ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КП. БР. 2677 КО ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ

На основу члана 50.Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/2009, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/2014), и члана 56. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'' бр. 64/2015),Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије,Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове оглашава :

ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КП. БР. 2677 КО ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ

  1. На јавни увид излаже се нацрт Плана детаљне регулације за кп.бр. 2677 КО Велико Боњинцеу периоду од 2018. године до 2018. године.
  2. Нацрт Плана детаљне регулације за кп.бр. 2677 КО Велико Боњинце ће бити изложен у згради Општине Бабушница - канцеларија бр. 30, сваког радног дана од 800-1200 часова и на интернет страници Општине Бабушница. Сва потребна обавештења о Плану детаљне регулације за кп.бр. 2677 КО Велико Боњинце могу се добити уОпштинској управи општине Бабушница, Одељењу за привреду и финансије, Одсеку за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове.
  3. Примедбе и сугестије на изложени Нацртзаинтересована правна и физичка лица достављају у писаној форми , Општинској управи општине Бабушница, Одељењу за привреду и финансије, Одсеку за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове (преко писарнице општинске управе) за време трајања јавног увида, односно до дана 2018. године.
  4. Јавна презентација нацрта Плана детаљне регулације за кп.бр. 2677 КО Велико Боњинце је у згради Општине Бабушница, сала II, данa од 1200 часова.
  5. Јавна седница Општинске комисије за планове ће бити одржана у згради Општине Бабушница, сала II, данa од 1200 часова.

Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије,Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове

 Нацрт Плана детаљне регулације можете преузети овде.

11.06.2018. године