Članci

Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, koji je stupio na snagu krajem 2012. godine, omogućeno je poreskim obveznicima da glavni poreski dug: po osnovu poreskih obaveza na dohodak građana, poreza na prenos apsolutnih prava, poreza na nasleđe i poklon, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje preduzetnika, doprinosa po odbitku zaposlenih radnika i ostalog, dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, izmire bez zaračunavanja poreske kamate, uz uredno izmirene tekuće poreske obaveze. Poreski obveznici koji su stekli uslov za izmirenje poreskog duga izmirivanjem tekućih poreskih obaveza, u obavezi su da glavnicu poreske obaveze koja je mirovala od dana stupanja na snagu ovog Zakona izmire do kraja 2014. godine, kako bi im se otpisala kamata.
U slučaju da poreski obveznici do kraja tekuće godine ne izvrše uplatu poreza u mirovanju, kamata neće biti otpisana i biće uračunata uz glavnicu poreskog duga.