Одсек за локални економски развој и јавне набавке

Одсек  за локални економски развој и јавне набавке 
Шеф Одсека: Милан Пејчић
Телефон: +381 (0)10 385 112


У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за  локални економски развој и јавне набавке обављају се послови:

  • доношења и спровођења програма локалног економског развоја;
  • послови реализације развојних пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и реализације активности на привлачењу инвестиција;
  • послови израде нормативних аката из области локалног економског развоја;
  • послови у вези са енергетском ефикасношћу;
  • послови јавне набавке, који подразумевају израду плана јавних набавки, покретање и спровођење поступка јавне набавке, избор понуђача и извештавање о спроведеним јавним набавкама;
  • послови везани за информациони систем који обухватају одржавање и аутоматску обраду података, логистичку подршку раду свих органа и остваривање комуникација и
  • послови администрирања мреже и информатике.

У оквиру Одсека за локални економски развој и јавне набавке организована је Канцеларија за локални економски развој