Филтер
 • Сузбијање одраслих форми комараца, ларви комараца и крпеља

  Предузеће "САНИТ ММ" Д.О.О. из Ниша обавештава грађане Бабушнице да ће дана 28.04.2018. године (субота) обавити први третман сузбијања одраслих форми комараца, ларви комараца и сузбијања крпеља на територији града.
  Текст целокупног саопштења за јавност можете преузети овде.
  26.04.2018. године

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

  На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број 129/07, 83/14 и 101-2016-др. закон) члана 60. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13) и члана 3. Програма коришћења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница у 2018. години број 06-29-8/2018-3 од 30.03.2018. године), председница општине Бабушница, упућује

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

  Текст јавног позива можете преузети овде.
  04.04.2018. године

 • Обавештење о расписаном Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

  На основу члана 8. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број16/2016 8/2017).

  Општинско већеопштине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, ПИБ : 102145694 , матични број : 07172788 ,

  шифра делатности8411.

  Интернет страницаwww.babusnica.rs

  објављује

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  о расписаном Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

  Износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета општине Бабушница износи 1.100.000,00 динара.

  Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте:

  1) производње медијских садржаја;

  Право учешћа на Јавни позив има:

  1) издавач медија који је уписан у регистар медија;

  2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

  3) правно лице, односно предузетник, са пројектиморганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

  Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, не може суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија

  На Јавни позив се може конкурисати само једним пројектом.

  Издавач више медија може конкурисати једним пројектом за сваки медиј.

  Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Јавни позив су садржани у члану 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/2016 8/2017).

  Приликом доделе средстава, водиће се рачуна и о следећим специфичним критеријумима:

  - значају пројекта са становишта јавног интереса,

  - традицији пословања подносиоца пројекта,

  - техничкој и кадровској опремљености,

  -обиму и квалитету пређашње сарадње са Општином Бабушницау остваривању јавног интереса грађана на територији Општине Бабушница.

  Јавни позив за достављање пројеката отворен је до 24.03.2018. године до 15.00 часова.

  Документа која је потребно доставити на Јавни позив таксативно су набројана у тексту Јавног позива за учешће на Јавни позивза суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години број 401-44/2018-3 године, који је објављен на интернет страници општине www.babusnica.rsкао и на огласној табли у згради општине у улици Ратка Павловића1, 18330 Бабушница.

  Општина Бабушница обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије.

  Рок за достављање предлога за чланове комисије је до 24.03.2018.године (последњи дан трајања Јавног позива).

  Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који ће се суфинансирати из буџета општине Бабушница доноси Општинско веће општине Бабушница, на основу образложеног предлога Комисије, најкасније у року од 90 дана од дана истека последњег дана трајања Јавног позива.

  Текст позива можете преузети овде
  10.март 2018. године

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

  На основу Одлуке о социјалној заштити општине Бабушница (''Скуштински преглед општине Бабушница'', број ( 9/11, 2/13, 17/13, 2/16 и 9/17) и Правилника о остваривању права из области социјалне заштите породице и деце и других облика материјалне помоћи број 110-1/2018-3 од 07.02.2018. године

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

  расписује

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
  УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
  СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

   Текст јавног позива можете преузети овде.
              20. фебруар 2018. године

 • Јавна набавка добара велике вредности - набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на теритирији општине Бабушница

  Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама  ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

  упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке

  број 404-7/2018-4

  Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница

  Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
             14. фебруар 2018. године

 • ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА - ДРУГИ КРУГ

              На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 65/2008- др.закон,41/2009, 112/2015 и 80/2017), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.гласник РС“, број 16/2017 и 111/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број4/2014),председник општинеБабушница је дана 07.02.2018. године, донео

  ОДЛУКУ

  О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

  У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

  и расписује

  О Г Л А С

  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

  Текст огласа можете преузети овде.
  12. фебраур 2018. године

 • РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КП. БР. 2677 КО ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ

  На основу члана 45a.Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/2009, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/2014), и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'' бр. 64/2015),Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије,Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове оглашава :

  РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КП. БР. 2677 КО ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ

  Текст огласа можете преузети овде.
  07. фебруар 2018.

 • Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2018. години.


  На основу члана 44. Закона о
  локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 60.Статута општине Бабушница(„ Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/08, 13/12 и 13/13),и Правилника о финансирању у области спорта општине Бабушница

  ОПШТИНА БАБУШНИЦА

  расписује

  ЈАВНИ КОНКУРС

  за финансирање или суфинансирање програма из области спортана територији општине Бабушница у 2018. години

  Текст конкурса и конкурсну документацију можете преузети овде.
  24. јануар 2018. године

 • ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

  На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 65/2008- др.закон,41/2009, 112/2015 и 80/2017), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.гласник РС“, број 16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број4/2014),председник општинеБабушница је дана 08.01.2018. године, донео

  ОДЛУКУ
  О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

  и расписује

  О Г Л А С
  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

  Текст огласа можете преузети овде.
  08. јануар 2018. године

 • Јавни позив за доделу Светосавске награде

  На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број 129/07, 83/14 и 101-2016-др. закон члана 60. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“,број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13 и члана 6. Одлуке о Светосавској награди („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 8/2010 и 29/16), председница општине Бабушница, упућује јавни позив за доделу Светосавске награде.

  Јавни позив можете преузети овде.
  26.12.2017. године

 • Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Бабушница

  Конкурс и конкурсну документацију можете преузети овде
  15. децембар 2017. године

 • К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање проjеката из области развоја културе и подстицаја културног и уметничког стваралаштва на територији општине Бабушница у 2017. години

  Конкурс и конкурсну документацију можете преузети овде
  28. новембар 2017. године

 • „Nađi vremena“ za pregled i prevenciju raka dojke i grlića materice

  Nai vremena - Pregledaj se danas uivaj sa najbliima sutra
  Beograd, 18. oktobar 2017.
  Tokom oktobra, Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, počinje kampanja “Nađi vremena” koja ima za cilj da informiše žene o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke i raka grlića materice. Kampanja „Nađi vremena“ se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije, preko razvojnog programa Evropski PROGRES.

  Kampanja će biti sprovedena u devet opština koje su uključene u realizaciju programa Evropski PROGRES, a čiji su domovi zdravlja zahvaljujući donaciji Evropske unije i Vlade Švajcarske nedavno dobili medicinsku opremu za ginekološke ordinacije. Nova oprema omogućila je bolje uslove za rad i unapređenje zdravstvene zaštite žena.

  Tokom oktobra i novembra u Aleksincu, Babušnici, Beloj Palanci, Brusu, Gadžinom Hanu, Doljevcu, Knjaževcu, Merošini i Svrljigu će sekroz niz različitih aktivnosti skrenuti pažnja javnosti, posebno žena, na to da je briga o zdravlju ujedno i briga o potomstvu, kao i da je preventiva najbolji lek za zdrav život. Upravo zato, u dogovorima sa domovima zdravlja u navedenim opštinama, sve žene, bez obzira da li imaju zdravstvenu knjižicu, moći će da obave besplatne ginekološke preglede tokom “Dana otvorenih vrata“. Opširnije

   

 • Буџет за 2018. - предлози и сугестије


  Р е п у б л и к а   С р б и ј а

  ОПШТИНА БАБУШНИЦА
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Број: 400-113/2017-1
  09.10.2017. године

  Б А Б У Ш Н И Ц А

  ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

              Завршава се још једна фискална година када се своде рачуни, анализира шта је у овој години реализовано и које планове и програме треба одредити као приоритетне за реализацију у наредној 2018. години.

              По буџетском календару, увелико смо отпочели са активностима на изради новог буџета општине Бабушница. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу Фискалном стратегијом и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти Владе Републике Србије, у којима су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета.

              Одлука о буџету је један од најважнијих правних аката који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. Овом Одлуком треба да се обезбеди правни и финансијски оквир за бржи развој наше општине, повољна клима за улагање у пољопривреду, отварање малих и средњих предузећа, развој инфраструктуре и других привредних активности. Такође, буџетом треба обезбедити средства за функционисање свих виталних функција наше општине, као што су образовање, здравство, култура, спорт.

              Полазећи од ових чињеница, а имајући у виду да буџет треба да буде крајње транспарентан, да одговара потребама и интересима грађана ове општине, позивам Вас да активно учествујете у поступку израде и доношења буџета за 2018. годину, тако што ћете давати своје предлоге и сугестије који локалној самоуправи могу бити од велике помоћи у поступку израде Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину.

              Предлоге и сугестије можете давати у писаној форми преко Одељења за привреду и финансије – Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Бабушница, шеф Одсека Негосава Костић, ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница.

              Поштовани грађани, својим конструктивним и позитивним ставом у поступку израде буџета, и сами ћете активно учествовати у креирању локалне политике развоја, планова и програма, који треба да се реализују у наредној години и којим се стварају услови за бржи развој наше општине.    

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                Драган Видановић

                                                                                                          

 • Анкета о истраживању ставова учесника у саобраћају


  Агенција за безбедност саобраћаја реализује истраживање ставова учесника у саобраћају на нивоу Републике Србије за 2017. годину. Ови путем Вас позивамо да узмете активно учешће у поменутом истраживању тако што ћете попунити onlinе анкету која се налази на следећем линку: https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1.
  Након реализације Пројекта, сви резултати истраживања који се односе на општину Бабушница биће  доступни, како би надлежни могли адекватно да анализирају ставове учесника у саобраћају  и на квалитетан начин предузму одговарајуће превентивне активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у наредном периоду.
  Анкета је у потуности анонимна.

  09.08.2017. године

 • Обавештење о расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања


  На основу члана
  18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број16/2016 8/2017).

  Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, ПИБ : 102145694 , матични број: 07172788 ,шифра делатности8411. Интернет страницаwww.babusnica.rs

  објављује

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  о расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

  Износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета општине Бабушница износи 1.000.000,00 динара.

  Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте:

  1) производње медијских садржаја;

  Право учешћа на конкурсу има:

  1) издавач медија који је уписан у регистар медија;

  2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

  3) правно лице, односно предузетник, са пројектиморганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

  Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, не може суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија

  На конкурсу се може конкурисати само једним пројектом.

  Издавач више медија може конкурисати једним пројектом за сваки медиј.

  Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су садржани у члану 18.Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/2016 8/2017).

  Приликом доделе средстава, водиће се рачуна и о следећим специфичним критеријумима:

  - значају пројекта са становишта јавног интереса,

  - традицији пословања подносиоца пројекта,

  - техничкој и кадровској опремљености,

  -обиму и квалитету пређашње сарадње са Општином Бабушницау остваривању јавног интереса грађана, као и територији реализације пројекта на територији Општине Бабушница.

  Јавни позив за достављање пројеката отворен је до 03.04.2017. године до 15.00 часова.

  Документа која се достављају на конкурс таксативно су набројана у Јавном позиву за учешће на конкусу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до краја 2017. године број 401-47/2017-1 од 14.03.2017. године, који је објављен на интернет страници општине www.babusnica.rs (у делу конкурси и огласи) као и на огласној табли у згради општине у улици Ратка Павловића1, 18330 Бабушница.

  Општина Бабушница обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије.

  Рок за достављање предлога за чланове комисије је до 03.04.2017. године (последњи дан конкурса)..

  Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Бабушница доноси Председник општине Бабушница, на основу образложеног предлога Комисије, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.
  15.03.2017. године

 • Info dan za podnosioce zahteva u CEOP sistemu

  naled

  Poštovani,

  NALED, u okviru projekta „Podrška implementaciji sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola u lokalnim samoupravama koje učestvuju u programu Evropskog PROGRES-a“ podržanog od strane Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije a preko programa Evropski PROGRES, organizuje info dan za podnosioce zahteva za elektronske dozvole za gradnju.

  Info dan je namenjen građevinskim inženjerima, arhitektama, projektantima i ostalim podnosiocima zahteva za dozvole za građenje kroz Centralnu evidenciju objedinjenih procedura (CEOP). Info dan učesnicima daje priliku da odgovore na dileme u vezi sa formatom i sadržajem tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahteve, kao i da sa trenerima prođu kroz praktični deo podnošenja zahteva u CEOP sistemu.

  Info dan se održava u Bujanovcu, u sredu 07.12.2016. u prostorijama Ekonomskog fakulteta, ul. Karađorđa Petrovića bb, Bujanovac, sa početkom od 11:00h.

  U prilogu Vam dostavljamo  agendu.

  Molimo Vas da se prijavite za info dan putem sajta Inženjerske komore ili putem mejla m.andjelkovic@naled.rs

  Napomena: Prisustvovanje info danu je besplatno.

  Inženjerska komora Srbije bodovaće prisustvovanje info danu sa 5 poena za članove IKS-a.

  Srdačan pozdrav,

  Milica Anđelković

  NALED
  Makedonska 30, VII sprat, 11000 Beograd, Srbija
  m: 063/352-026
  t: +381 11 33 73 063, f: +381 11 33 73 061
  m.andjelkovic@naled.rs,www.naled-serbia.org  
  naled 10

  naled1

   

 • Буџет за 2017. годину - предлози и сугестије


  Р е п у б л и к а   С р б и ј а

  ОПШТИНА БАБУШНИЦА
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Број: 400-91/2016-02
  19.10.2016. године
  Б А Б У Ш Н И Ц А

  ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

              Завршава се још једна фискална година када се своде рачуни, анализира шта је у овој години реализовано и које планове и програме треба одредити као приоритетне за реализацију у наредној 2017. години.

              По буџетском календару, увелико смо отпочели са активностима на изради новог буџета општине Бабушница. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу Фискалном стратегијом и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти Владе Републике Србије, у којима су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета.

              Одлука о буџету је један од најважнијих правних аката који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. Овом Одлуком треба да се обезбеди правни и финансијски оквир за бржи развој наше општине, повољна клима за улагање у пољопривреду, отварање малих и средњих предузећа, развој инфраструктуре и других привредних активности. Такође, буџетом треба обезбедити средства за функционисање свих виталних функција наше општине, као што су образовање, здравство, култура, спорт.

              Полазећи од ових чињеница, а имајући у виду да буџет треба да буде крајње транспарентан, да одговара потребама и интересима грађана ове општине, позивам Вас да активно учествујете у поступку израде и доношења буџета за 2017. годину, тако што ћете давати своје предлоге и сугестије који локалној самоуправи могу бити од велике помоћи у поступку израде Одлуке о буџету општине Бабушница за 2017. годину.

              Предлоге и сугестије можете давати у писаној форми преко Одељења за привреду и финансије – Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Бабушница, шеф Одсека Негосава Костић, ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница.

              Поштовани грађани, својим конструктивним и позитивним ставом у поступку израде буџета, и сами ћете активно учествовати у креирању локалне политике развоја, планова и програма, који треба да се реализују у наредној години и којим се стварају услови за бржи развој наше општине.    

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
   Драган Видановић, c.р.

   

 • Записник о раду Изборне комисије општине Бабушница

 • Решење о утврђивању збирне изборне листе

  На седници Изборне Комисије општине Бабушнице, одржаној 13.04.2016. године, утврђена је Збирна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница, на изборима расписаним за 24. април 2016. године и то:

  Збирна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница

 • Обрасци за изборе за одборнике Скупштине општине Бабушница

 • Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju pijace sa pristupnim saobraćajnicama u Babušnici

  Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju pijace sa pristupnim saobraćajnicama u Babušnici.

  Opština Babušnica je uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske kompletirala projektno–tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i adaptaciju pijace. Tehničkom dokumentacijom predviđena je izgradnja nadstrešnice površine 300m2, objekta za prodaju mleka i mlečnih proizvoda površine 380m2, parking prostora, pristupne saobraćajnice, osvetljenje kao i montaža video nadzora.
  Pijaca je jedino mesto gde opštinski proizvođači poljoprivrednih i mlečnih proizvoda mogu da plasiraju svoju robu te će rekonstrukcija ovog lokaliteta doprineti ekonomskom osnaživanju lokalnog stanovništva kroz uspostavljanje osnovnih uslova poslovanja.
  Izrada projektno-tehničke dokumentacije je preduslov za adaptaciju i obezbeđivanje finansijske podrške za rekonstrukciju infrastrukturnih objekata. Ukupna vrednost projekta izrade projektno tehničke dokumentacije iznosi 10.625 evra, od čega su Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Evropskog PROGRESa izdvojile 9.375 evra, a opština Babušnica 1.250 evra.

  pijaca 1
  14.01.2016

 • Писмо председника општине- припрема буџета


  Р е п у б л и к а   С р б и ј а

  ОПШТИНА БАБУШНИЦА
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Број: 400-91/2015-02
  26.11.2015. године
  Б А Б У Ш Н И Ц А

  ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

              Завршава се још једна фискална година када се своде рачуни, анализира шта је у овој години реализовано и које планове и програме треба одредити као приоритетне за реализацију у наредној 2016. години.

              По буџетском календару, увелико смо отпочели са активностима на изради новог буџета општине Бабушница. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу Фискалном стратегијом и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти Владе Републике Србије, у којима су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета.

              Одлука о буџету је један од најважнијих правних аката који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. Овом Одлуком треба да се обезбеди правни и финансијски оквир за бржи развој наше општине, повољна клима за улагање у пољопривреду, отварање малих и средњих предузећа, развој инфраструктуре и других привредних активности. Такође, буџетом треба обезбедити средства за функционисање свих виталних функција наше општине, као што су образовање, здравство, култура, спорт.

