Одбор за друштвено - економски развој, привреду и финансије

Одбор за друштвено- економски развој, привреду и финансије

Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије разматра и даје мишљење на предлог програма развоја Општине и појединих делатности и предлаже мере за његово спровођење, разматра стратешке планове и друга документа од значаја за економски развој Општине, разматра предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине.
Одбор разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и друга економско-финансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Марија Станковић, председник Одбора,
2. Јелена Младеновић, заменик председника Одбора,
3. Далибор Цолић, члан,
4. Боривоје Костов, члан,
5. Горан Димитријевић, члан.