ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника општине и Скупштине општине и врши контролу и надзорну функцију над радом општинске управе. Организација начина рада и одлучивања Општинског већа уређује се одлуком, коју доноси Скупштина општине пре избора овог органа, по правилу, на конститутивној седници Скупштине општине, после одржаних избора.

Председник Општинског већа општине Бабушница, Ивана Стојичић.
Заменик председника Општинског већа општине Бабушница, Кристина Алексић.
Чланови Општинског већа општине Бабушница:

Владимир Илић,
Биљана Стевановић Игњатовић,
Иван Спиридоновић,
др Бојана Ћирић и
Драган Видановић.

Надлежност Општинског већа:
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из изворних надлежности Општине;
6. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
9. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
10. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
11. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
12. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
13. врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини, које користе ограни и службе општине;
14. доноси акт о умањењу вредности непокретности;
15. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
16. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
17. образује жалбену комисију;
18. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
19. информише јавност о свом раду;
20. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
21. врши надзор над законитошћу рада и аката месних заједница;
22. врши и друге послове, у складу са законом.