www.babusnica.rs

Jавна набавка мале вредности : набавка опреме за електронско вођење седница Скупштине општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-201/2019-4

набавка опреме за електронско вођење седница
Скупштине општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
31. децембар године

Јавна набавка мале вредности добара - набавка кино пројектора са пратећом опремом за потребе Дома културе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-163/2019-4

набавка кино пројектора са пратећом опремом за потребе Дома културе у Бабушници

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
20. децембар 2019

Jавна набавка мале вредности добара – набавка половног камиона смећара за потребе ЈКП Комуналац

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 404-176/2019-4

набавка половног камиона смећара за потребе ЈКП Комуналац

Текст целог јавног позива и конкурсне докуметације можете преузети овде.
10. децембар 2019. године

Јавна набавкa мале вредности радова– Радови на ентеријеру хола Дома културе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку
јавне набавке број 404-159/2019-4

Набавка радова - Радови на ентеријеру хола Дома културе у Бабушници

Текст целог јавног позива и конкурсне докуметације можете преузети овде.
06. децембар 2019. године

Отворени поступак јавна набавке радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-174/2019-4

Набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници

Текст целог Јавног позива и Конкурсне документације можете преузети овде.
22. новембар 2019. године

Jавна набавка мале вредности добара - набавка камиона сандучара, кипера

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12, 14/15 И 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поновном поступку
јавне набавке мале вредности
број 404-164/2019-4

набавка камиона сандучара, кипера

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

08. новембар 2019. године