Opštinsko veće opštine Babušnica  usvojilo je na prošloj sednici  pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje na novčanu pomoć za vantelesnu oplodnju bračnih parova koji žive na teritoriji opštine Babušnica. Pravilnikom su precizirani kriterijumi za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za  vantelesnu oplodnju po kojima bračni par mora da ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji opštine Babušnica najmanje godinu dana pre podnošenjea zahteva.Bračni par koji se prijavi za dobijanje novčane pomoći za vantelesnu oplodnju mora da ispunjava kriterijume koje su propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju. Jedan od uslova za dobijanje novčane pomoći je i da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 45 godina života. Pravo na novčanu pomoć za vantelesnu oplodnju se može ostvariti najviše za dva pokušaja u toku godine, a visina novčane pomoći iznosi 100 posto od propisane cene za pokriće troškova vantelesne oplodnje. Zahtev za dodelu novčane pomoći se podnosi opštinskom veću uz obaveznu dokumentaciju i zahtev mora biti potpisan od strane oba partnera. O pravu na novčanu pomoć odlučuje opštinsko veće opštine Babušnica, na osnovu mišljenja radne grupe za utvrđivanje ispunjenosti uslova za novčanu pomoć za vantelesnu oplodnju u roku od 30 dana,  od dana prijema zahteva. Radnu grupu imenovaće Opštinsko veće opštine Babušnica na narednoj sednici.

                                       1. april 2015.