Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09).

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ


На захтев BO BIOPLIN 01 DOO", Сегедински пут 86, 24000 Суботица спроведен је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта изградњa индустријског комплекса – електрана на биомасу, производног капацитета 6,5 МWh електричне енергије и до 2 МWh топлотне енергије за сопствено коришћење у даљем технолошком процесу, на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница. У спроведеном поступку донето је решење да је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, по три основа:
1. Наведени пројекат предвиђа да изградња индустријског комплекса – електрана на биомасу као улазну сировину користи гас који се добија гасификацијом дрвне биомасе, а крајњи продукт когенерације је електрична енергија коју откупљује оператер на тржишту максималне количине 6,5 МWh. Укупна енергија добијена технолошким процесом је до 8,5 МWh, где је делом од 6,5 МWh електрична енергија предвиђена за даљу продају, а 2 МWh је топлотна енергија и користи се у даљим технолошким процесима. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 3. Производња енергије, подтачка 1) Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива, студија се може захтевати за капацитет снаге у распону од 1 до 50 МW.
2. У оквиру Идејног решења број 1/IX-18 од септембра 2018. године, у делу логистика производног процеса овог постројења једна од основних радњи подразумева складиштење финалног производа помоћу три резервоара за дрвни гас, сваки запремине 120м3, што је укупно 360м3. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 5. Складиштење запаљивих течности и гасова или производа који садрже запаљиве гасове, подтачка 1) Складиштење запаљивих гасова или производа који садрже запаљиве гасове, студија се може захтевати за укупни капацитет преко 50м3.
3. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 14. Остали пројекти, подтачка 11) Постројења за производњу био гаса, студија се може захтевати за све пројекте.
Листа II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, дефинисана је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС" бр. 114/2018).
Увид у решење може се обавити у згради општине Бабушница, (канцеларија 43), радним данима од 10 до 14 часова. Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

 

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр 36/09, 88/2010 и 14/2016), Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Бабушница

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператеру постројења ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ D-COMPANY EKSPORT IMPORT ДОО БАБУШНИЦА из Бабушнице, ул. Ратка Павловића, бб поднео захтев за издавање дозволе за обављање делатности складиштења, третмана и поново искоришћење неопасног отпада од стругања и обраде ферометала и отпада од стругања и обраде обојених метала у посторјењу комплекса производних објеката за обраду метала са пратећим просторијама и магацином, на кп бр. 168/5 КО Драгинац и на кп бр. 794/1 КО Бабушница, општина Бабушница у улици Ратка Павловића бб у Бабушници

Текст целокупног обавештења можете преузети овде.
05. јун 2018. године

Отворени поступак јавна набавке добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница

          Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-11/2019-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница.

Текст јавног позива и конкурсне докуметације можете преузети овде.

14.02.2019. године

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница, објављује
 
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  НЕПОКРЕТНОСТИ У  ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
 
Закуподавац : Општина Бабушница, ул. Ратка Павловића број 1 Бабушница.
 
 
Предмет давања у закуп је пословни простор – ресторан  у приземљу Зграде за спорт и физичку културу на комплексу Спортског центра у Бабушници, корисне површине 201 м2, који се налази на катастарској працели, број 356 КО Бабушница, уписана у ЛН, број 993 КО Бабушница, носиоца права јавне својине, општине Бабушница, као закуподавца, поступком јавног надметања.
Пословни простор се даје у закуп за обављање угоститељске делатности.
Почетна, односно најнижа висина закупнине на месечном нивоу  износи 0,99 евра/м2. 
Јавно надметање ће се одржати у згради општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1,  петог  радног дана по истеку рока  за подношење пријава  и то  са почетком у 12,00 часова. 
Све ближе информације у вези овог огласа, заинтересована физичка лица, предузетници и правна лица могу видети на званичном сајту  општине Бабушница: www.babusnica.rs ( текст огласа можете преузети овде)   и на Огласној табли општине Бабушница.
 
Комисија за спровођење поступка 
прибављања, отуђења и давања у
   закуп непокретности  општине 
Бабушница
02. август 2019. године
 

Отворени поступак јавна набавке добара – Набавка половних аутобуса за потребе превоза путника у друмском саобраћају

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-132/2019-4

Набавка добара – Набавка половних аутобуса за потребе превоза путника у друмском саобраћају

Текст јавне набавке и конкурсне документације можете преузети овде.
18. октобар 2019. године