www.babusnica.rs

Jавна набавка мале вредности услуга - услуга надзора над извођењем радова на адаптацији и санацији магистралног водовода Љуберађа – Велико Боњинце ( фаза 1 и 2 )

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-52/2019-4

услуга надзора над извођењем радова на адаптацији и санацији
магистралног водовода Љуберађа – Велико Боњинце ( фаза 1 и 2 )

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
15. април 2019. године