ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

У Општинској управи, за вршење сродних послова образују се унутрашње организационе јединице:

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у чијем саставу су одсеци:
- ОДСЕК за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке,
- ОДСЕК за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове
- ОДСЕК за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ у чијем саставу су одсеци:
- ОДСЕК за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове,
- ОДСЕК за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија.

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАБУШНИЦА КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК