НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Јована Радовановић, начелница Општинске управе
тел:010 385 112, 010 385 191


___________________________________________________________________________________________________


Радом Општинске управе као јединственим органом и њеним одељењима руководи начелник, као службеник на положају. Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу у оквиру одељења, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се о обезбеђивању услова рада и врши друге послове из надлежности Општинске управе.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Општинском већу у складу са законом, Статутом Општине и Одлуком о организацији општинске управе општине Бабушница.

Надлежност општинске управе:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену, о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација, у управним стварима из надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6. води јединствену евиденцију ствари у јавној својини општине, у складу са законом и врши надзор над коришћењем, односно закупом ствари у јавној својини;
7. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
8. обавља стручне, административно-техничке послове за потребе рада скупштине општине, председника општине, општинског већа и општинског правобранилаштва;
9. пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова;
10. доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених послова Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање једном годишње