Природне одлике

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ

Рељеф
Рељеф је брдско-планински и представља део Карпатско- Балканског система насталог у терцијеру.
У рељефу се истиче неколико морфолошких целина ( Лужничка, Звоначка и део Заплањске котлине) и ниске и средње планине са највишим врхом Руј (1704м нв) и најнижом тачком у кориту Лужнице у селу Мезграја (338м нв).
Геолошки састав је разноврстан. Могу да се сретну архајски и палеозоиски шкриљци и магматске стене, мезозојски кречњаци, пешчари и лапорци.У рељефу се посебно истиче Големи Стол (1239 м нв) који припада североисточном ободу Лужнице. Јужна страна је потпуно гола и каменита са сипарима и точилима, док је северна под буковом шумом а источна под пашњацима. За њега се каже да је „вечити стражар Лужнице“ тзв. Лужнички Ловћен који је изграђен од коралских кречњака. Лежи на огромним „резервоарима“ пијаће воде.

Климатске Карактеристике
На територији општине влада умерено континентална клима са варијететом планинске. Клима је под утицајем Азорског антициклона и циклонских активности са Атлантика, Средоземног мора, Егејског мора и нешто мање под утицајем Сибира и Афричког континента.
Средња годишња температура ваздуха је 11оC.
Релативна влажност ваздуха је просечно око 74%.
Облачност се просечно креће око 6/10.
Годишње се просечно излучи око 607мм падавина.
Инсолација је око 2100 сати.
Доминирају западни ветрови, мање северни и ретко југозападни.

Хидролошке Карактеристике
На хидрографске прилике значајно утичу рељеф, клима, биљни покривач, геолошка грађа и састав тла.
Општина има сиромашну речну мрежу. Воде одлазе у 3 речна слива преко реке Лужнице, Јерме и Коритничке реке. Највећи је слив реке Лужнице чија је дужина 38км.
Геолошка грађа и тектонски склоп условили су појаву већег броја врела и извора ( Љуберашко, Линовско, Сурачевско, Изворско, Проваљеничко, Ресничко, Стрижевачко. Горњекрњинско, Радошевачко, Столско, Кијевско, Раљинско, Валнишко и друга). Врела и извори су различите издашности и један број је приведен намени.
Једини термални извор на територији општине је Звоначка Бања. Термална вода избија из једне пукотине у кречњацима изнад бигровите терасе чија је издашност 9 литара у секунди а температура 28 до 29 oC.Вода је изузетно лековита јер садржи разноврсне минерале.

Типови Тла
Захваљујући сложености рељефа, геолошкој грађи, клими, вегетацији и човеку, на малом простору формирао се прави „мозаик“ различитих типова тла.Педолошки покривач чине: гајњаче, смонице, поџоли, црвенице, планинске црнице и алувијална тла.
Бројна испитивања тла су показала да је око 22% земљишта кисело, да је присуство хумуса ниско и ограничено само на Лужничку котлину.Велики проблем представља неконтролисана ерозија тла.

Природна Богатства
На територији општине има лежишта енергетских, металичних и неметаличних сировина. Каменог угља има у Ракити ( утврђене резерве могу да се експлоатишу 50 година).
Уљаних шкриљаца има у реону села Раљин на површини од око 4км2 дебљине око 20 м са 5-7% нафте.
Црвеног боксита има у атару села Радошевца и Калуђерева. Грађевинске глине има у Завидинцу, Извору и Радошевцу. Бентонита има у Завидинцу а украсног камена у селу Раков Дол.
Значајну вредност могу да имају шуме, здрава изворска вода и поједини типови тла.