Одбор за борбу против корупције

Одбор за борбу против корупције врши анализу појавних облика корупције на локалном нивоу, разматра и даје Скупштини мишљење на предлог Локалног акционог плана за борбу против корупције (у даљем тексту: ЛАП), активно учествује у едукацији о антикорупцијским механизмима, начину и значају надзора над спровођењем ЛАП-а, помаже у спровођењу кампања за информисање грађана о механизмима ЛАП-а, прати и разматра стање и појаву корупције у свим областима друштвеног живота и сагледава активности у борби против корупције, предлаже Скупштини мере које треба предузети, прати њихово спровођење и даје иницијативе за доношење одговарајућих аката и мера у овој области, како би органи Општине и носиоци јавних овлашћења на локалном нивоу своја овлашћења вршили у складу са начелима владавине права, нулте толеранције на корупцију, одговорности, ефикасности и транспарентности.

Чланови одбора:
1. Славољуб Костић из Бабушнице,
2. Лидија Митић из Бабушнице,
3. Саша Златанов из Раките,
4. Бојана Ћирић из Радошевца,
5. Ана Стефановић-Димитријевић из Бабушнице

Одбор за заштиту и унапређење животне средине

Одбор за заштиту и унапређење животне средине прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Звонко Адамовић из Бабушнице,
2. Владимир Вељковић из Бабушнице,
3. Марија Р. Станковић из Доњег Стрижевца,
4. Драгана Мијалковић-Цветковић из Драгинца,
5. Саша Станковић из Драгинца.

Одбор за рад месних заједница, верских питања и називе улица и насеља

Одбор разматра питања образовања месних заједница и усклађивања односа у месним заједницама, подстиче развој инфраструктуре на подручју месних заједница, контролише и подстиче рад месних заједница, разматра и друга питања од интереса за грађане у месним заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор прати и разматра питања односа и сарадње Скупштине са верским заједницама, помаже им у решавању проблема на које наилазе, стара се о стварању и очувању добрих међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и верске и међунационалне толеранције, врши друге послове из области односа са верским заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука које се односе на верске заједнице и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор, утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и делова насељених места на територији Општине, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Миле панчић из Драгинца,
2. Дејан Тодоровић из Горчинца,
3. Лидија Митић из Бабушнице,
4. Маја Николов из Бабушнице,
5. Драган Нешић из Драгинца.

Одбор за пољопривреду и развој села

Одбор за пољопривреду и развој села разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Златко Алексић из Драгинца,
2. Драган Јеленковић из Бабушнице
3. Дејан Савић из Извора
4. Слободан Станић из Бабушнице,
5. Небојша Алексић из Стрелца.

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности разматра питања из области урбанизма, стамбено-комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и других општих аката који се односе на обављање и развој комуналних делатности, уређивање грађевинског земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, просторног планирања и урбанизма на територији Општине, јавни градски и приградски превоз путника (линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица, као и друга питања из ове области, као и давање мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Љубиша Савић из Бабушнице,
2. Драган Јеленковић из Бабушнице,
3. Марија Р. Станковић из Доњег Стрижеваца,
4. Слобдан Станић из Бабушнице,
5. Марија Е. Станковић из Доњег Стрижевца.