              Полазећи од ових чињеница, а имајући у виду да буџет треба да буде крајње транспарентан, да одговара потребама и интересима грађана ове општине, позивам Вас да активно учествујете у поступку израде и доношења буџета за 2016. годину, тако што ћете давати своје предлоге и сугестије који локалној самоуправи могу бити од велике помоћи у поступку израде Одлуке о буџету општине Бабушница за 2016. годину.

              Предлоге и сугестије можете давати у писаној форми преко Одељења за привреду и финансије – Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Бабушница, шеф Одсека Негосава Костић, ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница.

              Поштовани грађани, својим конструктивним и позитивним ставом у поступку израде буџета, и сами ћете активно учествовати у креирању локалне политике развоја, планова и програма, који треба да се реализују у наредној години и којим се стварају услови за бржи развој наше општине.    

                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                       Саша Стаменковић, c.р.

 • Народна кухиња у Бабушници

  Комисија задужена за рад Народне кухиње у Бабушници донела је одлуку да се листа корисника услуга Народне кухиње са садашњих 160 повећа 200 , на тај начин што би се оброк дeлио свком члану породице корисника. Народна кухиња у Бабушници почела је са радом 23. јуна прошле године, а рад Народне кухиње финансира општина Бабушница.

  19. јун 2015.

   

 • Почиње купалишна сезона на „Купалишном комплексу“ у Бабушници

              Купалишна сезона на „Купалишном комплексу“ у Бабушници званично почиње сутра. Бесплатан улаз на базен биће сутраипрекосутра, док ће се коришћење базена наплаћивати од понедељка, 22. јуна. Цене услуга на Купалишном комплексу остале су на прошлогодишњем нивоу. Дневна карта износи 100 динара, а за децу до осам година улаз на базене је бесплатан, уз обавезно присуство пратиоца.

           Ценовником је предвиђено да месечна претплатна карта износи 1.500,00 динара, а сезонска претплатна карта 2.500,00 динара, док је дневно изнајмљивање сунцобрана 120 динара а дневно изнајмљивање лежаљке 200 динара. Посетиоци базена у Бабушници имају на располагању и бесплатно коришћење интернета. Радно време Купалишног комплекса је од 10 до 19. часова где ће се моћи да купе и месечне и сезонске карте.

  19.06.2015. године

 • Видовдански шаховски турнир

  Шаховски клуб „Лужница“ у суботу, 27. јуна, у Стрелцу организује „Видовдански шаховски турнир-Стрелац 2015“. Турнир ће се одржати у просторијама основне школе „Добринка Богдановић“ са почетком у 10.00 часова. Турнир се се игра по Швајцарском систему, 30 минута по играчу. Уплата по играчу је 300 динара, а организатори су за најбоље на турниру обезбедили новчане награде. Учесници су дужни да на турниру са собом понесу шаховску таблу и сат.

  22.06.2015.

 • Гимназија "Вук Караџић" и Техничка школа у Бабушници

  Гимназија „Вук Караџић“ у Бабушници  у школској 2015/2016. години уписује једно одељење са тридесет ученика. У Техничкој школи, као и ранијих година, у четворогодишњем смеру Машински техничар моторних возила биће места за тридесет ученика, док ће у трогодишњим смеровима Аутомеханичар и бравар бити места за по петнаест ученика. У циљу стимулисања да свршени основци са територије општине Бабушница уписују бабушничке средње школе, Општинско веће општине Бабушница донело је одлуку да се ученицима са територије општине Бабушница који по први пут уписују први разред Гимназије и Техничке школе у Бабушници као новчана помоћ месечно издваја по 3.000 динара за период од 10 месеци у школској 2015/2016. години.

  Такођеученицима Гимназије и Техничке школе из удаљених села наше општине определи ће се новчана средства за смештају Дому ученика у Бабушници у износу од 1.248.00 динара месечно.

  22.06.2015.

 • Javna nabavka dobara male vrednosti- nabavka kvalitetnih priplodnih jagnjadi

 • Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс у области јавног информисања

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић донео је решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања. Комисија ће радити  у саставу: Љубомир Филипов, дипломирани журналиста, из Бабушнице, Драгана Сотировски из Ниша, предложена од стране РТС-а и Марио Радојковић из Ниша, који је предложен од стране Савета Удружења радио станица „РАБ Србија“. Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бабушница у 2015. години, изврши стручну оцену приспелих пројеката и сачини образложени предлог о додели средстава из буџета општине Бабушница за 2015. годину за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бабушница. Коначну одлуку о коришћењу средстава по конкурсу доноси председник општине Бабушница, након разматрања утврђеног предлога Комисије.

  14. 5. 2015. година

 • Opština Babušnica raspisala konkurs iz oblasti socijalne zaštite

  Opština Babušnica raspisuje KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Babušnica

  Sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu od 3.300.000,00 dinara obezbeđena su u budžetu opštine Babušnica. Udruženja građana mogu da konkurišu za projekat maksimalne vrednosti do 500.000,00 din.

  Prioritet opštine Babušnica za 2015 su unapređenje sistema socijalne zaštite,kroz projektne aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta, zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva i stvaranje uslova za kvaliteno provođenje slobodnog vremena i upražnjavanje zdravih stilova života.

  Poseban značaj daće seuslugama koje predstavljaju primer efikasnog korišćenja lokalnih resursa. Grupe aktivnosti koje će biti podržane na Konkursu za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projekatau cilju unapređenja sistema socijalne zaštiteu 2015. godini su:

  1. Razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta

  - Dnevne usluge u zajednici

  - Usluge podrške za samostalan život

  - Savetodavno-terapijske i socijalno edukativne usluge i druge usluge u zajednici

  1. Zaštitaprava najugroženijih kategorija stanovništva
  2. Unapređenje zdravlja mladih i opredeljenje za zdrave stilove života i poboljšanje kvaliteta života mladih iz socijalno ugroženih kategorija

  Realizacija projekta ne može biti kraća od 3 meseca, ni duža od 6 meseci. Sve projektne aktivnosti se moraju realizovati na teritoriji opštine Babušnica.

  Prijavni formati koji čine Osnovnu dokumentaciju su dostupni na internet adresi opštine Babušnica.

  Osnovna dokumentacija

  -          obrazac za pisanje predloga programa,

  -          obrazac finansijskog budžeta,

  -          obrazacnarativnog budžeta,

  -          kopija Potvrde o registraciji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za prethodnu finansijsku godinu ukoliko je ista dostavljena od strane Agencije za privredne registre, odnosno bilans prihoda i rashoda i bilans stanja za prethodnu finansijsku godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre ukoliko je obrada dokumentacije od strane Agencije za privredne registre u toku,

  -          overena kopija obrasca PDN,

  -          statut udruženja i saveza,

  -          reference koordinatora i stručnih saradnika.

  Prijave na Konkurs dostaviti:

  -   isključivo poštom - adresa: Opština Babušnica, ul.Ratka Pavlovića br 1,sa naznakom „Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana iz oblasti socijalne zaštite“.

  -    Kompletna konkursna dokumentacija (orginal i kopija) zajedno sa CD-om predloga projekta dostavlja se u zatvorenoj koverti. Konkursna dokumentacija se predaje u pisarnici opštinske uprave opštine Babušnica.

  Krajnji rok za dostavu prijava je 22.05.2015. godine.

  Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Opštine Babušnica, najkasnije 20dana od datuma zaključenja konkursa

  Dodatne informacije se mogu dobiti u Opštini Babušnica (Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite) svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova na tel. 010/385 112 ili na mail: office@babusnica.rs

  Dokumentaciju konkursa možete naći na www.babusnica.rs- Konkursi- K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Babušnica u 2015. godini. 

  Predsednik komisije:

  Goran Dimitrijević 064//8688384 

  Članovi: 

  Rade Minić 064/8866773 

  Danijela Pejčić 060/3831911

                                                           24. april 2015.

 • К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање пројеката из области развоја културе

  Општина Бабушница расписала је К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање пројеката из области развоја културе и подстицаја културног и уметничког стваралаштва на територији општине Бабушница у 2015. години. 
  Средства за пројекте по овом конкурсу у износу до 500.000,00 динара обезбеђена су у буџету општине Бабушница

  Конкурс се односи на пројекте из следећих области:
  1. заштита, очување непокретног културног наслеђа;
  2. заштита, очување археолошког наслеђа;
  3. заштита, очување и презентација архивске грађе;
  4. музике (стваралаштво, продукција, интерпретација);
  5. сценског стваралаштва и интепретације (области: драма, опера, балет и плес и сл);
  На Конкурсу могу да учествују удружења грађана регистрована на територији општине Бабушница. Конкурс је отворен од 22. 04. 2015. године до 15. 05. 2015. године. Период предвиђен за реализацију пројекта је од 3 до 6 месеци од дана потписивања уговора.
  Пријаве на Конкурс доставити:
  - искључиво поштом на адресу: Општина Бабушница, ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 са назнаком „Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана из области културе и подстицаја културног и уметничког стваралаштва“.
  - Комплетна конкурсна документација (оргинал и копија) заједно са ЦД-ом предлога пројекта доставља се у затвореној коверти. Конкурсна документација се предаје у писарници општинске управе општине Бабушница.
  Резултати овог конкурса ће бити објављени на званичној Интернет страници Општине Бабушница, најкасније 20 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Општина Бабушница обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.
  Додатне информације се могу добити у Општини Бабушница (Комисија за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе) сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова на тел. 010/385 112 или на маил: оffice@babusnica.rs
  Документацију конкурса можете наћи на www.babusnica.rs- Конкурси- К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање пројеката из области развоја културе и подстицаја културног и уметничког стваралаштва на територији општине Бабушница у 2015. години. 
  Председник комисије 
  Горан Димитријевић 064//8688384 
  Чланови: 
  Раде Минић 064/8866773 
  Данијела Пејчић 060/3831911

                                                                    22. април 2015. година

 • Подношење захтева за стипендирање ученика и студената

  Рок за подношење захтева за стипендирање ученика и студената је 30. април. Захтеви се подносе у Општинском услужном центру а уз захтев од документације се прилаже: потврда школе, односно факултета да су редовни ученици, односно да студенти похађају трећу, четврту, пету и шесту годину студија, као и уверење о пребивалишту.

  Студенти су дужни да приложе и фотокопирану прву страну индекса и потпишу изјаву да нису у радном односу. Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 25. марта усвојило закључак о стипендирању ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Бабушница. Средњошколци који од места боравка путују у школе у Бабушници на име превоза добијаће новчану помоћ у износу од 1.000 динара месечно, средњошколци који путују у школе на нивоу Пиротског округа добијаће висину накнаде у износу од 1.300 динара месечно, док ће ученици који путују у школе ван територије округа добијати накнаду од 1.600 динара месечно, и то за период од девет месеци. Право на новчану накнаду имају и ученици који похађају основну музичку, балетску или другу врсту школе за ученике са изузетним способностима и талентима. Стипендије за ученике који испуњавају услове исплаћиваће се за девет месеци у текућој години. Сви ученици који уписују први разред средње школе у 2015. години остварују право на стипендију за период од 1. септембра до 31. Децембра. Ученици завршних разреда средње школе имају право на стипендију за период од 1. јануара до 31. маја. Студенти ће и ове године добијати новчану помоћ у износу од 6.000 динара месечно, за период од десет месеци, по истим критеријумима који су важили и прошле године. Такође је на седници  усвојен и закључак о стипендирању ученика који први пут уписују први разред гимназије и техничке школе, као и корисника Дома ученика у Бабушници. Закључком је предвиђено стипендирање свих ученика који упишу гимназију или техничку школу у износу од 3.000 динара на месечном нивоу. Свим ученицима гимназије и техничке школе који користе Дом ученика исплаћиваће се новчана средства у износу од 1.248 динара на месечном нивоу. Стипендије ће се исплаћивати месечно. за десет месеци, почев од септембра текуће године.

                                 2. април 2015. 

 • Кидање магистралног водоводног вода

  Због клизишта поред магистралног пута Бабушница-Пирот између Доњег и Горњег Крњина, јуче у поподневним сатима дошло је до кидања магистралног водоводног вода, па су без воде остали потрошачи у Горњем Крњину и селу Војници. Екипе ЈКП „Комуналац“ Бабушница санирале су оштећења па је снабдевање потрошача водом у овим селима је нормализовано у преподневним сатима. Таkође из ЈКП „Комуналац“ обавештавају да је вода у водоводној мрежи општине Бабушница исправна за пиће. 

  Вода се свакодневно контролише на изворишту у Љуберађи од стране предузећа Наисус из Ниша, а уколико дође до било каквих промена у погледу квалитета водепотрошачи ће бити благовремено обавештеникажу у овом Јавном предузећу.

                                                    2. април 2015. 

 • ФУТСАЛ ЛИГА

  У 16. колу Регионалне ФУТСАЛ лиге, екипа КМФ „Бабушница 2011“ дочекује у понедељак, 6. априла, у спортској хали „Бањица“ у Белој Паланци екипу КМФ „Тимок 2“ из Зајечара. Почетак сусрета заказан је за 21.00 час. Екипа из Зајечара је једина не поражена екипа у првенству, и уз екипу КМФ „Бањица“ из Беле Паланке кандидат за пласман у Другу ФУТСАЛ лигу „Исток“.

                                                1. април 2015.

 • Правилник о критеријумима за остваривање на новчану помоћ за вантелесну оплодњу брачних парова

  Општинско веће општине Бабушница  усвојило је на прошлој седници  правилник о критеријумима за остваривање на новчану помоћ за вантелесну оплодњу брачних парова који живе на територији општине Бабушница. Правилником су прецизирани критеријуми за остваривање права на новчану помоћ за  вантелесну оплодњу по којима брачни пар мора да има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији општине Бабушница најмање годину дана пре подношењеа захтева. Брачни пар који се пријави за добијање новчане помоћи за вантелесну оплодњу мора да испуњава критеријуме које су прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију. Један од услова за добијање новчане помоћи је и да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 година живота. Право на новчану помоћ за вантелесну оплодњу се може остварити највише за два покушаја у току године, а висина новчане помоћи износи 100 посто од прописане цене за покриће трошкова вантелесне оплодње. Захтев за доделу новчане помоћи се подноси општинском већу уз обавезну документацију и захтев мора бити потписан од стране оба партнера. О праву на новчану помоћ одлучује општинско веће општине Бабушница, на основу мишљења радне групе за утврђивање испуњености услова за новчану помоћ за вантелесну оплодњу у року од 30 дана,  од дана пријема захтева. Радну групу именоваће Општинско веће општине Бабушница на наредној седници.

                      1. април 2015.

 • Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу

  У Нишкој хали „Чаир“ сутра почиње Међународни сајам туризма и активног одмораНа сајму ће учествовати и Туристичка организација општине Бабушница која ће представити манифестацију  „Лужнички мегдан“ коју заједнички организује са Удржењем екстремних спортова „Фристајлер“ из Београда. Посетиоци сајма ће имати прилику да изаберу аранжмане туристичких агенција за предстојећу летњу сезону по специјалним сајамским попустима, а моћи ће и  да се упознају са туристичком понудом Мађарске, Грчке, Републике Српске и Црне Горе. Међународни сајам туризма и активног одмора траје до суботе, 4. априла, а  организује  га Туристичка организација града Ниша. 

             1. април 2015.

 • Састанак са председником МЗ Звонце

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић одржаће сутра састанак са председником месне заједнице Звонце, а састанку ће присуствовати и председници месних заједица из околних села. Састанак ће се одржати у просторијама месне заједнице у Звонцу. Поред председника општине састанку ће присуствовати и директор Дома здравља Бабушница др Драган Костић. На састанку ће бити речи о проблемима који су настали у вези рада Здравствене станице у Звонцу. Како наводе грађани Звонца и околине, у последњих неколико година укинут је рад мобилне апотеке за издавање основних лекова пацијентима. Такође је укинут и рад зубарске ординације, прегледи ултразвучним апаратом и интернистички прегледи  који су се обављали два пута месечно, укинута су дежурства и рад медицинске сестре викендом и празником за превијање и давање инекција тешким болесницима, а према незваничним најавама планира се и укидање рада сталног лекара опште праксе. Грађани Звонца и околине подсећају да на простору звоначког краја живи око 1000 становника који користе услуге Здравствене станице и који су због наведених проблема лишени адекватне здравствене заштите која им по закону припада. На сутрашњем састанку ће се разговарати и о инфраструктурним проблемима у селима Звоначког краја.  

                          1. април 2015.

 • Општинско веће

  На данашњој седници Општинског већа општине Бабушница којом је председавао председник општине Саша Стаменковић, чланови већа, прихватили су на основу Закона о пољопривредном земљишту и уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бабушница за 2015. годину. Општинско веће је на данашњој седници дало и сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској Управи општине Бабушница, условљеног Правилником о поступку спровођенја обједињене процедуре и Матичним подручјима.Веће је разматрало и друга пита из своје надлежности, а председник општине упознао је већнике са `неким од пројеката у чију реализацију би требало да се наредних дана укључи и општина Бабушница. Ради се о Пројекту „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ Националне службе за запошљавање, који се финансира из програма ИПА 2012, и „Воћарском инфоцентру“ који се реализује у оквиру Данског Програма подршке развоју воћарства на југу Србије „Fruits & Berries“. 

                               1. април 2015.

 • Рок за упис и обнову пољоприврдних газдинстава

  Рок за упис и обнову пољоприврдних газдинстава истиче сутра. Регистрација и обнова регистрације пољопривредних газдинстава је предуслов да би се остварила права на субвенције. Већ од првог маја могу се подносити захтеви за рефундацију горива и ђубрива, са рачунима који се сакупљају од почетка године. Сви пољопривредни произвођачи који нису извршили регистрацију или обнову регистрације моћи ће то ураде још сутра до 13.00 часова у Управи за трезор у Бабушници.Оно што је још важно напоменути је и то да радници Управе за трезор нису у обавези да прегледају документацију коју пољопривредници предају. Својим потписом, пољопривредни произвођачи гарантујету за истинитост података. Приликом уписа у регистар пољопривредних газдинстава, пољопривредник се изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално породично пољопривредно газдинство које има право да користи субвенције или некомерцијално породично пољопривредно газдинство које не планира да користи субвенције. Регистрација новог пољопривредног газдинства се одвија током целе године, али се за коришћење подстицаја узима стање на дан 31. март текуће године

  30. март 2015.

 • Победа на домаћем терену

  У 18. колу Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије, фудбалери Лужнице победили су у суботу на свом терену екипу Слободе из Горње Врежине резултатом 1:0.  На тешком и водом натопљеном терену, погодак вредан три бода постигао је Стефан Тодоровић у 67. минуту сусрета. Овом победом Лужница је сачувала четврто место на табели, и поред одлуке надлежних органа Зоне „Југ“ и Фудбалског савеза региона источне Србије, да се због наступа играча Лужнице под аутоматском казном,  утакмица 16. кола Лужница-Власина, уместо постигнутим резултатом 2:0 за Лужницу, региструје службеним резултатом 3:0 за Власину, а да се због начињеног пропуста ФК Лужница казни и одузимањем једног бода. У осталим одиграним утакмицама постигнути су следећи резултати: Морава-Слога 2:1, Балкански-Младост 2:0, Небески анђели 2:0 и Ропотово-Јабланица 1:3, док су сурети  Моравац-Бобиште, Пуста Река-Јединство Бела Паланка и Јединство Бошњаце-БСК Бујановац због водом натопљених терена одложени и биће одиграни у термину који одреде такмичарски органи Фудбалског савеза региона источне Србије.  Након некомплетно одиграног 18. кола, прво место на табели преузела је екипа Балканског из Димитрограда са 39. бодова. Друго место са истим бројем бодова заузима екипа Мораве из Владичиног Хана,  док се на трећем месту са утакмицом мање и 37.  освојених бодова налази екипа Јединства из Бошњаца. Четвртопласирана Лужница има 34. бода, док се са 33. освојена бода на пето место пробила екипа Власине из Власотинца. У наредном, 19. колу  Лужница гостује у Димитровгаду, где ће се у дербију сезоне састати лидером на табели екипом Балканског. Утакмица између Балканског и Лужнице игра се на стадиону Спортског центра „Парк“ у суботу, 4. априла од 16.00 часова.

  30. март 2015.

 • Учешће на окружној смотри рецитатора

  Прошлог петка је у сали Дома културе Бабушница одржана Општинска смотра рецитатора на којој су учествовали ученици основних школа „ Деспот Стефан Лазаревић“ из Бабушнице, „Добринка Богдановић“ из Стрелца и „Светозар Марковић“ из Љуберађе. У категорији млађег узраста учествовало је 11 ученика, а пласман за  учешће на Окружној смотри рецитатора изборили су: Ива Митић, Ива Аранђеловић, Емилија Ранђеловић и Лара Лазара Лазаревић из ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ док је резерва Павле Грујић такође ученик бабушничке школе. У категорији старијег узрата учествовало је десеторо ученика а пласман су изборили Наталија Пејчић, Марко Маринков, Наталија Охњец и Павле Николов ученици ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, а резерва је Ана Тодоровић из ОШ „Светозар Марковић“ из Љуберађе.  Окружна смотра рецитатора одржаће се  крајем априла у Бабушници.

  26. март 2015.

 • Рецитатори

  Данас је у сали Дома културе Бабушница одржана Општинска смотра рецитатора на којој су учествовали ученици основних школа са територије општине Бабушница. У категорији млађег узраста учешће на Окружној смотри рецитатора изборили су Ива Митић, Ива Аранђеловић, Емилија Ранђеловић и Лара Лазара Лазаревић из ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ док је резерва Павле Грујић такође ученик бабушничке школе. У категорији старијег узрата пласман су изборили Наталија Пејчић, Марко Маринков, Наталија Охњец и Павле Николов ученици ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, а резерва је Ана Тодоровић из ОШ „Светозар Марковић“ из Љуберађе.  Окружна смотра рецитатора одржаће се  19.  априла у Бабушници.

  26. март 2015.

 • КМФ „Бабушница 2011“ -15. коло

  У 15. колу  Регионалне ФУТСАЛ лиге екипа КМФ „Бабушница 2011“ гостује лидеру на табели, екипи КМФ „Бањица“ из Беле Паланке. Комшијски дерби, и сусрет две екипе које своје утакмице домаћинства играју на истом месту, игра се у понедељак, 30. марта у Спортској хали „Бањица“ у Белој Паланци, а почетак је заказан за 18.00 часова.

  26. март 2015.

 • Зона "Југ"

  У 18. колу Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије, фудбалери Лужнице дочекују у суботу, 28. марта на свом терену, дванаестопласирану екипу Слободе из Горње Врежине. Утакмица између Лужнице и Слободе игра се на Стадиону спортског центра у Бабушници, од  15.00 часова.  Фудбалску правду делиће судијска тројка из Лесковца на челу са  Јованом Недељковићем као главним судијом, а помагаће му двојица Милана, Крстић и Ђорђевић.  Делегат суботњег сусрета биће Младен Пуповац из Сурдулице.  

  26. март 2015.

 • Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу

  Међународни сајам туризма и активног одмора одржаће се од 2. до 4. априла у хали „Чаир“ у Нишу. На сајму ће учествовати и Туристичка организација општине Бабушница која ће представити манифестацију „Лужнички мегдан“ коју заједнички организује са Удржењем екстремних спортова „Фристајлер“ из Београда. Посетиоци сајма ће имати прилику да изаберу аранжмане туристичких агенција за предстојећу летњу сезону по специјалним сајамским попустима, а моћи ће и  да се упознају са туристичком понудом Мађарске, Грчке, Републике Српске и Црне Горе. Међународни сајам туризма и активног одмора организује  Туристичка организација града Ниша. 

  26. март 2015.

 • Време за успешне жене

  Сутра се у Нишу, у организацији ЕВРОПСКОГ ПРОГРЕСА,одржава информативна сесија о процесу доделе бесповратних средстава за покретање женског бизниса под називом „Време за успешне жене“. Информативна сесија је намењена је учесницама из општина Бабушница, Бела Паланка, Алексинац, Дољевац, Гаџин Хан, Књажевац, Мерошина и Сврљиг. Циљ сесије је упознавање будућих предузетница са свим фазама и неопходним корацима – од пријављивања, преко учешћа на јавном позиву до добијања бесповратних средстава за покретање женског бизниса. Све заинтересоване кандидаткиње добиће информацију о самом процесу који почиње пријављивањмем за програм обуке у оквиру које ће стећи основна знања за припрему бизнис планова. Након тога кандидаткиње ће моћи да доставе предлоге пројекта и конкуришу на јавном позиву за доделу бесповратних средстава. На сесији ће се представити и Канцеларија Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена као и жене предузетнице које су успешно већ започеле самостално пословање уз помоћ бесповратних средстава додељених преко предходног трогодишњег програма ЕУПРОГРЕСА. Информативним сесијама почиње низ припремних активности које ће програм Европски Прогрес спровести у периоду од марта до јула 2015. године. Након тог периода биће изабрани најуспешнији предузетнички пројекти којима ће бити додељена бесповратна помоћ и покренути најмање 40 предузећа у власништво жена. У програм Европски прогрес су укључене 34 локалне самоуправе међу којима је и општина Бабушница.

  26. март 2015.

 • Окружно такмичење из српског језика и хемије

  Прошлог викенда у основној школи „Вук Каџић“ у Пироту одржана су окружна такмичења из српског језика и хемије. На такмичењу из хемије учествовало је двадесетак ученика основних школа са територије Пиротског округа, који су полагали тест знања. Петеоро ученика, међу којима је и Александар Николић, ученик седмог разреда основне школе „Деспот Стефан Лазаревић“,квалификовало се за вежбе. Александар Николић је у укупном поретку зазео треће место. На окружном такмичењу из српског језика, познатијем као „Књижевна олимпијада“ учествовали су учениции осмог разреда основне школе „Деспот Стефан Лазаревић“. Прво место на такмичењу освојиле су Катарина Адамовић и Анастасија Костић, друго место освојила је Анита Миланов, док је треће место освојила Јелена Стојковић.

  26. март 2015.

 • Светски дан борбе против туберкулозе

  У оквиру обележавања Светског дана борбе против туберулозе, Црвени крст Бабушница организовао је данас у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници предавање за ученике ове школе. Предавање је одржала др Милена Момчиловић, педијатар Дома здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница, која је ученицима говорила о туберкулози као болести, начинима како се преноси, симптомима и лечњу. Том приликом др Момчиловић је истакла да Туберкулоза излечива заразна болест која најчешће захвата плућа, и да је неопходно скренути пажњу јавности да она представља здравствени проблем у већем делу света, и да још увек није искорењена како се сматрало. Циљ овог предавања је био је да се ученици упознају са овом болешћу у циљу подизања свести и свим напорима које треба предузети у циљу превенције и лечењу. Поред предавања о туберкулози, др Момчиловић је ученицима говорила и о наркоманији, здравој исхрани, здравим стиловима живота, као и о алергијама које се јављају током пролећа.

  26. март 2015.

 • Одржана седница општинског Већа

  Данас је одржана седница Општинског већа којом је председавао председник општине Бабушница Саша СтаменковићЧланови већа усвојили су Закључак о стипендирању ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Бабушница. Средњошколци који од места боравка путују у школе у Бабушници на име превоза добијаће новчану помоћ у износу од 1.000 динара месечно, средњошколци који путују у школе на нивоу Пиротског округа добијаће висину накнаде у износу од 1.300 динара месечно, док ће ученици који путују у школе ван територије округа добијати накнаду од 1.600 динара месечно, и то за период од девет месеци. Право на новчану накнаду имају и ученици који похађају основну музичку, балетску или другу врсту школе за ученике са изузетним способностима и талентима. Стипендије за ученике који испуњавају услове исплаћиваће се за девет месеци у текућој години. Сви ученици који уписују први разред средње школе у 2015. години остварују право на стипендију за период од 1. септембра до 31. децембра  Студенти ће и ове године добијати новчану помоћ у износу од 6.000 динара месечно, за период од десет месеци, по истим критеријумима који су важили и прошле године. Такође је усвојен и закључак о стипендирању ученика који први пут уписују први разред гимназије и техничке школе, као и корисника Дома ученика у Бабушници.Закључком је предвиђено стипендирање свих ученика који упишу гимназију или техничку школу у износу од 3.000 динара на месечном нивоу. Свим ученицима гимназије и техничке школе који користе Дом ученика исплаћиваће се новчана средства у износу од 1.248 динара на месечном нивоу. Стипендије ће се исплаћивати месечно за десет месеци, почев од септембра текуће године. На данашњој седници усвојен је и предлог мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница.

  Данас је на седници општинског већа усвојен правилник о критеријумима за остваривање на новчану помоћ за вантелесну оплодњу брачних парова који живе на територији општине Бабушница. Правилником су прецизирани критеријуми за остваривање права на новчану помоћ за  вантелесну оплодњу по којима брачни пар мора да има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији општине Бабушница најмање годину дана пре подношењеа захтева.Брачни пар који се пријави за добијање новчане помоћи за вантелесну оплодњу мора да испуњава критеријуме које су прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију. Један од услова за добијање новчане помоћи је и да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 година живота.

  Право на новчану помоћ за вантелесну оплодњу се може остварити највише за два покушаја у току године, а висина новчане помоћи износи 100 посто од прописане цене за покриће трошкова вантелесне оплодње. Захтев за доделу новчане помоћи се подноси општинском већу уз обавезну документацију и захтев мора бити потписан од стране оба партнера. О праву на новчану помоћ одлучује општинско веће општине Бабушница, на основу мишљења радне групе за утврђивање испуњености услова за новчану помоћ за вантелесну оплодњу у року од 30 дана,  од дана пријема захтева. Радну групу именоваће Општинско веће општине Бабушница на наредној седници.

  Породиље у општини Бабушница имају право на новчану помоћ уколико она или њен брачни партнер имају пријављено пребивалиште на територији општине Бабушница најмање шест месеци пре рођења детета. За прво дете породиље које су у радном односу имају право на новчану помоћ у износу од 80.000 динара. Незапослене породиље за прво дете имају право на новчану помоћ у висини од 120.000 динара. За друго дете износ новчаних средства за породиљу која је у радном односу износи 90.000 динара, а за незапослену 130.000 динара. За треће и свако наредно дете, новчана помоћ за породиљу која је  у радном односу износи 100.000 динара, а за незапослену 150.000 динара.

  Захтеви са потребном документацијом  за остваривање права на новчану накнаду за новорођено дете подносе се Општинској управи општине Бабушница. Такође, млади брачни парови који први пут закључе брак у текућој години оствариће право на једнократну помоћ у износу од 50.000 динара. Један од услова за добијање једнократне помоћи је и да брачни парови нису старији од 50 година, као и да пре закључења брака нису живели у ванбрачној заједници дуже од годину дана. Захтев за остваривање права за помоћ младим брачним паровима подноси се Општинској управи, а уз захтев се подноси извод из матичне књиге венчаних и родјених, као и уверење о месту пребивалишта које је издато од стране  МУП-а Србије.

  25. март 2015.

 • Фудбалски савез региона источне Србије

  У 18. колу Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије, фудбалери Лужнице дочекује на свом терену дванаестопласирану екипу Слободе из Горње Врежине. Утакмица између Лужнице и Слободе игра се у суботу, 28. марта, на Стадиону спортског центра у Бабушници, а почетак сусрета је у  15.00 часова. 

  24. март 2015.

 • Пријава бесплатне доделе СТБ уређаја

  Уместо уређаја помоћу којих ће и на старим телевизорима моћи да примају дигитални телевизијски сигнал социјално најугроженији грађани Србије добиће ваучере у вредности од 3.000 динара са којима ће сами моћи да преузму сет-топ-боксове. Извршена је и измена рока за подношење пријава за бесплатну доделу СТБ уређаја и нови рок је 31. март"Сви грађани који су се већ пријавили за бесплатни сет-топ-бокс, то је њихово право и то право ни на који начин није ни сада промењено нити се било шта у том смислу изменило ", рекла је државна секретарка Министарства трговине и телекомуникација Татјана МатићОна је додала да пријављивање траје још од новембра и да у овом тренутку има негде око 140.000 пријављених. По новој Уредби коју је прошле недеље донела Влада Републике Србије рок за пријаву је до краја марта, након чега ће сви који су поднели захтев добити ваучер на своју кућну адресу. "У ранијој Уредби је било дефинисано да ће Влада, односно Министарство спровести јавну набавку за сет-топ-бокс уређаје, међутим из оправданих разлога ми смо морали да обуставимо ту јавну набавку и да пређамо на систем ваучера", рекла је Татјана Матић. Она је истакла да је најважније да ће социјално угрожени грађани који треба овом Уредбом да буду заштићени и да добију бесплани ТВ сигнал ће и даље то моћи само што је сада другачији механизам. "Министарство је већ послало обавештење којим позива све трговце који су заинтересовани да учествују у новом систему шеме помоћи и да смо кроз овај ваучер чија је вредност 3.000 динара обезбедили истовремено да трговци могу да понуде и кућну доставу", казала је Татјана Матић. Она је додала да је ово јако важно управо имајући у виду чињеницу да највећи део социјалних категорија су или старачка домаћинства или људи који се налазе у унутрашњости који нису доброг материјалног стања и да би за њих представљало трошак да оду до најближе радње која је можда у другом граду. "На овај начин ми смо омогућили да постоји могућност бесплатне доставе и такође они ће на своје кућне адресе добити ваучере који ће гласити на име подносиоца захтева", рекла је Татјана Матић и додала да ће се штампати онолико ваучера колико буде заинтересованих грађана. Очекује се да ће тај број до краја марта до када траје пријава бити око 157.000. Татјана Матић је на крају закључила да неће бити померања рокова за дигитализацију, и да је 17. јун и даље датум који стоји, и у том смислу сви други технички предуслови су испуњени тако да нема разлога за померање тог термина. Бесплатне апарате  могу да добију корисници новчано социјалне помоћи и корисници права на туђу негу и помоћ, као и пензионери са минималним пензијама који су носиоци самачког домаћинства. Категорије које остварају своје право на основу Закона о социјалној заштити захтев могу да поднесу у центрима за социјални рад, док пензионери то могу да ураде у филијалама Фонда ПИО.

  24. март 2015.

 • Добровољно давање крви

  Црвени крст Бабушница и Завод за трансфузију крви из Ниша организују у понедељак, 30. марта нову акцију добровољног давања крви. Екипа завода за трансфузију крви дежураће тога дана у сали 2СО Бабушница, а добровољни даваоци крв могу дати у времену од 8.00 до 14.00 часова.

  24. март 2015.

