Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке

Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке
Шеф Одсека:Негосава Костић
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 218У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, обављају се послови:

- доношење буџета и завршног рачуна,
-послови трезора који обухватају припрему и евидентирање захтева корисника буџета, финансијско планирање и управљање средствима у трезору, израду и контролу налога за плаћање, праћење наменског трошења средстава и послови благајне,
- послови буџетског рачуновдства и израда рачуноводствених извештаја,
- послови праћења пословања јавних предузећа и контрола цена комуналних услуга;
- утврђивање и наплата јавних прихода, пријем пореских пријава, одређивање висине локалних такси и накнада, доношење решења о порезу на имовину, порезу на катастарски приход од пољопривредне делатности и осталих пореза, послови пореског извршења, редовна и принудна наплата
- послови јавне набавке, који подразумевају израду плана јавних набавки, покретање и спровођење поступка јавне набавке, избор понуђача и извештавање о спроведеним јавним набавкама.