На основу члана 45a.Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/2009, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/2014), и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'' бр. 64/2015),Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије,Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове оглашава :

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КП. БР. 2677 КО ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ

Текст огласа можете преузети овде.
07. фебруар 2018.