Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама  ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке

број 404-7/2018-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
           14. фебруар 2018. године