На основу члана
18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број16/2016 8/2017).

Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, ПИБ : 102145694 , матични број: 07172788 ,шифра делатности8411. Интернет страницаwww.babusnica.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

Износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета општине Бабушница износи 1.000.000,00 динара.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте:

1) производње медијских садржаја;

Право учешћа на конкурсу има:

1) издавач медија који је уписан у регистар медија;

2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

3) правно лице, односно предузетник, са пројектиморганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, не може суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија

На конкурсу се може конкурисати само једним пројектом.

Издавач више медија може конкурисати једним пројектом за сваки медиј.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су садржани у члану 18.Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/2016 8/2017).

Приликом доделе средстава, водиће се рачуна и о следећим специфичним критеријумима:

- значају пројекта са становишта јавног интереса,

- традицији пословања подносиоца пројекта,

- техничкој и кадровској опремљености,

-обиму и квалитету пређашње сарадње са Општином Бабушницау остваривању јавног интереса грађана, као и територији реализације пројекта на територији Општине Бабушница.

Јавни позив за достављање пројеката отворен је до 03.04.2017. године до 15.00 часова.

Документа која се достављају на конкурс таксативно су набројана у Јавном позиву за учешће на конкусу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до краја 2017. године број 401-47/2017-1 од 14.03.2017. године, који је објављен на интернет страници општине www.babusnica.rs (у делу конкурси и огласи) као и на огласној табли у згради општине у улици Ратка Павловића1, 18330 Бабушница.

Општина Бабушница обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије.

Рок за достављање предлога за чланове комисије је до 03.04.2017. године (последњи дан конкурса)..

Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Бабушница доноси Председник општине Бабушница, на основу образложеног предлога Комисије, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.
15.03.2017. године