СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

  Марија Ђенић, секретар Скупштине општине Бабушница
тел: 010 385 112, факс 010 385 191


 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.