 • Пиротски управни округ

  У згради Пиротсклог управног округа данас је одржан састанак начелника Пиротског округа Димитрија Видановића са представницима локалних самоуправа и начелницом водне инспекције Министарства пољопривреде Љиљаном Анђелић, у вези сарадње у осласти управљања водама у Републици Србији. На дневном реду састанка било је и доношење Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда, што је обавеза локалних самоуправа, и надзору над јавним предузећима која обављају послове сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода. На састанку је било речи и о сеоским водама, издавању водних аката, грађевинских и употребних дозвола. 

  24. март 2015. 

 • Седница Општинског Већа

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић заказао је за сутра седницу општиског већа. Седница че се одржати у сали 2 општине Бабушница са почетком у 11.00 часова. На сутрашњој седници чланови већа разматраће предлоге закључака о новчаним помоћима и стипендијама за ученике и студенте, као и предлоге правилника о новчаној помоћи за новорођену децу, младе брачне парове и вантелесну оплодњу. Општинско веће општине Бабушница разматраће и друга питања из своје надлежности.

  24. март 2015.

 • Регионална ФУТСАЛ лига

  У 14. колу Регионалне ФУТСАЛ лиге, екипа КМФ „Бабушница 2011“  одиграла је синоћ као домаћин у Белој Паланци нерешено 6:6, са екипом КМФ „Гургусовац“ из Књажевца. Бабушничка екипа је после серије пораза освојила бод и препустила последње место екипи на табели екипи КМФ „Рота“ из Бујановца. У 15. колу  екипа КМФ „Бабушница 2011“ гостује лидеру на табели, екипи КМФ „Бањица“ из Беле Паланке.

  23. март 2015.

 • Пролећни део првенства Зоне „Југ“

  Фудбалери Лужнице забележили су и другу победу у пролећном делу првенства Зоне „Југ“, пошто су јуче  сусрету 17. кола  резултатом 3:1 савладали у Медошевцу екипу Младости. 

  И поред вођства Младости на полувремену резултатом 1:0, голом у 45. минуту из слободног ударца, који је дошао као казна за неискоришћене шансе  Петрова, Виденовића, Миљковића, и Тодоровића у првом полувремену,   фудбалери Лужнице нису се предали, већ су заиграли још боље у наставку и головима Миљковића у 60. минуту, Петровића у 71. и Бошкова у 77. минуту успели да забележе веома важну победу и остану у трци  за прво место.  У осталим сусретима 17. кола постигнути су следећи резултати: БСК Бујановац-Балкански 0:5, Јединство Бела Паланка-Јединство Бошњаце 0:4, Јабланица-Пуста Река 0:0, Слога-Ропотово 1:0, Бобиште-Морава 0:3, Небески анђели-Моравац 0:0 и Слобода-Власина 0:3Стање на табели и након овог кола остало је непромењено, пошто су све екипе из водећег квартета забележиле сигурне и убедљиве победе. Прво место са 37. бодова заузима Јединство из Бошњаца, испред Балканског из Димитровграда и Мораве из Владичиног Хана које са по 36. бодова заузимају друго и треће место. Лужница се налази на четвртом месту на табели са 35 бодова. У наредном 18. колу, Лужница дочекује на свом терену дванаестопласирану екипу Слободе из Горње Врежине.  Утакмица између Лужнице и Слободе игра се у суботу, 28. марта од 15.00 часова, и биће права увертира фудбалерима Лужнице пред гостовање у Димитровграду 4. априла, и велики дерби са Балканским у 19. колу. 

  23. март 2015.

 • Март на Моричу

  Планинарски клуб „Руј 1706“ из Бабушнице у недељу 29. марта организује одлазак на 7. Традиционални  успон под називом „Март на Моричу“. Ову традиционалну планинарску акцију организује Планинарско друштво „Морич“ из Власотинца. Учесници успона имаће могућност избора дуже стазе од 12 километра и краће стазе у дужини од 10 километара. Циљ успона је врх  Морич висине 877 метара. Након завршетка акције организатор успона ће свим учесницима приредити општенародно весеље у селу Копилници. Полазнак учесника успона на Морич је у недељу, 29. марта са парконга испред зграде општине Бабушница.

  23. март 2015.

 • „Време за успешне жене“

  У организацији ЕВРОПСКОГ ПРОГРЕСА у петак, 27. марта у Нишу биће одржана информативна сесија о процесу доделе бесповратних средстава за покретање женског бизниса под називом „Време за успешне жене“. Информативна сесија је намењена је учесницама из општина Бабушница, Бела Паланка, Алексинац, Дољевац, Гаџин Хан, Књажевац, Мерошина и Сврљиг. Циљ сесије је упознавање будућих предузетница са свим фазама и неопходним корацима – од пријављивања, преко учешћа на јавном позиву до добијања бесповратних средстава за покретање женског бизниса. Све заинтересоване кандидаткиње добиће информацију о самом процесу који почиње пријављивањмем за програм обуке у оквиру које ће стећи основна знања за припрему бизнис планова. Након тога кандидаткиње ће моћи да доставе предлоге пројекта и конкуришу на јавном позиву за доделу бесповратних средстава. На сесији ће се представити и Канцеларија Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена као и жене предузетнице које су успешно већ започеле самостално пословање уз помоћ бесповратних средстава додељених преко предходног трогодишњег програма ЕУПРОГРЕСА. Информативним сесијама почиње низ припремних активности које ће програм Европски Прогрес спровести у периоду од марта до јула 2015. године. Након тог периода биће изабрани најуспешнији предузетнички пројекти којима ће бити додељена бесповратна помоћ и покренути најмање 40 предузећа у власништво жена. У програм Европски прогрес су укључене 34 локалне самоуправе међу којима је и општина Бабушница.

  23. март 2015.

 • Састанак са начелником пиротског округа

  У седишту Пиротског управног округа, сутра у 12.00 часова биће одржан састанак начелника округа Димитрија Видановића и представника локалних самоуправа округа. Тема сутрашњег састанка је: Управљање водама на територији Републике Србије.

  23. март 2015.

 • Појединачно првенство Србије у стоном тенису

  Појединачно првенство Србије у стоном тенису за јуниоре и јуниорке одржаће се у сутра и у недељу, 22. марта у хали Спортског центра „7. јули“ у Параћину. На овом дводневом турниру, јуниорке и јуниори надметаће се у појединачној конкуренцији, женским, мушким и мешовитим паровима. На првенству ће учествовати  43 јуниора и 27 јуниорки из Србије, а међу њима и чланови  СТК „Лужница“  из Бабушнице, Стефан Игњатовић, Љубица Николић, Милица Томић и Анђела Огњановић. Првенство организују Стонотениски савез Србије и  СТК СФС Борац.

  20. март 2015.

 • Километар косе

  Недавно је на друштвеној мрежи Фејсбук покренута хуманитарна акција “Километар косе”. Циљ акције је да свако ко жели и има могућност, поклони своју косу, од које ће се потом правити перика за децу оболелу од рака. У ову акцију укључио се и Фризерски салон „Ер Мирор” из Бабушнице, власнице Биргите Ристић, и директорка Дома културе Бабушница Валентина Николић-Радивојев, академски сликар.   Госпођа Николић-Радивојев је донирала 20 цм своје косе, и како каже допало јој се што може да помогне деци,  што ће  20 центиметара њене косе некоме значити много више, и што ће некоме донети срећу и измамити осмех,  а дечји осмех нема цену. Она је позвала и остале да се укључе у акцију, и изразила жељу да у будућности овај вид помоћи буде потребан што мањем броју деце. Оно што је потребно да се неко укључи у акцију је да, попуни донаторски формулар у салону са својим именом и презименом, ипоклони минимум 15 центиметара косе. Од одсечене косе праве се перике за особе оболеле од рака или других болести због којих пацијенти губе госу. За једну перику је потребно од шест до осам донација. Са кампањом су 15. фебруара ове године почелибеограђани Тамара Којић и Марко Мак Пантелић,а коса им стиже из свих крајева планете. Тренутно је акцију подржало око 60 салона широм Србије, аброј новопријављених салонасе из дана у дан повећава.

  20. март 2015.

 • Отворена изложба фотографија

  У Галерији Дома културе Бабушница, синоћ је отворена излозба фотографија сколе креативне фотографије која је реализована у оквиру пројекта "Омладински клуб"  Удружења грађана „Поглед са југа“. Изложбу фотографија биће отворена до петка, 27. марта, а заинтересовани поставку могу погледати радним данима у времену од 7.00 до 14.30 часова.

  20. март 2015.

   

 • Регионална ФУТСАЛ лига

  У 14. колу Регионалне ФУТСАЛ лиге, екипа КМФ „Бабушница 2011“  дочекује као домаћин у Белој Паланци екипу КМФ „Гургусовац“ из Књажевца. Утакмица се игра у недељу, 22. марта у Спортској хали „Бањица“ а почетак је залказан за 21.00 час.

  19. март 2015.

 • Зона „Југ“

  У 17. колу Зоне „Југ“, фудбалери Лужнице гостује у недељу, 22. марта  у Медошевцу, где ће се од 15.00 часова састати са  екипом Младости.

   Након победе у првој утакмици наставка првенства против Власине на свом терену, Лужница гостује шестопласираној екипи, која има  други најефикаснији напад у првенству, и која је као домаћин поражена само једном на почетку шампионата од Балканског из Димитровграда, у сусрету 3. кола одиграном на терену ФК Цар Константин у Нишу. Уз један пораз, екипа Младости је као домаћин забележила и један нерешен сусрет, против Мораве из Владичиног Хана у 7. колу. Све остале сусрете на свом терену екипа Младости добила је убедљивим резултатима, а последњи прошле недеље против екипе БСК-а из Бујановца резултатом 6:1. Све ово говори да екипу Лужнице очекује изузетно тежак сусрет против веома добре и квалитетне екипе.  Да би остварили победу, и освојили изузетно важне бодова на овом гостовању, фудбалерима Лужнице поред квалитета који поседују, биће неопходна и изузетно велика борбеност и залагање  свих деведесет минута.

  Надамо се да ће тако и бити, јер само победом Лужница остаје у трци за прво место са водећим триом: Јединством из Бошњаца, Балканским и Моравом.  

  19. март 2015.

 • „Отворено првенство Јагодине“ у тенису

  На „Отвореном првенству Јагодине“ у тенису, за узраст до 9 година старости - наранџасти ниво, одржаном протеклог викенда, члан Тениског клуба „Бабушница“ Филип Иванов, освојио је треће место и бронзану медаљу. На првенству које је организовао Тениског клуба „Јагодина“ учествовало је 10 такмичара, а  Филипу је  бронзана медаља припала за пораз у  полуфиналу, каже председник Тениског клуба Бабушница, Владимир Вељковић. Иако пуна такмичарска сезона за чланове Тениског клуба Бабушница почиње у априлу, турнирима и такмичењима на отвореном, овај успех наговештава добру и успешну годину. Бабушнички тенисери за предстојећу сезону припремали су се и током зиме радећи у сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници, и спортској хали „Бањица“ у Белој Паланци, наглашава Вељковић и додаје да ће и ове године ТК „Бабушница“ организовати  „Отворено првенство Бабушнице“ у тенису за узраст до 9 старости. Првенство ће се одржати почетком месеца јуна, и налази се у календару такмичења Тениског савеза источне Србије.  

  19. март 2015.

 • Општинска смотра рецитатора

  Овогодишња општинска смотра рецитатора биће одржана у петак, 27. марта у сали Дома културе Бабушница. На овогодишњој смотри учествоваће ученици основних школа са територије општине Бабушница. Из сваког узраста биће изабрано шест кандидата, а стручна комисија оцењиваће избор песме, акцентацију, дикцију, остваривање мисаоних и емотивних садржаја песме, природност израза и сугестивност рецитовања. Окружна смотра рецитатора биће одржана највероватније у Бабушници почетком априла.

  19. март 2015.

 • "Време за успешне жене" - како добесповратних средстава за покретање женског бизниса

  Informativna sesija o procesu dodele bespovratnih sredstava za pokretanje ženskog biznisa pod nazivom „Vreme za uspešne žene“ u organizaciji Evropskog progresa biće održana u petak 27. marta 2015. godine u Nišu, u  Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa početkom u 11 časova.

  Ova informativna sesija namenjena je učesnicama iz opština Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Doljevac, Gadžin Han, Knjaževac, Merošina i Svrljig. Pored Niša program Evropski PROGRES održaće još šest informativnih sesija u sledećim opštinama i gradovima: Vranje, Leskovac, Blace, Ivanjica, Nova Varoš i Novi Pazar.

  Cilj sesija je upoznavanje budućih preduzetnica i predstavnica relevantnih institucija sa svim fazama i neophodnim koracima - od prijavljivanja, preko učešća na javnom pozivu do dobijanja bespovratnih sredstava za pokretanje ženskog biznisa.

  Sve zainteresovane kandidatkinje dobiće informacije o samom procesu koji počinje prijavljivanjem za program obuke u okviru koje će steći osnovna znanja za pripremu biznis planova. Nakon toga kandidatkinje će moći da dostave predloge projekata i konkurišu na javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava.

  Na sesiji će se predstaviti i Kancelarija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) kao i žene preduzetnice koje su uspešno već započele samostalno poslovanje uz pomoć bespovratnih sredstava dodeljenih preko prethodnog  trogodišnjeg programa EU PROGRES.

  Informativnim sesijama počinje niz pripremnih aktivnosti koje će program Evropski PROGRES sprovesti u periodu od marta do jula 2015. godine. Nakon tog perioda biće izabrani najuspešniji preduzetnički projekti kojima će biti dodeljena bespovratna pomoć i pokrenuti najmanje 40 preduzeća u vlasništvu žena.

  Dnevni red informativnih sesija po opštinama i gradovima je dostupan na veb stranici programa: www.evropskiprogres.org

  U program Evropski PROGRES su uključene 34 lokalne samouprave – Novi Pazar, Ivanjica, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Raška, Sjenica i Tutin na jugozapadu Srbije, kao i Prokuplje, Blace, Žitorađa, Kuršumlija, Leskovac, Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa, Crna Trava, Vranje, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica, Trgovište, Brus, Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig, Babušnica, Bela Palanka i Knjaževac na jugoistoku zemlje.

  Za dodatne informacije, molim Vas kontaktirajte:

  Ivana Popović
  Službenik za komunikacije
  Evropski PROGRES
  Mobilni: +381 (0) 63 452 644
  Elektronska pošta: ivanap@unops.org

  Agenda
  Poster

 • Три медаље на појединачном јуниорском првенству

  На појединачном јуниорском првенству у стоном-тенису, које је одржано у недељу у Алексинцу, јуниори и јуниорке СТК „Лужница“ из Бабушнице освојили су три медаље. Златну медаљу у конкуренцији парова освојио је Стефан Игњатовић наступајући са Алексом Гацевим из СТК „Раднички“ из Пирота. Сребрну медаљу освојио је женски дубл Лужнице Љубица Николић-Анђела Огњановић, док је бронзану медаљу освојила Анђела Огњановић наступом у појединачној конкуренцији. 

  18. фебруар 2015.

 • Три златне и једна сребрна медаља

  Упркос недустатку снега, Скијашки савез Србије успео је да прошле недеље одржи, на Старој планини,  четири трке из свог календара, намењене најмлађим скијашима у категорији пахуљице и цицабани. На такмичењу је учествовало 74 скијаша из десет клубова. Међу накуспешнијим такмичарима на такмичењу била је и Мина Ангелов из Бабушнице која наступа за Скијашки клуб из Ниша, и која је освојила три златне и једну сребрну медаљу. Мина Ангелов је наступала у категорији пахуљица. Осмогодишња Мина Ангелов је за Скијашки клуб из Ниша дебитовала у јануару на Алпском купу Србије који је одржан на Копаонику и на коме је освојила бронзану медаљу у велеслалому, у категорији пахуљица.

  18. март 2015.

 • Бићемо прваци света

  У биоскопу Дома културе Бабушница, у суботу, 28. марта биће приказан домаћи филм „Бићемо прваци света“. Пројекције филма су у 18.00 и 20.30 часова, а цена улазнице је 250,00 динара.

  18. март 2015.

 • Fruits i Berries

  Дански програм Fruits i Berries организоваће семинаре за консултанте и сараднке у општини Бабушница. За учешће на семинарима могу се пријавити све особе старости од 20 до 40 година који желе да се  баве воћарском производњом. Први семинар ће се одржати у среду, 25. марта, а предавачи на семинару биће професори са нишког универзитета. У оквиру семинара биће одржано 10 часова, а полазници семинара добиће на крају сертификатеза консултанте, односно сараднике програма за воћарство Fruits i Berries на територији општине Бабушница. Сви они ће бити ангажовани у Воћарском инфо центру општине Бабушница где ће промовисати програме и конкурсе у области воћарства. Такође ће пружати и услуге попуњавања захтева за конкурсе, као и у прикупљању документације и израде бизнис планова. Сви заинтересовани за учешће на семинару могу да се јаве Радомиру Златковићу на телефон 064 345 71 20 до уторка, 24. марта.

  18. март 2015.

