Организационе јединице

НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и Статутом Општине.
Органи општине су: Скупштина општине, Председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.

Организациона структура Општинске управе

У Општинској управи, за вршење сродних послова образују се унутрашње организационе јединице:

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у чијем саставу су одсеци:

  - ОДСЕК за привреду, урбанизам, комунално стамбене и имовинске послове
  - ОДСЕК за инспекцијске послове

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ у чијем саставу су одсеци:

  - ОДСЕК за локални економски развој и јавне набавке
  - ОДСЕК за финансије и локалну пореску администрацију
  - ОДСЕК за друштвене делатности, општу управу и послове матичних књига

-  ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦАОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА