ORGANIZACIONE JEDINICE


U Opštinskoj upravi, za vršenje srodnih poslova obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice:

1. ODELJENJE ZA PRIVREDU I FINANSIJE, u čijem sastavu su odseci:

- ODSEK za finansije, lokalnu poresku administraciju i javne nabavke

- ODSEK za privredu, urbanizam, komunalno stambene, imovinske i inspekcijske poslove

2. ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI u čijem sastavu su odseci:

- ODSEK za društvene delatnosti, zajedničke i skupštinske poslove,

- ODSEK za poslove matičnih knjiga, ličnih stanja građana i poslove mesnih kancelarija.


U ODELJENJU ZA PRIVREDU I FINANSIJE, u ODSEKU za finansije, lokalnu poresku administraciju i javne nabavke, obavljaju se poslovi:
- donošenje budžeta i završnog računa,
-poslovi trezora koji obuhvataju pripremu i evidentiranje zahteva korisnika budžeta, finansijsko planiranje i upravljanje sredstvima u trezoru, izradu i kontrolu naloga za plaćanje, praćenje namenskog trošenja sredstava i poslovi blagajne,
- poslovi budžetskog računovdstva i izrada računovodstvenih izveštaja,
- poslovi interne revizije, praćenje poslovanja javnih preduzeća i kontrola cena komunalnih usluga;
- utvrđivanje i naplata javnih prihoda, prijem poreskih prijava, određivanje visine lokalnih taksi i naknada, donošenje rešenja o porezu na imovinu, porezu na katastarski prihod od poljoprivredne delatnosti i ostalih poreza, poslovi poreskog izvršenja, redovna i prinudna naplata
- poslovi javne nabavke, koji podrazumevaju izradu plana javnih nabavki, pokretanje i sprovođenje postupka javne nabavke, izbor ponuđača i izveštavanje o sprovedenim javnim nabavkama.
- poslovi vezani za informacioni sistem koji obuhvataju, održavanje i automatsku obradu podataka, logističku podršku radu svih organa i ostvarivanje komunikacija.
Šef Odseka:Negosava Kostić
Telefon: +381 (0)10 385 112 lokal 218


U ODELJENJU ZA PRIVREDU I FINANSIJE, u ODSEKU za privredu, urbanizam, komunalno stambene, imovinske i inspekcijske poslove obavljaju se poslovi:
- donošenje i sprovođenje programa lokalnog ekonomskog razvoja,
- poslovi u oblasti poljoprivrede, zaštita, uređenje i korišćenje zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, mere za sprovođenje poljoprivredne politike sredstvima budžeta;
- poslovi u oblasti vodoprivrede, donošenje operativnih planova za odbranu od poplava na vodama II reda, uređivanje načina korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđivanje vodoprivrednih uslova, izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola za objekte lokalnog značaja,
- poslovi vezani za razvoj turizma, ugostiteljstva, zanatstva, trgovine, privatnog preduzetništva i zadrugarstva,
- prostorno i urbanističko planiranje, izdavanje urbanističkih akata, lokacijskih dozvola za određene objekte, potvrđivanje urbanističkih projekata i projekata parcelacije i preparcelacije,
- poslovi u vezi sa uređenjem građevinskog zemljišta, izdavanje građevinskih dozvola za objekte za koje dozvole ne izdaju republički organi, izdavanje upotrebnih dozvola,
- legalizacija objekata, odnosno naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su izgrađeni ili rekonstruisani bez građevinske dozvole,
- imovinsko-pravni poslovi koji obuhvataju vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste organi opštine, evidencija zgrada, stanova, poslovnog prostora i zemljišta, sprovođenje postupka eksproprijacije, otuđenja, pribavljanja i zakup nepokretnosti,
- komunalni i stambeni poslovi, poslovi zaštite životne sredine, kao i poslovi građevinske inspekcije, komunalne inspekcije, inspekcije zaštite životne sredine, saobraćajne inspekcije.
Šef Odseka:Vladan Savić
Telefon: +381 (0)10 385 112 lokal 132