 • Одржан састанак Пиротског управног округа

  Јуче је у Пироту одржан састанак Пиротског управног округа. Састанак је водио начелник пиротског округа Димитрије Видановић, а поред председника општина пиротског округа састанку је присуствовао и представник ЈП „Путеви Србије“ Урош Алексић. Алексић је на састанку рекао да је новом уредбом о путевима од пре две године, под надлежност државе враћено око 5000 километара саобраћајница, које су претходном уредбом из 2011. године биле додељене локалним самоуправама које нису могле да их одржавају. Алексић је додао да је урађен елаборат о одржавању путева који је достављен  свим општинама и које имају рок до 1. априла да се изјасне о њему, као и да дају своје предлоге и примедбе на елаборат. На основу елабората биће направљен мастер план за целу Србију о трасама нових и постојећих путева. Елаборатом биће обухваћени сви предлози али и друге појединости за нову мрежу државних путева до 2020 године. Начелник пиротског округа Димитрије Видановић , након састанка,  изјавио је да је на јучерашњем састанку разговарано о веома значајној теми и да су председници општина пиротског округа имали прилику да говоре о проблемима путних праваца у њиховим општинама.Саша Стаменковић, председник општине Бабушница истакао је најважније приоритете који се тичу санирања инфраструктуре на територији општине Бабушница.

  18. март 2015.

 • Право на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју

  Да би као и ранијих година, и ове године остварили право на све подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава имају рок до 31. марта да изврше обнову регистрације својих газдинстава. До истог датума могу се извршити и регистрације нових пољопривредних газдинстава. Помоћ у попуњавању образаца који су потребни за обнову или регистрацију пољопривредног газдинства  пружаће Удружење „Млади сточар“ из Бабушнице. Стручним лицима удружења сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу се обратити, закључно са 31. мартом, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова, у просторијама удружења које се налазе у згради бивше Земљорадничке задруге „Будућност“. Све информације у вези обнове или регисрације пољопривредног газдинства могу се добити и на телефон 383-175. Иначе, попуњени обрасци за обнову или регистрацију пољопривредних газдинстава предају се филијали Управе за трезор у Бабушници.

  17. март 2015.

 • Изложба фотографија

  У Галерији Дома културе Бабушница, у четвртак, 19.марта у 20 часова,биће отворена изложба фотографија школе креативне фотографије,која је реализованау оквиру пројекта "Омладински клуб" Удружења грађана „Поглед са југа.

  17. март 2015.

   

 • Удружење пензионера општине Бабушница

  Као и у неколико наврата током прошле године, Удружење пензионера општине Бабушница и ове године наставља са праксом организовања бесплатног офтамолошког прегледа за своје чланове и пензионере. Прву овакву акцију у овој години Удружење пензионера организује у  својим просторијама у суботу, 28. марта 2015. године, од 10 часова. Пријављивање пензионера заинтересованих за преглед траје до 25. марта у просторијама удружења код Олге Стаменковић. Пензионери са собом на преглед треба да понесу чек од последње пензије и личну карту.

  17. март 2015. 

 • Регионална ФУТСАЛ лига

  У 13. колу Регионалне ФУТСАЛ лиге екипа КМФ „Бабушница 2011“  поражена је јуче на гостовању у Бујановцу, од екипе КМФ „Зуфо“ резултатом 7:2. После 13. одиграних кола бабушничка екипа налази се на последњем месту на табели са учинком од једне победе и једним нерешеним исходом. Предстојећег викенда екипа КМФ „Бабушница 2011“ у оквиру 14. кола дочекује екипу КМФ „Гургусовац“ из Књажевца. 

  16. март 2015.

 • Стонотенисери Лужнице

  Стонотенисери Лужнице у 16. колу Квалитетне лиге Србије победили су јуче у Лесковцу екипу Дубочице резултатом 4:3. Два кола пре краја првенства стонотенисери Лужнице деле треће место на табелиса екипом Лала из Мајура. Обе екипе освојиле су по 26 бодова, па ће резултати ових клубова у  последњим колима одлучити о пласману на позицију три на табели. Прво место заузима екипа Славије из Ћуприје са 31 бодом, док друго место заузима Раднички из Крагујевца са 30 освојених бодова. У претпоследњем, 17. колу Квалитетне лиге Србије, стонотенисери Лужнице 18. априла дочекују на свом терену екипу Топличанин 2 из Прокупља.  Победу су забележили и стонотенисери екипе Лужница 2, који су јуче на свом терену  у сусрету 8. кола Регионалне лиге југ – група Б декласирали екипу Мораве из Владичиног Хана резултатом 4:0.Другом победом у низу, стонотенисери Лужнице 2 напредовали су на табели, и сада се са 12 освојених бодова налазе на деоби трећег места са екипом Врањског стонотениског клуба ТОП СПИН. У 9. колу екипа Лужнице 2, 19. априла дочекује на свом терену екипу Росуља 016 из Власотинца.

   

  16. март 2015.

 • Титула првака у Другој лиги Србије-група југ

  Победом на гостовању у Нишу над екипом Стони резултатом 4:2, стонотенисерке Лужнице два кола пре краја првенства освојиле су титулу првака у Другој лиги Србије-група југ. Осмом победом у првенству, из исто толико сусрета,  стонотенисерке Лужнице поред титуле избориле су и пласман у бараж за улазак у Прву лигу Србије. У претпоследњем 9. колу стонотенисерке Лужнице дочекују 18. априла екипу Рудара из Крепољина. 

  16. март 2015.

 • Победом започели пролећни део првенства Зоне „Југ“

  Фудбалери Лужнице победом су започели пролећни део првенства Зоне „Југ“, пошто су у сусрету 16. кола победили у суботу на свом терену екипу Власине из Власотинца резултатом 2:0. Голове за Лужницу постигли су Борис Миљковић у 52. и Џими Виденовић у 88. минуту сусрета. И поред сигуне победе и освојених бодова Лужница је остала на четвртом месту на табели са 32 освојена бода, јер су и остале екипе из врха табеле оствариле победе па је распоред остао не промењен. У осталим сусретима 16. кола забележени су следећи резултати: Моравац-Слобода 3:0, Балкански-Јединство Бела Паланка 3:0, Морава-Небески анђели 1:0, Пуста Река-Слога 2:0, Јединство Бошњаце-Јабланица 2:1, Ропотово-Бобиште 0:0 и Младост-БСК Бујановац 6:1. Прво место на табели заузима Јединство из Бошњаца са 34 бода, док друго и треће место са по 33 освојена бода заузимају Балкански из Димитровграда и Морава из Владичиног Хана. У 17. колу Лужница у недељу, 22. марта гостује у Медошевцу екипи Младости.

  16. март 2015.

 • Из рада ОШ Деспот Стефан Лазаревић

  У ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници протекле суботе одржано је општинско такмичење из Биологије  за ученике од 5 до 8 разреда из свих основних школа општине Бабушница. На такмичењу је учествовало 20-так ученика, а ученици са најбољим резултатима пласирали су се на окружно такмичење које ће бити одржано следећег месеца у Пироту.  Поред такмичења ученика из Биологије, у бабушничкој школи истог дана одржан је и семинар за све наставнике разредне наставе и математике основних школа општине Бабушнице. Тема семинара била је „Круг као савршенство“, а предавачи су били аутори програма „Круг као савршенство“. 

  16. март 2015.

 • Треће место на конкурсу Бранково перо

  На литерарном конкурсу „Бранково перо“, који је у част песника чије име носи, по четврти пут  расписала ОШ „Бранко Миљковић“ из Ниша, Немања Митић, ученик 8. разреда ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ из Бабушнице освојио је треће место у категорији ученика од 5. до 8. разреда. Ментор-наставник награђеног ученика је професор српског језика и књижевности Ружица Адамовић. Награде овогодишњим лауреатима биће уручене у школи „Бранко Миљковић“ у Нишу, у суботу, 21. марта. 

  16. март 2015.

 • Седница Савета пиротског округа

  Сутра се у Пироту одржава седница Савета пиротског округа, коју је заказао начелник пиротског управног округа Димитрије Видановић. Почетак седнице заказан је за 12.00 часова у сали седишта округа.  

  16. март 2015.

 • Семинар-„Круг као савршенство“

  У ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници сутра ће бити одржано општинско такмичење из Биологије  на коме ће учествовати ученици  од 5 до 8 разреда из свих основних школа општине Бабушница. Поред такмичења ученика из Биологије, у бабушничкој школи сутра ће бити одржан и семинар за све наставнике разредне наставе и математике, из основних школа општине Бабушнице. Тема сутрашњег семинара је „Круг као савршенство“, а предавачи ће бити аутори програма „Круг као савршенство“. 

  13. март 2015.

 • Одржана седница СО Бабушница

  На данашњој седници Скупштине општине Бабушница одборници локалног парламента усвојили су извештаје о раду за 2014. годину Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Центра за социјални рад и Црвеног крста, као и годишњи извештај Савета за здравље општине Бабушница. Уз предлоге одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, и критеријумима и мерилима за уговарање висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта на подручју насеља Бабушница у поступку легализације објеката, скупштина је усвојила и нацрт одлуке о давању аутобуса на коришћење Јавном комуналном предузећу „Комуналац“, као и нацрте  одлука о изменама и допунама Буџета општине Бабушница за 2015. годину, оизменама одлуке о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Бабушница, и измени одлуке о ауто-такси превозу  у општини Бабушница. Скупштина општине Бабушница није прихватила предлог Надзорног одбора Јавног предузећа „Регионална депонија Пирот“, да се са дужности директора овог јавног предузећа разреши  Зорана Станковића.  Скупштина општине Бабушница на данашњој седници дала је и сагласност на Одлуку о допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“  Бабушница, а разматрала је  и друга питања из своје надлежности.

  13. март 2015.

 • Мини концерт

  У оквиру пројекта „Омладински клуб“, Удружења грађана „ Поглед са Југа“, поводом Дана заљубљених сутра од 22.00 часа у Кафе бару „Купидон“ у Бабушници организује МИНИ КОНЦЕРТ у оквиру Еколошке радионице. Пројекат „Омладински клуб“ се реализује средствима из буџета општине Бабушница која су опредељена за финансирање пројеката од јавног интереса, а на основу расписаног конкурса. Вредност пројекта „Омладински клуб“ је 499.460 динара.

  13. фебруар 2015.

 • Стони тенис

  Стонотениска првенства Регионалног стонотениског савеза Ниш улазе у завршницу. До краја је остало  да се одиграју по три првенствена кола, а предстојећег викенда све три бабушничке екипе играју своје првенствене сусрете. Лидерке Друге лиге Србије-група југ за жене, стонотенисерке Лужнице гостују у суботу, 14. марта у Нишу, где ће се у оквиру 8. кола састати екипом Стони. Бабушничке стонотенисерке су једина непоражена екипа у лиги, и са максималних 14 бодова заузимају прво место на табели, и обезбедиле су учешће у баражу за улазак у Прву лигу Србије.  На другом месту, са бодом заостатка  налази се њихов суботњи ривал екипа Стони, која је такође вероватни учесник баража за виши ранг, па је овај сусрет дерби у коме ће се директно одлучити о првом месту на крају сезоне. Стонотенисерима Лужнице, након прошлонедељног пораза на свом терену од екипе Лала,  у недељу, 15. марта у 16. колу Квалитетне лиге Србије предстоји гостовање у Лесковцу, где ће се састати са екипом Дубочице. Бабушнички стонотенисери морају да остваре победу како би остали у трци за треће место са екипом Лала из Мајура.

  Једина стонотениска екипа која ће свој првенствени сусрет одиграти пред својим навијачима биће мушка екипа Лужница 2, која ће у недељу, 15. марта  у оквиру 8. кола Регионалне лиге југ – група Б дочекати последње пласирану екипу Мораве из Владичиног Хана. Почетак сусрета заказан је за 14.00 часова у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници.

  12. март 2015.

 • ФК Лужница

  После скоро четворомесечне паузе, овог викенда наставља се фудбалско првенство Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије.  На програму су сусрети 16. кола, а бабушнички зонаш Лужница, на отварању фудбалске сезоне дочекује на свом терену екипу Власине из Власотинца. Комшијски дерби између Лужнице и Власине игра се у суботу, 14. марта од 15.00 часова на стадиону Спортског центра у Бабушници.

  Лужница у наставак првенства улази са великим амбицијама и зацртаним циљем да у години у којој обележава 90 година свога постојања, освоји прво место и након више од једне деценије избори пласман у Српску лигу. У том циљу у зимској паузи дошло је до промена и у играчком кадру. У редове Лужнице, након једноипогодишњег одсуства и играња у Радничком из Пирота, Хајдуку из Куле и Радничком из Сомбора,  вратио се деветнаестогодишњи Никола Бошков, поуздани играч одбране. Поред Бошкова, у клуб у коме је начинио прве фудбалске кораке из пиротског Радничког стигао је и његов вршњак Немања Петров, суперталентовани играч средине теренаПоред Бошкова и Петрова, нови играчи Лужнице су и нападач Стефан Тодоровић, из редова пиротског српсколигаша, затим играч средине терена Милан Игић,  досадашњи играч Рудар Алпоса, и Јован Ћирковић који игра на позицији штопера, а долази из зонаша Слободе из Горње Врежине. Након паузе од шест месеци фудбалским обавезама вратили су се и голман Александар Вацић, и искусни Данијел Златановић па ће и они представљати значајно појачање екипи Лужнице. Лужница у наставак првенства улази са четврте позиције на табели и за Јединством из Бошњаца које је са 31 бодом освојило титулу јесењег првака заостаје два бода.  Поред екипе из Бошњаца, конкуренти Лужнице за титулу биће и другопласирани Балкански из Димитровграда, и трећепласирана Морава из Владичиног Хана који су освојили по 30 бодова.  

  12. март 2015.

 • СО Бабушница

  Председник Скупштине општине Бабушница Дејан Лазаревић, заказао је за петак, 13. март XXXIV седницу локалног парламанта. Седница ће бити одржана у сали 3 општине Бабушница са почетком у 10.00 часова. Пред одборницима ће се наћи извештаји о раду Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Центра за социјални рад и Црвеног крста,као и годишњи извештај Савета за здравље општине Бабушница. Уз предлоге одлука о водоводу и канализацији, утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, и критеријумима и мерилима за уговарање висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта на подручју насеља Бабушница у поступку легализације објеката, на дневном реду скупштине наћи ће се и нацрт одлуке о давању аутобуса на коришћење Јавном комуналном предузећу „Комуналац“, као и нацрти одлука о изменама и допунама Буџета општине Бабушница за 2015. Годину, о изменама одлуке о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Бабушница, и измени одлуке о ауто-такси превозу у општини Бабушница. Скупштина општине Бабушница изјасниће се и о нацрту решења о неприхватању предлога за разрешење директора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Зорана Станковића, и о предлогу Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница, као и о другим питањима из своје надлежности.

  11. март 2015.

 • Седница Општинског Већа

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић заказао је за сутра седницу општинског већа. Седница ће се одржати у сали 2 општине Бабушница са почетком у 11.00 часова. Чланови већа разматраће на седници извештаје о раду Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Центра за социјални рад и Црвеног крста. Такође ће бити разматран и годишњи извештај Савета за здравље општине Бабушница. На дневном реду сутрашње седнице наћи ће се и нацрт одлуке о давању аутобуса на коришћење Јавно комуналном предузећу „Комуналац“, као и нацрти одлука о изменама и допунама Буџета општине Бабушница за 2015. годину, о изменама одлуке о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Бабушница, и измене одлуке о ауто-такси превозу у општини Бабушница. Општинско веће ће изјаснити и о нацрту решења о неприхватању предлога за разрешење директора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Зорана Станковића. Општинско веће ће разматрати и друга питања из своје надлежности. 

  11. март 2015.

 • Утакмице 16. кола Зоне „Југ“

  Утакмицама 16. кола, предстојећег викенда почиње пролећни део фудбалског првенства Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије. На отварању судбалске сезоне у Бабушници, четвртопласирана Лужница, један од претендената на прво место и пласман у Српску лигу исток, дочекује на свом терену осмопласирану екипу Власине из Власотинца. Комшијски дерби између Лужнице и Власине игра се у суботу, 14. марта од 15.00 часова на стадиону Спортског центра у Бабушници.

  10. март 2015.

 • Планинарски клуб

  Планинарски клуб „Руј 1706“ из Бабушнице организује у недељу, 15.марта  одлазак на планинарење и скијање на Старој планини - Бабин зуб. Полазак је у недељу у 7.00 часова са паркинга испред опшине Бабушница. Трошкови превоза за чланове клуба који су уплатили чланарину за 2015.годину износе 150,00 динара по особи а за све остале заинтересоване 300,00 динара по особи (број места је ограничен а предност приликом пријављивања имају чланови клуба). Заинтересовани за ову акцију Планинарског клуба могу се пријавити код Милана Искренова, председника клуба, као и код Саше Аранђеловића и Владиве Јанаћковића.

  10. март 2015.

   

 • Дом културе Бабушница

  У сали биоскопа Дома културе Бабушница у петак, 13. фебруара Градска позоришна сцена „Синиша Јанић“ из Власотинца извешће позоришну представу „Где ћемо течу“. Почетак представе је у 19.00 часова, а цена улазнице је 100,00 динара.

  У понедељак, 16. фебруара у сали биоскопа Дома културе Бабушница биће приказан домаћи филм „Горчило јеси ли ти то дошао да ме видиш“. Филм ће бити приказан у пројекцијама од 16.00, 18.00 и 20.00 часова, а вена улазнице је 250,00 динара.

  10.  фебруар 2015.

 • „БРАЧНИ КАБАРЕ“

  У оквиру пројекта „У корист младих“, који спроводи Омладинско удружење „Шанса“ из Бабушнице, у суботу, 14. марта у сали биоскопа Дома културе Бабушница биће приказана позоришна представа „БРАЧНИ КАБАРЕ“. У представи глуме и певају врхунски глумци: Марко Живић, Мина Лазаревић и Марко Марковић. Почетак представе је у 20.00 часова, а улаз је слободан.

