Погодака: 1326

Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга, који је ступио на снагу крајем 2012. године, омогућено је пореским обвезницима да главни порески дуг: по основу пореских обавеза на доходак грађана, пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклон, доприноса за обавезно социјално осигурање предузетника, доприноса по одбитку запослених радника и осталог, доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, измире без зарачунавања пореске камате,  уз уредно измирене текуће пореске обавезе. Порески обвезници који су стекли услов за измирење пореског дуга измиривањем текућих пореских обавеза, у обавези су да главницу пореске обавезе која је мировала од дана ступања на снагу овог Закона измире до краја 2014. године, како би им се отписала камата. У случају да порески обвезници до краја текуће године не изврше уплату пореза у мировању, камата неће бити отписана и биће урачуната уз главницу пореског дуга.