Од стране надлежне инспекције Општинске управе општине Бабушница, контролом је утврђено да се све више отпад одлаже у речна корита, потоке и у заштитном појасу речних корита. Како је сезона брања кукуруза у току, уочено је да је одлагање кукурузне шаше у речна корита, потоке и канале све израженије. Услед оваквог поступања са наведеним отпадаом долази до смањења пропусне моћи речних корита и стварање уских грла што за последицу код већих кишних падавина има изливање река и потока, и плављење њива и објеката дуж речног корита чиме се причињава штета на пољопривредном земљишту и грађевинским објектима. Одлагањем отпада у речна корита чини се прекршај који је кажњив према Закону о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011). На основу напред наведеног, забрањено је одлагање кукурузне шаше и бацање осталог отпада у речна корита, потоке и канале. С тога, из Одсека за урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Бабушница позивају грађане да се придржавају наведене забране, јер ће се од стране надлежне инспекције Општинске управе општине Бабушница вршити редовна контрола на терену. Против лица која се не придржавају наведене забране, покренуће се прекршајни поступак ради кажњавања у складу са Законом.