  9. март 2015.

 • Самостална изложба слика у Гаџином Хану

  Прошлог петка, у Гаџином Хану, отворена је самостална изложба слика Винка Димитријевића, сликара из Бабушнице. На изложби је предствљено 19 слика из опуса Винка Димитријевића, а посетиоцима изложбе представио се и фолклорни ансамбл Дома културе Бабушница, као и два фолклорна ансамбла из Гаџиног Хана. Изложба слика Винка Димитријевића је отворена у Галерији Дома културе Гаџин Хан и трајаће месец дана.

  9. март 2015.

   

 • Скенер у Општој болници поново ради

  Скенер у Општој болници поново ради и први пацијенти прегледани су првог дана викенда, рекао је на данашњој конференцији за новинаре Горан Петровић, директор Болнице. Поправку скенера, који је због квара био ван функције од јула прошле године, финансирали су ова здравствена установа, надлежно Министарство , али и све четири општине Пиротског округа које су ребалансом будзета определиле средства у укупном износу од 5 милиона динара. Општина Пирот је издвојила два милиона док су у поправци главе скенера општине Димитровград , Бела Паланка и Бабушница учествовале са по милион динара. Поправка скенера је коштала 12.7 милиона динара, а с обзиром да је Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео Правилник о листама чекања, све здравствене установе су у обавези да примењују овај правилник. Како истиче др Ненад Здравковић, радиолог, упут за скенер могу да издају само лекари специјалисти и водиће се рачуна о степену хитности и дијагностици пацијената. У циљу смањења листе чекања сви пацијенти биће подељени у три категорије: хитни случајеви ће бити прегледани одмах, пацијенти који су хоспитализовани у року од три дана, а трећу групу ће чинити пацијенти који због природе болести могу да чекају и више месеци на преглед, односно најмање су хитни.

  9. март 2015.

 • Извештај из Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница

  Велике снежне падавине које су, током викенда, захватиле нашу општину изазвале су велике проблеме. Због снега, за викенд, су били непроходни прилазни путеви ка селима Јасенов Дел, Вучи Дел, Ракита и Црвена Јабука. Машине за чишћење снега Дирекције за грађевинско земљиште путеве и комунални развој општине Бабушница данас су радиле на чишћењу снега на прилазним путевима према Јасенов Делу и Црвеној Јабуци. По речима Миљана Тодоровића, директора Дирекције, током викенда машине су биле ангажоване на чишћењу прилазних путева према Линову, Богдановцу, Штрбовцу, Студени, Нашушковици, Долу и Брестов Долу. Сутра ће машине бити ангажоване на чишћењу снега у Ракити, Вучи Делу и Радосину.

  9. март 2015.

 • Шаховског клуба „Лужница“

  У оквиру Купа Србије за Пиротски округ, шахисти Шаховског клуба „Лужница“ поражени су у суботу у Белој Палаци од шахиста „Јединства“ резултатом 3:1. 

  9. март 2015.

 • КМФ

  У 12. колу Регионалне ФУТСАЛ лиге КМФ „Бабушница 2011“ поражен је у суботу као домаћин  у Белој Паланци од екипе КМФ „БСК“ из Бујановца резултатом 8:1. У 13. колу екипа КМФ „Бабушница 2011“ гостује у Бујановцу екипи КМФ „Зуфо“.

  9. март 2015.

 • Стонотенисери „Лужнице“

  Стонотенисери „Лужнице“ нису успели да осигурају треће место на табели Квалитетне лиге Србије, пошто су у сусрету 15. кола поражени у суботу на свом терену од екипе СТК „Лала“ из Мајура резултатом 4:3. Поразом од директног конкурента, стонотенисери Лужнице на три кола пре краја првенства налазе се на четвртом месту на табели са 24 бода, колико има и трећепласирана екипа Лале из Мајура. Међутим, екипа из Мајура има две победе у сусретима са Лужницом, што јој даје велику предност, па уколико обе екипе и на крају буду имале исти број бодова Лужница би сезону завршила иза екипе из Мајура. У наредном 16. колу стонотенисери Лужнице гостују у недељу, 15. марта у Лесковцу екипи Дубочице. 

  9. март 2015.

   

 • Регионална ФУТСАЛ лига

  У 12. колу Регионалне ФУТСАЛ лиге екипа КМФ „Бабушница 2011“ дочекује сутра у спортској хали „Бањица“ у Белој Паланци екипу КМФ „БСК“ из Бујановца. Почетак сусрета је у 16.00 часова.

  6. март 2015.

 • 15. коло Квалитетне лиге Србије

  Стонотенисери „Лужнице“ у 15. колу Квалитетне лиге Србије, дочекују сутра екипу СТК „Лала“ из Мајура. Дерби сусрет трећепласиране Лужнице и четвртопласиране Лале игра се у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, а почетак сусрета је у 15.00 часова. Победа у овом дербију стонотенисерима Лужнице готово сигурно доноси треће место на крају првенства, које може значити и пласман у Другу лигу Србије.

  6. март 2015.

 • Успостављен аутобуски саобраћај на линији Бабушница-Звонце-Бабушница

  Аутобуски саобраћај на линији Бабушница-Звонце-Бабушница поново је успостављен данас у подне, након што су зимске службе Предузећа за путеве „Ниш“ у преподневним сатима очистиле овај путни правац. Услед велике количине снега, први јутарњи полазак у 6.05 часова у правцу Звонца саобраћао је само до Камбелевца. Због великог снега аутобус на линији Бабушница-Вава-Стол-Камбелевац-Бабушница не саобраћа преко Ваве и Стола, већ директно од Бабушнице до Камбелевца. Такав режим саобраћаја на овој линији одијаће се и наредних дана док се не стекну услови за нормализацију саобраћаја, кажу са аутобуске станице Ниш експреса у Бабушници.

  6. март 2015.

 • Припрема за наставак првенства

  У последњој  припремној утакмици пред почетак пролећног дела првенства Зоне „Југ“, фудбалери Лужнице поражени су јуче у нишком насељу Брзи Брод од истоимене екипе резултатом 3:2. Јучерашњи сусрет је Лужници био седми у току шестонедељних припрема, а остварен је скор од пет пораза и две победе. Иако у овим утакмицама резултат није у првом плану, већ што боља припрема за наставак првенства, а и већина пораза забележена је у сусретима са екипама из српсколигашког друштва,  пораз од екипе из нижег ранга забрињава. Да ли је у питању тренутак опуштања, слаб дан и недостатак мотива, показаће већ први сусрет  за бодове, и комшијски дерби са Власином, у суботу, 14. марта. До тада, стручном штабу Лужнице на челу са Братиславом Митровићем остаје да ради на уигравању свих линија тима, како би Лужница успешно направила први од петнаест корака, колико је чека на путу ка зацртаном циљу- пласману у срсколигашко друштво. 

  5. март 2015.

 • Одржан девети Сајам професиониалне оријентације

  Јуче је у Пироту одржан девети Сајам професиониалне оријентације. Приликом отварања Сајма посетиоцима су се обратили Димитрије Видановић, начелник Пиротског округа, Горан Стаменовић, помоћник председника општине за привреду и Летица Џунић, саветник за планирање каријере у Националној служби за запошљавање, филијале Пирот. Ученицима основних школа представиле су се све средње школе из пиротског округа. На штандовима школа, посетиоци сајма могли су да се информишу о начину уписа, образовним профилима и начину школовања директно од ученика и професора тих школа. Током сајма одржане су и бројне видео презентације, уметнички програм, пројекције кратких филмова, све у циљу да се ученици лакше определе за своја будућа занимања. Да би будући средњошколци и студенти направили прави избор, осим консултација са родитељима и тимом школских психолога, при Националној служби за запошљавање постоји Одељење за професионалну оријентацију и планирање каријере, а у свим филијалама и стручњаци психолози који им у томе помажу. Осим непосредног информисања и саветовања, сви заинтересовани могу добити податке о занимањима и школама путем сајта националне службе за запошљавање.

  5. март 2015.

   

 • Куп Србије за Пиротски округ

  У оквиру Купа Србије за Пиротски округ, шахисти Шаховског клуба „Лужница“ одиграће меч, у недељу 8. марта, против шахиста „Јединства“ из Беле Паланке.  Меч се игра у Спортској хали „Бањица“ у Белој Паланци са почетком у 10.00 часова. 

  4. март 2015.

 • Завршено Отворено првенство Бабушнице у шаху

  Синоћ је завршено Отворено првенство Бабушнице у шаху у организацији Шаховског клуба „Лужница“. На првенству су  учествовала 22 такмичара, а играло се по Бергеровом систему, сваки са сваким. Прво место припало је Миловану Лепојићу који је освојио 19 поена. Друго место припало је Властимиру Минићу који је освојио 18, ипо поена, док је треће место припало Божидару Ристићу са 17, ипо поена. Четврто и пето место на првенству поделили су Зоран Манић и Радомир Николић. Победницима Отвореног првенства, Шаховски клуб „Лужница“ обезбедио је вредне награде.

  4. март 2015,

 • ФК Лужница

  У последњој припремној утакмици пред почетак пролећног дела првенства Зоне „Југ“, фудбалери Лужнице састаће се сутра у нишком насељу Брзи Брод са истоименим чланом Градске лиге Ниш. Почетак сусрета је у 15.30 часова, а ово ће фудбалерима бабушничког зонаша уједно бити и генерална проба пред дерби сусрет 16. кола са екипом Власине, који ће се одиграти у суботу, 14. марта од 15.00 часова на стадиону у Бабушници. 

  3. март 2015.

 • СТК Лужница

  Стонотенисери „Лужнице“, у 15. колу Квалитетне лиге Србије, дочекују у суботу, 7. марта екипу СТК „Лала“ из Мајура. Дерби сусрет трећепласиране Лужнице и четвртопласиране Лале игра се у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, а почетак сусрета је у 15.00 часова. Победа у овом дербију стонотенисерима Лужнице готово сигурно доноси треће место на крају првенства, које може значити и пласман у Другу лигу Србије. 

  3. март 2015.

 • Регионална ФУТСАЛ лига

  У 11. колу Регионалне ФУТСАЛ лиге екипа КМФ „Бабушница 2011“  поражена је јуче на гостовању у Блацу од домаћег „Јастребца“ резултатом 4:0. Након још једног пораза, седмог укупно, екипа КМФ „Бабушница 2011“ са три освојена бода заузима претпоследње место на табели. Слабији учинак од екипе из Бабушнице има само екипа „Рота“ из Бујановца која се са два освојена бода налази на последњем месту првенствене табеле.

  У 12. колу КМФ „Бабушница 2011“ дочекује у спортској хали „Бањица“ у Белој Паланци екипу КМФ „БСК“ из Бујановца.

  3. март 2015.

 • Самостална излозба В. Димитријевића

  У Галерији „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану, у петак, 6. марта у 18.00 часова биће отворена самостална изложба слика Винко Димитријевић, сликара из Бабушнице и члана друштва ликовних уметника  „АРТ-06“ Бабушница. 

  3. март 2015.

 • ”Социјална инклузија и побољшање услова живота Рома и Ромкиња у Србији”

  Екуменска хуманитарна организација је наставила са реализацијом пројекта ”Социјална инклузија и побољшање услова живота Рома и Ромкиња у Србији” и крајем 2013. године успоставила сарадњу са општином Бабушница. Потписана је Гаранција у расподели финансијског учешћа у пројекту, Уговор о додели новчаних средстава и Споразум о сарадњи. Након процене стања у подстандардним насељима у Бабушници, и селекције, одабрано је 25 породица које раде на побољшању услова становања. До краја 2014. године, 25 најугроженије породицесу самостално побољшале услове становања. Екуменска хуманитарна органузација  је обезбедила  финансијска средства у висини од 12,4 милиона динара, док општина Бабушница учествује са 4,5 милиона динара, у реализацији пројекта. Укупна вредност пројекта је 16,9 милиона динара. У оквиру наствка пројекта представници Екуменске хуманитарне организације посетиће сутра ромске породице у селима Камбелевац, Драгинац и Горчинце. 11. марта посетиће ромске породице у селима: Љуберађа, Грнчар и  Завидинце, а 18. марта  Извор, Доњи Стрижевац, Проваљеник, Бела Вода, Доње и Горње Крњино. За крај месеца, односно 23. марта предвиђене су посете ромским породицама у селима Калуђерево и Драгинац, као и у Бабушници. Пројекат се реализује по ауторском моделу рада „Обнова ромских насеља заснована на потребама њихових становника”. Интернационални партнери на пројекту су: Хуманитарна организација швајцарских протестантских цркава, Швајцарска агенција за развој и сарадњу, ШвајцарскаФедерална агенција за миграције, Кнежевина Лихтенштајн, као и многобројне хуманитарне организације из Немачке.

  3. март 2015.

 • Продата имовина стечајног дужника Фабрике глинених производа

  Крајем прошлог месеца, у Агенцији за приватизацију, путем јавног надметања, продата је имовина стечајног дужника Фабрике глинених производа у Бабушници. Како је објављено на сајту Агенције, покретна имовина, расходована производна опрема за израду предмета од опеке и печене глине, продата је предузећу „Нерин Плус“ из Краљева по почетној цени у износу  од 1.935.000 динара. Проглашени купац је у обавези да уплати износ купопродајне цене у року од 8. дана од дана потписивања уговора о купопродаји. Уколико проглашени купац одбије да потпише купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. 

 • Потписан уговор о почетку радова на реконструкцији и асфалтирању Карађорђеве улице

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић потписао је јуче уговор о почетку радова на реконструкцији и асфалтирању Карађорђеве улице. Извођач радова је Предузеће за путеве из Ниша. Вредност радова је око 20. милиона динара, а у финансурању пројекта Министарство регионалног развоја и локалне управе  учествује са 17,5 милиона динара, док ће општина Бабушница издвојити два милиона динара.

  Министарство регионалног развоја и локалне управе, прошле године,   донело је одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку развоја пословних зона и унапређење других инфраструктурних капацитета у циљу привлачења инвестиција. Одлуком министарства општини Бабушница су опредељена средства за финасирање пројеката изградње и санације путне инфраструктуре до индустријске зоне у северозападном делу Бабушнице.

  3. март 2015.

 • Саборно крштење

  Српска православна парохија бабушничка организује 11. априла, на Велику суботу, саборно крштњење верника које ће бити бесплатно. Пожељно је да се сви заинтересовани пријаве што пре, како би добили потребна упутства за припрему. Све информацијеу вези бесплатног крштења могу се добити код свештеника Славише Смиљића. Први пут бесплатно масовно крштење организованао је у порти цркве Свети Никола, 4. маја 2013. године. Тада је крштено више од 220 грађана узраста од пет месеци до 70 година.

  2. март 2015.

 • Četvrti sastanak Evropskog progresa održan u Blacu

  Upravnio dbor razvojnog programa Evropski PROGRES odobrio je finansiranje 40 projekata za izradu tehničke dokumentacije ukupne vrednosti 608.984 evra, od čega Evropska unija i Vlada Švajcarske finansiraju 538.230 dok 70.754 evra sufininasiraju opštine. Podržani predlozi za izradu tehničke dokumentacije odnose se na objekte socilajne, komunalne i ekonomske infrastrukture i preduslov su za početak izgradnje novih ili rekonstrukciju postojećih objekata.

  Tokom četvrtog sastanka, koji je održan u Blacu Upravni odbor je takođe odobrio kriterijume za podršku lokalnim samoupravama za razvoj planova detaljne regulacije, za šta je izdvojena ukupna suma od 280.000 evra. Lokalne samouprave koje su uključene u Evropski PROGRES će imati priliku da podnesu do tri projekta za izradu planova detaljne regulacije, pri čemu podržani projekti mogu računati na bespovratna sredstva u iznosu do 15.000 evra.

  Na sastanku je predstavljen i napredak koji je Program ostvario u periodu od 17. septembra do 31. decembra 2014. godine: objavljena su četiri javna poziva za finansiranje predloga projekata, stvareni uslovi za početak izgradnje zgrade Odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu, odobreno je 20 partnerskih projekata organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava i 16 projekata za unapređenje registra poreskih obveznika, izrađena je nova internet prezentacija Programa i završen likovni konkurs za učenike srednjih škola.

  Sastankom je predsedavala Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije a  prisustvovali su predstavnici ministarstava Republike Srbije, opština koje učestvuju u realizaciji Evropskog PROGRESa, predstavnici razvojnih agencija i projekata, civilnog društva, donatori – predstavnici Evropske unije i Vlade Švajcarske.

  Ispred opštine Babušnica sastanku Upravnog odbora razvojnog programa Evropski progres prisustvovao je predsednik opštine Saša Stamenković.