U ODELJENJU ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI, u ODSEKU za društvene delatnosti, zajedničke i skupštinske poslove, obavljaju se sledeći poslovi:
- poslovi obrazovanja koji obuhvataju rad ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja, nadzor nad njihovim radom od strane prosvetne inspekcije, održavanje osnovnih škola i dečjih vrtića, poslovi organizovanja prevoza određenih kategorija učenika,
- poslovi društvene brige o deci koji se odnose na utvrđivanje naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta, roditeljskog dodatka, dečjeg dodatka, vođenje evidencije i poslovi u vezi sa statusom dece ometene u razvoju,
- poslovi vezani za kulturu, sport i omladinu, praćenje stanja u ovim oblastima, učestvovanje u izgradnji i održavanju sportskih objekata, realizacija lokalne omladinske politike,
- zdravstvena zaštita koja obuhvata poslove vezane za unapređenje primarne zdravstvene zaštite, održavanje objekata i praćenje stanja u ovoj oblasti,
- poslovi socijalne zaštite,
- poslovi boračko invalidske zaštite, pod kojima se podrazumevaju postupci za priznavanje svojstva invalida i postupci po propisima iz oblasti boračke zaštite, poslovi komesarijata za izbeglice koji kao povereni poslovi obuhvataju prihvat izbeglih i raseljenih lica, obezbeđenje njihovog smeštaja i zbrinjavanja,
- poslovi iz oblasti radno pravnog statusa zaposlenih, vođenje personalne evidencije, overa radnih knjižica,
- poslovi pružanja pravne pomoći građanima i zaštita imovinskih prava i interesa jedinice lokalne samouprave,
- poslovi u oblasti odbrane koji obuhvataju izradu planova odbrane, pripremu za odbranu pravnih lica, mere pripravnosti,
- poslovi u vezi sa vanrednim situacijama u okviru kojih je zaštita od elementarnih i drugih većih nepogoda, zaštita od požara i poplava, funkcionisanje civilne zaštite i štaba za vanredne situacije,
- poslovi u vezi sa postupanjem po zahtevima za davanje informacija od javnog značaja, poslovi vezani za agenciju za borbu protiv korupcije, zaštitu podataka o ličnosti i drugi poslovi.
- poslovi uslužnog centra koji obuhvataju overu potpisa, rukopisa i prepisa dokumenata, davanje informacija strankama, prijem i zavođenje podnesaka, prijem pošte i poslovi arhiviranja, kancelarijsko poslovanje,
- poslovi ekonomata, održavanja parnog kotla i sistema za centralno grejanje, poslovi zagrevanja, održavanje higijene i poslovi obezbeđenja zgrade opštine,
- skupštinski poslovi koji se odnose na obavljanje stručnih i organizacionih poslova za skupštinu opštine, predsednika opštine i opštinsko veće, njihova radna tela i načelnika opštinske uprave, kao što su pripremanje sednica, pripremanje materijala i obrada akata usvojenih na sednicama, čuvanje izvornih dokumenata i vođenje evidencije o održanim sednicama, sačinjavanje odgovora na dopise upućene predsedniku skupštine, predsedniku opštine, načelniku opštinske uprave i veću, informisanje javnosti o radu organa opštine, protokol i odnosi sa javnošću, vođenje zapisnika sa sastanaka u zgradi opštine, ukoliko za to nisu zadužene ostale službe i drugi poslovi.
Šef Odseka: Uroš Milanov
Telefon:+381 (0)10 383 025 lokal 122


U ODELJENJU ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI, u ODSEKU za poslove matičnih knjiga, ličnih stanja građana i poslove mesnih kancelarija, obavljaju se sledeći poslovi:
- vođenje matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih lica i knjiga državljana, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu, rešavanje o promeni ličnog imena, naknadni upisi i ispravke u matičnim knjigama, obavljanje venčanja, prijave smrti lica i sačinjavanje smrtovnice,
- poslovi u vezi sa vođenjem jedinstvenog biračkog spiska koji kao povereni posao obuhvata upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana,
- poslovi mesnih kancelarija koji se odnose na rad mesnih kancelarija na seoskim područjima, u kojima se primaju podnesci građana, vode matične knjige i knjige državljana i izdaju izvodi i uverenja iz tih knjiga, uzimaju potrebne izjave, prikupljaju podaci.
Šef Odseka: Brankica Ranđelović
Telefon:+381 (0)10 383 025 lokal 103

Списак лица заполсених у општинској управи Бабушница који воде управни поступак