Одбор за друштвене делатности и социјална питања

Одбор за друштвене делатности и социјална питања

Одбор разматра годишње програме и извештаје о раду установа чији је оснивач Општина из области основног и средњег образовања, културе, спорта, здравства, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, информисања, разматра питања и проблеме у областима уметничког стваралаштва, бриге о младима, малолетничке деликвенције, бриге о особама са сметњама у развоју, родне равноправности и једнаких могућности за све, заштите породице и слично.
Одбор разматра предлог буџета Општине, посебно у делу који се односи на финансирање програма друштвених делатности, а своје мишљење, ставове, закључке и сугестије доставља Скупштини ради доношења одговарајућих одлука.
Одбор је дужан да разматра евентуалне приговоре установа чије програме финансира Општина из свог буџета, а који се односе на реализацију усвојеног програма и финансијског плана одређене делатности, установе или организације, и да о томе обавести Скупштину.
Одбор разматра питања из области социјалне политике и социјалне сигурности грађана, ради реализације својих задатака остварује тесну сарадњу са институцијама из области социјалне заштите, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера за превазилажење проблема.

Чланови одбора:
1. Татјана Панчић из Бабушнице,
2. Тијана Аранђеловић из Бабушнице,
3. Љубиша Антић из Бабушнице,
4. Владан Цветковић из Бабушнице,
5. др Бојана Ћирић из Д. Стрижевца.