ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА

           Закон о легализацији објеката ( Службени гласник Републике Србије“, број 95/2013) ступио је на снагу 01.11.2013.године.

Легализација, у смислу овог закона, јесте накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекат, односно део објекта који је изграђен, односно реконструисан или дограђен без грађевинске дозволе, односно који се користи без употребне дозволе.

Поступци за легализацију започети до дана ступања на снагу овог закона по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по одредбама овог закона.

Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 11. марта 2010. године, сматрају се захтевима у смислу сада важећег закона.

Легализација објекта у смислу закона врши се по захтеву уз који се прилаже:

1) геодетски снимак;

2) пројекат изведеног објекта у три примерка;

3) доказ о праву коришћења, својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту;

4) доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта;

5) доказ о уплати административне таксе.

Геодетски снимак садржи нарочито: уцртан објекат који је предмет легализације са најмање две тачке предње фасаде објекта (Гаусс-Кругеров координатни систем) и све остале постојеће објекте на парцели, бруто развијену грађевинску површину основе објекта, ознаку катастарске парцеле на којој се објекат налази, спратност, ознаке суседних катастарских парцела, положаје објеката на суседним парцелама, приказ положаја парцеле према странама света, положај места прикључака, трасе подземних инсталација и апсолутне висинске коте.

Пројекат изведеног објекта за потребе легализације породичног стамбеног објекта до 300 m² бруто развијене грађевинске површине садржи нарочито:

1) основе и карактеристичне пресеке објекта;

2) технички извештај;

3) потпис и оверу одговорног пројектанта;

4) сагласност подносиоца захтева на пројекат изведеног објекта.

Као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту, сматра се:

1) за објекат изграђен на земљишту у својини другог лица правоснажна судска пресуда којом је утврђено право својине на земљишту, коју власник прибави у складу са прописима о својинским односима;

2) за објекат изграђен на грађевинском земљишту – уговор о преносу права коришћења, односно куповини земљишта који је закључен до 13. маја 2003. године и оверен од стране надлежног суда између тадашњег корисника и подносиоца захтева;

3) уговор о куповини објекта или објекта у изградњи оверен од стране надлежног суда, између власника односно корисника и подносиоца захтева;

4) уговор о суинвестирању изградње објекта оверен од стране надлежног суда, између власника односно корисника и подносиоца захтева;

5) правоснажно решење о наслеђивању;

6) правоснажно решење о статусној промени привредног друштва из кога се на неспоран начин може утврдити правни континуитет подносиоца захтева.

Скупштина општине Бабушница је донела Одлуку о критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређење грађевинског земљишта на подручју насеља Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 17/2013) којом је утврдила попусте приликом легализације објеката као и код редовног поступка прибављања грађевинске дозволе.

За бесправно саграђене објекте за које није покренут поступак легализације, поступак легализације покреће се по захтеву власника, у року од 90 дана од дана ступања на снагу закона.Рок за подношење захтева тече до 29.01.2014.године након кога није могуће више подносити захтев.

Позивају се сви власници бесправно изграђених објеката који нису поднели захтев за легализацију да искористе преостали рок и поднесу захтев за легализацију.
              Сва додатна обавештења у вези легализације као и статус већ поднтих захтева за легализацију могу се добити у Општинској управи општине Бабушница, канцеларија број 30.