Одсек за финансије и локалну пореску администрацију

Одсек за финансије и локалну пореску администрацију
Шеф Одсека:Драгана Јовановић Ђорђевић
Телефон: +381 (0)10 385 112У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за финансије и локалну пореску администрацију, обављају се послови:

  • доношење буџета и завршног рачуна;
  • послови трезора који обухватају припрему и евидентирање захтева корисника буџета, финансијско планирање и управљање средствима у трезору, израду и контролу налога за плаћање, праћење наменског трошења средстава и послови благајне;
  • послови буџетског рачуновдства и израда рачуноводствених извештаја;
  • утврђивање и наплата локалних јавних прихода, пријем пореских пријава, одређивање висине локалних такси и накнада, доношење решења о порезу на имовину, доношење решења о накнадама и таксама које су у надлежности Локалне пореске администрације , послови пореског извршења, редовна и принудна наплата и пореска контрола.