Месне канцеларије

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Ради обављања појединих послова из надлежности Општинске управе, ближе месту становања грађана, као организациони облик Општинске управе, образују се месне канцеларије, у саставу Одељења за непривредне делатности и општу управу, у Одсеку за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија.

Месне канцеларије образују се за следећа подручја:
1. Месна канцеларија Љуберађа за насељена места: Љуберађа, Бердуј, Лесковица, Радињинце, Врело, Грнчар, Дол, Брестов Дол и Линово.
2. Месна канцеларија Стрелац за насељена места: Стрелац, Масуровац, Раљин, Валниш и Студена.
3. Месна канцеларија Звонце за насељена места: Звонце, Берин Извор, Јасенов Дел, Вучи Дел, Ракита, Пресека и Нашушковица.
4. Месна канцеларија Стол за насељена места: Стол, Вава, Кијевац и Дучевац.
5. Месна канцеларија Богдановац за насељена места: Богдановац и Штрбовац.
У Месној кнацеларији Љуберађа обављају се послови месне канцеларије Богдановац и Штрбовац.