 • Састанак Европског прогреса одржан у Блацу

  Управнио дбор развојног програма Европски ПРОГРЕС одобрио је финансирање 40 пројеката за израду техничке документације укупне вредности 608.984 евра, од чега Европска унија и Влада Швајцарске финансирају 538.230 док 70.754 евра суфининасирају општине. Подржани предлози за израду техничке документације односе се на објекте социлајне, комуналне и економске инфраструктуре и предуслов су за почетак изградње нових или реконструкцију постојећих објеката. Током четвртог састанка, који је одржан у Блацу Управни одбор је такође одобрио критеријуме за подршку локалним самоуправама за развој планова детаљне регулације, за шта је издвојена укупна сума од 280.000 евра. Локалне самоуправе које су укључене у Европски ПРОГРЕС ће имати прилику да поднесу до три пројекта за израду планова детаљне регулације, при чему подржани пројекти могу рачунати на бесповратна средства у износу до 15.000 евра. На састанку је представљен и напредак који је Програм остварио у периоду од 17. септембра до 31. децембра 2014. године: објављена су четири јавна позива за финансирање предлога пројеката, стварени услови за почетак изградње зграде Одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу, одобрено је 20 партнерских пројеката организација цивилног друштва и локалних самоуправа и 16 пројеката за унапређење регистра пореских обвезника, израђена је нова интернет презентација Програма и завршен ликовни конкурс за ученике средњих школа. Састанком је председавала Канцеларија за европске интеграције Владе Србије а  присуствовали су представници министарстава Републике Србије, општина које учествују у реализацији Европског ПРОГРЕСа, представници развојних агенција и пројеката, цивилног друштва, донатори – представници Европске уније и Владе Швајцарске. Испред општине Бабушница састанку Управног одбора развојног програма Европски прогрес присуствовао је председник општине Саша Стаменковић.

  3. март 2015.

 • Обичај призивања пролећа

  Традиционална манифестација јахања неоседланих коња, којом се по древном обичају призива пролеће, одржана је у суботу у Горњем Стрижевцу. Овај вековима стар обичај назива се Тодорица, а одржава се на тодорову суботу. Младићи су, на Тодорову суботу, обучени у народне ношње и први пут изводе коње из штале и јашу их неоседлане, а поред призивања пролећа, они желе да се покажу и пред девојкама које су спремне за удају. Обичај јахања неоседланих коња на Тодорову суботу обновио је мештанин Горњег Стрижевца Срђан Поповић, прва оваква манифестација је одржана пре пет година. Од прошле године у организацији манифестације укључила се и Туристичка организације општине Бабушница. Директор Туристичке организације општине Бабушница Милан Стаменковић је за Тањуг рекао да је овај обичај обновљен како би се младим нараштајима приближила традиција овог краја. „Сваке године је све више и више јахача и све више посетилаца, што је нама посебно драго. На овај начин желимо да младе упознамо са овим прелепим животињама, али и са традицијом нашег краја“ рекао је Стаменковић. Међу онима који су се осмелили да јашу неоседлане коње осим одважних младића била је и једна девојка, Дијана Живковић из Доњег Крњина. „Јашем коње већ четири године, јесте напорно, али ја то волим и препоручила бих свима да науче да јашу коње“, рекла је Дијана . Најмлађи јахач ове године био је Нинослав Савић, једанаестогодишњи мештанин Горњег Стрижевца који коње јаше од своје пете године.

  2. март 2015.

 • Последњa припремнa утакмицa у Нишу

  Последњу припремну утакмицу пред старт првенства,  Фудбалери Лужнице одиграће сутра у Нишу, против члана Српске лиге, екипе Синђелић. Првенство Зоне „Југ“ почиње у суботу и недељу, 14. и 15. марта сусретима 16. кола, у овом колу Лужница дочекује на свом терену екипу Власине из Власотинца. 

  27. фебруар 2015.

 • Тодорова субота у Завидницу

  Поводом празника Тодорове суботе, сутра ће се у Завидинцу, у манастиру  „Свети Ђорђе“ одржати свечана литургја. Почетак литургије је у 10.00 часова. Током литургије биће изведена и духовна музика од стране  извођача из Панчева. После Литургије, мештани села Завидинца, угостиће  вернике из Власотинца, Бабушнице, Гаџиног Хана и околних места у новоизграђенoм конаку.

  27. фебруар 2015.

 • Резултати шаховског турнира

  Након 7 одиграних кола на отвореном првенству Бабушнице у шаху у благом вођству са 6,5 бодова је Божа ристић, следе Тома Николов, Милован Лепојић и Властимир Минић са по 6 бодова, 5,5 бодова имају Сретен пејчић, Зоран Манић и раде Николић. Сутра ће наставк првенства почети од 10 часова, недеља је слободна, док ће у понедељак и уторак наставак првенста бити од 16. часова. Да потсетимо за три најоља играча шаховски клуб Лужница обезбедио је вредне награде.

  27. фебруар 2015.

 • Пораз у Пироту

  У петој припремној утакмици за пролећни део првенства Зоне „Југ“, фудбалери Лужнице поражени су данас у Пироту, од лидера Српске лиге Исток, екипе Радничког резултатом 2:0. Последњу припремну утакмицу пред старт првенства,  Лужница ће одиграти у суботу, 28. фебруара у Нишу, против још једног члана Српске лиге, екипе Синђелића. Првенство Зоне „Југ“ почиње у суботу и недељу, 14. и 15. марта сусретима 16. кола у коме ће Лужница дочекати на свом терену екипу Власине из Власотинца. 

  26. фебруар 2015.

 • Вирус грипа потврђен је на територији пиротског округа

  Вирус грипа потврђен је на територији пиротског округа. Национална лабораторија Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у оквиру Одсека за респираторне вирусе лабораторијски је потврдила вирус инфлуенце  тип А из три узорка бриса назофаринкса деце школског узраста старости 14, 15 и 16 година из Пирота каже се у информацији о актуелној епидемиолошкој ситуацији грипа Завода за јавно здравље Пирот, коју је потписала др Радмила Зец, Окружни координатор за надзор над грипом. Праћењем обољења сличних грипу у пиротском округу у последње две недељебележи се пораст обољења сличних грипу у свим узрасним групама, нарочито у  узрасним групама од 0 до 4, 5 до 14 и 15 до 29 година. У наредном периоду очекује се пораст броја оболелих од грипа на подручју пиротског округа, те је потребно појачати мере превенције и контроле ширења грипа, додаје се у извештају.

  26. фебруар 2015.

 • Светски дан Цивилне заштите

  Поводом Светског дана цивилне заштите, који се обележава 1.марта,  у сали Пиротског управног округа одржан је састанак Одељења за ванредне ситуације у Пироту и Окружног штаба за ванредне ситуације.

  Начелник Пиротског управног округа, Димитрије Видановић, изразио је задовољство што имају прилику да оваквим обележавањем Дана цивилне заштите укажу на значај и улогу службе цивилне заштите и да укажу на све њихове подвиге и напоре досада. Видановић је рекао да цивилна заштита у Србији поново добија на значају и да се појачано ради на њеном јачању и враћању угледа. 

  Овом приликом уручена су признања и захвалнице истакнутим грађанима и организацијама пиротског округа које је доделио Предраг Марић,  помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуацијеСветски дан цивилне заштите промовисан је 1. марта 1972. године у Женеви, ступањем на снагу конститутивног акта. Он представља савез националних структура цивилне заштите, а том савезу припада и наша земља. Овај дан се свечано обележава у целом свету почев од 1990. године одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите, са циљем да се укаже на витални значај и улогу служби цивилне заштите у случају свих типова несрећа и катастрофа, и суочавање са њима, те да се ода признање за њихове напоре, жртве и подвиге.

  26. фебруар 2015.

 • Пета контролна утакмица

  Фудбалери Лужнице гостују сутра у Пироту, где ће у оквиру припрема за пролећни део првенства Зоне „Југ“ од 13.30 часова, одиграти пету контролну утакмицу са најјачим саставом срсколигаша Радничког. Након сутрашње провере Лужница ће последњу контролну утакмицу одиграти у суботу, 28. фебруара у Нишу, против још једног члана Српске лиге, екипе Синђелића. Првенство Зоне „Југ“ почиње у суботу и недељу, 14. и 15. марта сусретима 16. кола у коме ће Лужница дочекати на свом терену екипу Власине из Власотинца. 

  25. фебруар 2015.

 • Сајам професионалне оријентације

  Национална служба за запошљавање – филијала Пирот организује у среду, 4. марта Сајам професионалне оријентације. Сајам ће се одржати у спортској хали „Кеј“ у Пироту у Пироту у времену од 11.00 до 17.00 часова. Свечано отварање сајма заказано је за 12.00 часова. Сајам професионалне оријентације се ове године одржава по девети пут, а има за циљ пружање информација ученицима завршних разреда основних школа о свету рада, избору занимања и запошљавања. На овом сајму ученицима завршних разреда основних школа пиротског округа представиће се све средње школе из округа, а на њиховим штандовима посетиоци сајма добијаће информације о начину уписа, образовним профилима и начину школовања директно од ученика и професора тих школа. Током сајма одржаће се и бројне видео презентације школа, али и уметнички програм, пројекција кратких филмова, са циљем да се ученици лакше определе за своје будућа занимања. С обзиром да је избор занимања за једна од најважнијих ствари у животу, овако конципиран сајам Националне службе за запошљавање, представља јединствену прилику да се праве информације добију из прве руке, да би будући средњошколци и студенти направили прави избор поред консултације са родитељима и тимом школских психолога и педагога.  При Националној служби за запошљавање постоји и Одељење за професионалну оријентацију и планирање каријере, а у свим филијалама и стручњаци, психолози који им у токе помажу. Осим непосредног информисања и саветовања на сајму, заинтересовани могу да добију податке о занимањима и школама и путем сајта Националне службе за запошљавање преко интерактивног водича за основце који се налази на интернет адреси www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs, а који је Национална служба за запошљавање направила у оквиру ПБЛИД пројекта који се спроводи у сарадњи са Уједињеним нацијама. 

  25. фебруар 2015.

 • Седница Општинског Већа

  Данас је одржана седница општинског већа којом је председавао Саша Стаменковић, председник општине Бабушница. Чланови већа усвојили су  нацрте одлука о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта, о критиријумима за уговарање висине доприноса за уређење грађевинског зњмљишта на подручју општине Бабушница у поступку легализације објеката, као и нацрт одлуке о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину. Такође је усвојен и Локални акциони план запошљавања за 2015. годину, као и предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи. Општинско веће је на данашњој седници именовало новог члана Комисије за Народну кухињу општине Бабушница. Уместо Богдана Цветковића за новог члана комисије именован је Драган Стаменковић, заменик председника скупштине. Општинско веће општине Бабушница разматрало је и друга питања из своје надлежности.

  25. фебруар 2015.

 • „Вече Лужничана у Нишу“

  Друштво Лужничана из Ниша, у суботу 28. фебруара  организује по 13 пут,  „Вече Лужничана у Нишу“.  Вече ће се одржати у ресторану Романса у Нишу са почетком у 20.00 часова. Цена конзум карте са комплетним менијем и неогранеченим пићем је 1.800 динара и може се купити у ресторану. Друштво Лужничана у Нишу основали су Лужничани који живе у Нишу и околини са циљем развијања и неговања традиције и културне баштине општине Бабушница, као и помоћи општини Бабушница у успостављању садржајних контаката са другим градовима и установама

  24. фебруар 2015.

 • Право на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју

  Да би остварили права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, пољопривредна газдинства са територије општине Бабушница требало би да се до 31. марта региструју или обнове регистрацију.

  Помоћ у попуњавању образаца који су потребни за обнову или регистрацију пољопривредног газдинства  пружаће Удружење „Млади сточар“ из Бабушнице. Стручним лицима удружења сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу се обратити, закључно са 31. мартом, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова, у просторијама удружења које се налазе у згради бивше Земљорадничке задруге „Будућност“. Из Удружења „Млади сточар“ обавештавају пољопривреднике да приликом попуњавања образаца за обнову или регистрацију пољопривредног газдинства стручним лицима у удружењу, поред постојеће документације поднесу и фотокопије пасоша за свако грло говеда. Све информације у вези обнове или регисрације пољопривредног газдинства могу се добити и на телефон 383-175. Иначе, попуњени обрасци за обнову или регистрацију пољопривредних газдинстава предају се филијали Управе за трезор у Бабушници.

  24. фебруар 2015.

 • Државни пчеларски сајам

  У организацији Савеза пчеларских организација Србије, наредног викенда у Београду биће одржан седми по реду Државни пчеларски сајам. На овогодишњем сајму учествоваће преко деведест излагача из земље и иностранства. Поред изложбеног простора посетиоци сајма ће имати прилику на купују мед као и да се упознају образовним, промотивним, привредним и туристичким садржајем. Улаз на сајму је бесплатан, а по речима Драгослава Јоцића, председника Удружења пчелара „Бабушница“ велики број пчелара из Бабушнице посетиће сајам. Он каже, да је локална самоуправа обезбедила превоз до Београда, да сви заинтересовани пчелари из оба удружења пчелара из Бабушнице могу још да се пријаве како би учествовали на овој пчеларској манифестацији.

  Државни пчеларски сајам почиње у суботу 28. Фебруара, а завршава се у недељу 1. Марта.

  24. фебруар 2015.

 • Обавештење из Удружења пензионера

  Удружење пензионера општине Бабушница организује у суботу, 28. марта 2015. године офтамолошки преглед за добијање наочара. Преглед ће се обавити у просторијама удружења са почетком у 10 часова. Преглед је бесплатан, а уколико лекар пропише наочаре пензионери ће морати да их купе. Пензионери са собом на преглед треба да понесу чек од последње пензије и личну карту. Пријављивање пензионера заинтересованих за преглед траје до 25. марта у просторијама удружења код Олге Стаменковић. Удружење пензионера општине Бабушница овакве прегледе организовало је више пута и током прошле  године.

  24. фебруар 2015.

 • Тодорова субота

  Месна заједница Горњи Стрижевац и Туристичка организација општине Бабушница организују у суботу, 28. фебруара Тодорову суботу. Обележавање Тодорове суботе почеће литургојом  у 10 часова у цркви Светог Николе коју ће служити јереј Славиша Смиљић, а после литургије у центру села од 10.30 часова Фолклорни ансамбл Дома културе Бабушница извешће културно-уметнички програм. Старт традиционалне трке коња уследиће у 11.00 часова. У овој трци коња учествују  углавном млади момци који јашу углавном неоседлане коње, којима ово представља својеврстан испит зрелости. Јахачи ће коње јахати одевени у народним ношњама, а победник Тодорове трке постаје тог дана сеоски домаћин коме се иде на чашћење.

   Иницијативу за обнављање овог старог српског обичаја покренуо је пре неколико година мештанин Срђан Поповић, који је и сам  узгајивач ових племенитих животиња. Тако да се пре четри-пет година поново улицама села чуо галоп коња, што је наишло на одушевљење мештана па је ова традиција обновљена. У ову манифестацију се укључила и Туристичка организација општине Бабушница која је са мештанима села постала суорганитзатор овог старог обичаја.У прошлогодишњем обележавању Тодорове суботе и трци коња која је том приликом организована учествовало је десетак коња и јахача. Иначе, за Светог Теодора, народски, Тодора верује се да је заштитник стоке, поглавито коња, па се овај дан назива још и Коњски дан. Тодорци су били, у словенској митологији, полаљуди, а полакоњи. Али они нимало не личе нагрчке кентауреи не треба их мешати са њима. Они изгледају као да су израсли из коњских леђа, носе плаштове који се за њима вијоре док јуре кроз ноћ, и нико им никад није видео лице. Тодорци су зли демони и спадају у најмоћнија и најсуровија митска бића Балкана. Док пролазе путевима и насељима, они својим копитама изгазе и убијају све што им се нађе на путу.

  Једном годишње, негде пред крај зиме, на дан који се у народу зове Тодорова субота, кад се спусти мрак, понекад се из даљине чује топот копита од којих се укућанима леди крв у жилама. Тодорци имају и свог вођу. Његово име је Велики ТодорОд других тодораца се разликује по томе што јаше белог коња, огрнут је белим чаршавом, хром је, а у руци носи ланац којим звецка. Легенде о тодорцима су веома старе. Чак и пре доласка Словена, на простору Балкана постојало је веровање везано за тајанствене ноћне коњанике.

  24. фебруар 2015.

 • Друга победа у припремним утакмицама

  Фудбалери Лужнице у четвртој припремној утакмици забележили су други победу, пошто су јуче победили у Пуковцу истоименог зонаша резултатом 5:2. Троструки стрелац за Лужницу био је Стефан Тодоровић који је у редове Лужнице ове зиме стигао из редова пиротског српсколигаша Радничког. По један гол у победи Лужнице постигли су Џими Виденовић и Иван Митровић.  До почетка првенства Лужница одиграти још неколико сусрета, а прву наредну у четвртак 26. фебруара, у Пироту против екипе Радничког. Почетак сусрета заказан је за 14.00 часова. У очи старта пролећног дела првенства, а у циљу припрема за почетак такмичења, за сутра је заказана Конференција клубова Зоне „Југ“. Конференција ће бити одржана у Бобишту у просторијама истоименог фудбалског клуба, а почетак је заказан за 17.00 часова.  Првенство Зоне „Југ“ почиње у суботу и недељу, 14. и 15. марта сусретима 16. кола у коме ће Лужница дочекати на свом терену екипу Власине из Власотинца. 

  23. фебруар 2015.

 • Успешан викенд за стонотенисере

  За нама је изузетно успешан спортски викенд за бабушнички стони тенис. Све три стонотениске екипе оствариле су првенствене победе. Стонотенисерке Лужнице забележиле су седму првенствену победу пошто су у сусрету  7. кола Друге лиге Србије – група југ,  победиле у суботу на свом терену екипу Пожеге 2 максималним резултатом 4:0.

  Бабушничке стонотенисерке су једина непоражена екипа у лиги, и са максималних 14 бодова заузимају прво место на табели. На другом месту, са бодом заостатка налази се нишке екипе Стони,  којој стонотенисерке Лужнице гостују у наредном 8. колу, 14. марта.

