Документи

СТАТУТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА - пречишћен текст
Одлука о изменама и допунама Статута општине Бабушница
Пословник Скупштине општине Бабушница
Информатор о раду
Кодекс понашања службеника и намештеника у органима и службама општине Бабушница
Колективни уговор запослених у органима општине Бабушница
Водна књига - Бабушница
Локални катастар загађивача

Извештај о стању животне средине у општини Бабушница за 2022. годину, број: 353-00-14/2023-02 од 16.01.2022. године
Извештај о раду општинске управе општине Бабушница за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. годинеПравилник о организацији послова и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Бабушница (12.07.2024.)
Компетенције службеника
Правилник о звањима, коефицијентима и платама запослених у општинској управи општине Бабушница 
Правилник о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (15.04.2024.)
Правилник о учешћу грађана у јавном животу на локалном нивоу и консултацијама са јавношћу
Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о утврђивању јавног интереса
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у органима општине Бабушница
Правилник о остваривању права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима општине Бабушница у 2023. години
Правилник о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2024. годину
Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама

Одлука о организацији општинске управе општине Бабушница 11.08.2022.
Одлука о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот


Решење о одређивању овлашћених службених лица за вођење управног поступка, одлучивања у управној ствари и предузимању појединих радњи пре доношење решења у управном поступку
Решење о одређивању овлашћених службених лица овлашћених за прибављање, уступање и достављање података о чињеницама о којима се воси службена евиденција
Решење о образовању жалбене комисије