Jавна набавка мале вредности услуга - услуге директних тв преноса седница СО Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-20/2019-4

Набавка услуге директних тв преноса седница СО Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
01. март 2019. године