www.babusnica.rs

Јавна набавка мале вредности - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Председник општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама         ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-39/2018-1

набавка горива за потребе службених возила
наручиоца Председник општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
08. јун 2018. године