  Стонотенисери Лужнице у сусрету 14. кола Квалитетне лиге Србије победили су у Бору истоимену екипу резултатом 4:2. Деветом првенственом победом, и изненађујућим поразом екипе Лала из Мајура на свом терену од екипе „Брана Пауновић“ из Рашанца, стонотенисери Лужнице након 14. одиграних кола налазе се на трећем месту на табели које им на крају може донети пласман у Другу лигу Србије.  Меч одлуке у борби за треће место стонотенисере Лужнице очекује 7. марта, када ће у оквиру 15. кола дочекати на свом терену јединог конкурента за позицију три на табели екипу СТК „Лала“.

  Победу су овог викенда остварили и стонотенисери екипе Лужница 2. Они су јуче у оквиру 7. кола Регионалне лиге југ – група Б на гостовању у Белој Паланци победили у комшијском дербију  екипу Омладинца резултатом 4:3. Након ове победе екипа Лужнице 2 налази се на четвртом месту са 10 бодова, колико има и трећепласирана екипа Врањског стонотениског клуба ТОП СПИН. У наредном, 8. колу стонотенисери Лужнице 2 дочекују 8. марта последњепласирану екипу Мораве из Владичиног Хана.

  23. фебруар 2015.

 • Акција добровољног давања крви

  Друга овогодишња акција добровољног давања крви биће рализована сутра. Акција ће бити реализована у сали 2 зграде општине Бабушница, а добровољни даваоци крв могу дати у времену од 8.00 до 14.00 часова. Акцију организују Црвени крст Бабушница и Завод за трансфузију крви из Ниша.

  У првој акцији добровољног давања крви у овој години, реализованој 6. јануара, прикупљено је 14 јединица крви.

  23. фебруар 2015.

 • Радионица „Мини филм“

  У оквиру пројекта Омладински клуб, Удружење Поглед са југа почиње са реализацијом радионице под називом „Мини филм“ Сви заинтересовани могу се укључити у рад радионице тиме што ће урадити по један или два филма у трајању од 2 до 3 минута. Филм може бити из једног дела или из више спојених делова, односно клипова. Теме за снимање кратких видео записа су: екологија, млади у бабушници и Бабушница- средина у којој живимо. Шест најбољих филмова биће награђено симболичним наградама и биће приказани у склопу изложбе фотографија учесника радионице Креативне фотографије средином марта месеца у Галерији Дома културе. У оквиру пројекта Омладински клуб, Удружење „Поглед са југа“ је реализовало две радионице: фото радионицу у децембру месецу прошле године и луткарску радионицу која је реализована у фебруара.

  23. фебруар 2015.

 • Пролећни део првенства Зоне Југ

  Фудбалери Лужнице гостују у недељу, 22. фебруара у Пуковцу, где ће у оквиру припрема за пролећни део првенства Зоне „Југ“ одиграти контролну утакмицу са истоименом екипом чланом Зоне „Исток“. До почетка првенства 14. марта Лужница ће након гостовања у Пуковцу одиграти још неколико сусрета, а прву у среду, 25. фебруара у Пироту првотив најачег састава срсколигаша Радничког. 

  20. фебруар 2015.

 • Стонотениски клуб

  У 7. колу Друге лиге Србије-група југ, стонотенисерке Лужнице дочекују сутра екипу Пожеге 2.  Почетак сусрета заказан је за 17.00 часова у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници.

  Стонотенисери Лужнице у 14. колу Квалитетне лиге Србије гостују сутра у Бору, где ће се од 12.00 часова састати са екипом СТК „Бор“.

  Стонотенисери екипе Лужница 2 у оквиру 7. кола Регионалне лиге југ – група Б гостују у недељу, 22. фебруара у Белој Паланци где ће се у комшијском дербију састати са екипом Омладинца.

  20. фебруар 2015.

 • Отворено првенство Бабушнице у шаху

  Шаховски клуб Лужница Бабушница организује Отворено првенство Бабушнице у шаху. Отворено првенство Бабушнице у шаху ће бити одржано у среду 25. фебруара са почетком у 16 часова у просторијама удружења пензионера. Уплата по играчу је 300 динара, а играчи су у обавези да са собом понесу шаховску гарнитуру и сат. Игра се по Бергеровом систему, а трајање првенства зависи од броја пријављених учесника. Заинтересовани се могу пријављивати до 25. фебруара до 16 часова, а за прва три освојена места, организатор је обезбедио вредне награде.

  20. фебруар 2015.

 • Извештај са Општинског Већа

  На јучерашњој седници, Општинско веће општине Бабушница разматрало је препоруке о рационализацији броја запослених у јединицама локалне самоуправе Министарства за државну управу и локалну самоуправу, као и полазну основу за прву фазу смањења броја запослених које је утврдио Савет за реформу јавне управе.

  На основу ових докумената, и извештаја које су Општинском већу доставили директни и индиректни корисници буџетских средстава, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, као и правна лица над којима локална самоуправа има директну или индиректну контролу, Општинско веће општине Бабушница усвојило је извештај о рационализацији броја запослених у локалној администрацији општине Бабушница, у коме се каже да је број запослених у локалној администрацији општине Бабушница на коју се односи Закон о максималном броју запослених у локалној администрацији, мањи од броја утвђеног овим законом.

  Смањење  броја запослених и радно ангажованих лица у локалној администрацији општине Бабушница на начин како је то предвиђено полазним основама за прву фазу рационализације јавне управе, проузроковало би штетне последице у погледу функционисања локалне самоуправе и довело у питање обављање послова из надлежности свих органа, организација, установа и јавних предузећа у локалној самоуправи, а посебно Општинске управе општине Бабушница, стоји у Закључку општинског већа.

  На крају 2012. године, Општина Бабушница извршила је рационализацију и смањила број запослених. Једанаест запослених било је обухваћено социјалним програмом за решавање вишка запослених и уз исплату отпремнине престао им је радни однос у органима и установама. У току 2013. године због стицања права на старосну пензију, престао је радни однос још једном запосленом лицу у Општинској управи, а да у међувремену није примљено ни једно лице у стални радни однос.

  У извештају се даље наводи, да се истовремено са овим смањењем броја запослених одвијао процес преношења надлежности и многих послова са Републике на органе локалне самоуправе, чиме су се вишеструко повећале потребе за новим запошљавањем и додатним радним ангажовањем, а да је општина Бабушница поштовала: Закон о максималном броју запослених у локалној администрацији, и Закон о буџетском систему који је увео забрану запошљавања код корисника јавних средстава, и остала на нивоу броја запослених који није довољан и стучно квалификован да успешно обави све послове из њене надлежности.

  Све ово довело је до ситуације да једно запослено лице ради велики број послова из различитих области, које су регулисане различитим законским прописима, па је веома тешко пратити све промене које се дешавају у одређеним областима и реаговати на квалитетан начин. Сви ови проблеми у функционисању локалне администрације, указују на то да општина Бабушница није у могућности да изврши било какву рационализацију броја запослених до јуна 2015. године. Такође, анализом старосне структуре запослених, закључено је да ни један од запослених у локалној администрацији не испуњава услове за коришћење социјалног програма који би се односио на технолошки вишак, исплату отпремнина и остваривање права на пензију.

  Општина Бабушница сматра да је План рационализације броја запослених могуће донети тек након доношења новог Закона о локалним службеницима и других закона којима ће се регулисати потреба локалних самоуправа за одређеним бројем и профилом стручних кадрова како би оне несметано обављале послове из своје надлежности. Такође је потребно недвосмислено утврдити које структуре запослених, у којим органима, организацијама, установама и јавним предузећима су обухваћене максималним бројем запослених, како би се на адекватан начин могло одредити колики је оптимални број запослених потребан у локалној самоуправи за обављање послова из надлежности, а да то не наруши квалитет и ефикасност у раду. Посебно треба водити рачуна да мале локалне самоуправе попут општине Бабушница, обављају подједнако све послове из надлежности локалне самоуправе као и Град Београд или други велики градови и општине, па је потребно посебно обратити пажњу на оснаживање малих локалних самоуправа у смислу стварања стручног кадра и квалитетних људских ресурса како би оне биле оспособљене за надлежности и функције које су им одређене Уставом и Законом, стоји  у овом извештају. 

  20. фебруар 2015.

 • Древна машина за прављење воска

  У бабушничком селу Сурачево налази се вероватно једна од последњих добро очуваних древних машина за прављење воска која је позната и под називом тесак.

  Тесак у Сурачеву направљен је далеке 1868. године, али и данас успешно одолева зубу времена. По речима његовог власника, седамдесетдеветогодишњег Војислава Панчића, тесак у Сурачеву радио је све до 1958. године, а у међувремену стављен је као културно добро и под заштиту државе. Панчић, чији су се преци више од три века бавили воскарским занатом, довозећи основну сировину за добијање воска, пчелиње саће и из ње цедили восак, каже да је реч о древној машини која је, како каже, под заштитом државе. Ова импозантна справа висине је преко три метра, направљена од огромних стабала која служе као постоље за механизам уз помоћ кога се од саћа цедио восак. Восак се касније користио за израду свећа, које су у давна времена, када струје није било, биле готово једини извор светлости током дугих ноћи. По речима чика Војислава, потражња за воском некада је била огромна, чекало се у ред испред њихове куће, а дневно су његови преци правили 10 до 15 казана воска. "Далеке 1868. године, тесак се налазио на отвореном на пољани, на путу ка суседном селу Горчинцу. После тога, моји преци су направили зграду и у њој направили тесак. То је справа која од саћа справља восак, који се касније прерађује у свеће", каже ВојиславПенциц. Саће су моји преци, додаје он, сакупљали по целој Србији, ишли чак и у Румунију и Бугарску.

  "То је био веома уносан посао у то време јер су моји тадашњи преци својевремено имали чак седам пари коња са којима су довозили сировину-саће на прераду. Овај тесак правио је восак за цео овај део Србије, који је познат и као Лужница тако да су моји преци зарађивали доста пара”, прича Војислав за Тањуг.

  По његовим речима, Етнографски музеј из Београда желео је да цео објекат пресели у Београд где би он био у потпуности сачуван и изложен. "Етнографски музеј из Београда био је заинтересован да то откупи, и то не само тесак, већ да целу зграду пресели у Београд у музеј. Још 1963. године су долазили овде, све снимили, али је вероватно дошло до неспоразума између музеја и мог оца па је тесак остао овде. Те исте године је објављено и у Службеном гласнику да је цео овај објекат заштићен од стране државе и да је реч о културном добру", каже Војислав. Увидевши да овај древни занат у модерној ери нема перспективу Војислав није наставио породичну традицију, већ је постао први студент који је уписао Економски факултет у Нишу, када је основан, па му је и број индекса 1. Дуго година био је успешни руководилац бројних успешних колектива, најпре у Бабушници, касније и у Нишу, а пензионерске дане проводи у родном селу предака у Сурачеву, где се и налази ова јединствена древна направа за прављење воска.

  19. фебруар 2015.

 • Обавештење из Удружења Млади сточар

  Удружење „Млади сточар“ из Бабушнице обавештава пољопривредна домаћинства да као и прошле године пружа бесплатну услугу попуњавања неопходних образаца за обнову или регистрацију пољопривредних газдинстава. За попуну образаца пољопривредници се могу обратити у просторијама овог удружења у згради бивше Земљорадничке задруге „Будућност“ сваког радног дана у времену од 9.00 до 14.00 часова. За све информације пољопривредници се могу обратити на телефон Удружења „Млади сточар“ 383-175. Пољопривредна газдинства обнову или регистрацију пољопривредних газдинстава треба да обаве до 31. марта како би остварили право на све подстицаје у пољопривреди и руралном развоју у овој години. На основу Закона о пољопривреди и руралном развоју, Министарство пољопривреде донело је  Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства. Нова газдинства, могу се уписати у Регистар на шалтерима Управе за трезор према месту пребивалишта за физичка лица, односно седишта за правна лица и предузетнике пољопривредног газдинства, а обнова регистрације према месту уписа пољопривредног газдинства.

  19. фебруар 2015.

 • Општинско веће општине Бабушница

  На данашњој седници, Општинско веће општине Бабушница разматрало је препоруке о рационализацији броја запослених у јединицама локалне самоуправе Министарства за државну управу и локалну самоуправу, као и полазну основу за прву фазу смањења броја запослених које је утврдио Савет за реформу јавне управе. На основу ових докумената и извештаја које су Општинском већу доставили директни и индиректни корисници буџетских средстава, јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа, као и правна лица над којима локална самоуправа има директну или индиректну контролу, Општинско веће општине Бабушница усвојило је извештај о рационализацији броја запослених у локалној администрацији општине Бабушница. Чланови већа на данашњој седници, разматрали су и прихватили Захтев Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница за измештање локација за постављање привремених објеката, као и друга питања из надлежности Општинског већа.

  19. фебруар 2015.

 • Чланарина

  Планинарски клуб „Руј 1708“ обавештава све чланове да изврше уплату чланарине за 2015. Годину на рачун клуба. Износ чланарине је 400 динара, а рок за уплату је 1. Март. Сви они који желе да постану чланови овог бабушничког планинарског клуба дужни су да приликом учлањења уплате чланарину у висини од 500 динара. У цену чланарине је урачуната и цена планинарске књижице. Упис нових чланова клуба врши се током целе године.

  18. фебруар 2015.

 • Друга лига Србије-група југ за жене

  Прошлог викенда одигран је одложени сусрет шестог кола Друге лиге Србије- група југ за жене између стонотенисерки Лужнице и Хајдук Вељка из Неготина. Стонотенисерке Лужнице оствариле су још једну убедљиву победу резултатом 4:0 и са максималним учинком заузимају прво место на табели.

  У суботу, 21. фебруара стонотенисерке Лужнице у оквиру 7. кола дочекују на свом терену екипу Пожеге 2. Почетак сусрета заказан је за 17.00 часова у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници.

  18. фебруар 2015.

 • Стонотенисери Лужнице

  У 13. колу Квалитетне лиге Србије, стонотенисери Лужнице поражени су на свом терену у дербију кола од крагујевачког Радничког резултатом 4:1. И поред пораза од једног од лидера на табели, бабушнички стонотенисери са 21 освојеним бодом остали су на деоби трећег места са екипом Лала из Мајура. Прве две позиције на табели и даље деле Славија из Ћуприје и Раднички из Крагујевца са по 25 бодова. У 14. колу стонотенисери Лужнице гостују у суботу, 21. фебруара у Бору петопласираној екипи СТК „Бор“.

  18. фебруар 2015.

 • Прва награда за кратку причу The hot Summer 92

  Прву награду на конкурсу за кратку причу Дома културе из Пирота добио је Горан Манић из Радошевца крај Бабушнице за причу‘’The hot Summer 92’’ Награду Горану Манићу на 16. Салону књиге и графике у хали „Кеј“ уручио је у суботу књижевник Дејан Стојиљковић, који је са књижевником Гораном Гоцићем бирао најбоље приче. На овогодишњи конкурс за кратку причу стигло је 78 прича. Према речима Горана Манића, награђена прича „Је прича о стварним догадјајима из студентских протеста 1992. године која је давно написана а сада је уметнички дорађена“. Горан Манић је пре две године на конкурсу за кратку причу Дома културе из Пирота освојио трећу награду за причу „У почетку“. Овогодишњи Салон књиге и графике који је трајао од 11. до 17. фебруара организовао је Дом културе Пирот у сарадњи са Народном библиотеком, апод покровитељством општине Пирот.

  18. фебруар 2015.

 • Друга овогодишња акција добровољног давања крви

  Друга овогодишња акција добровољног давања крви биће рализована у уторак, 24. фебруара. Акција ће бити реализована у сали 2 зграде општине Бабушница, а добровољни даваоци крв могу дати у времену од 8.00 до 14.00 часова. Акцију организују Црвени крст Бабушница и Завод за трансфузију крви из Ниша. У првој акцији добровољног давања крви у овој години, реализованој 6. јануара, прикупљено је 14 јединица крви.

  18. фебруар 2015.

 • Међународни сајам туризма у Београду

  Међународни сајам туризма почиње сутра у шест хала Београдског сајма а на њему ће се представити више од 1.100 излагача. На сајму ће се представити и Туристичка организација општине Бабушница која ће посетиоцима презентовати туристичке манифестације општине као што су: „Вурдијада“, „Тодорица“, Међународни успон на планину „Руј“, „Лужнички мегдан“ и друге манифестације. Под мотом "Искористи тренутак" манифестација ће окупити највеће туристичке организације, агенције, туроператоре, хотеле, планинске центре, бање, језера, градове, регије и земље са свих континената. Земља партнер овогодишњег Сајма туризма су Уједињени Арапски Емирати - најразуђенија острвска држава на свету која има велики туристички и културни потенцијал. Истовремено са Сајмом туризма биће организоване још три манифестације које туризам чине потпуним - Међународни сајам опреме за хотелијерство и угоститељство ХОРЕЦА, Сајам вина BeoWine и Сајам сувенира, саопштили су организатори сајма. Међународни сајам туризма завршава се 22. фебруара

  18. фебруар 2015.

 • Маскенбал

  Канцеларија за младе општине Бабушница и ученици Гимназије „Вук Караџић“ из Бабушнице организују у понедељак, 16. фебуара у дискотеци „Лагуна плус“ у Бабушници МАСКЕНБАЛ журку поводом традиционалног обележавања Дана заљубљених. Програм ће пратити „AZZURO BAND“ из Лесковца.

  13. фебруар 2015.

 • Промоција зборника Принциповање

  У Галерији „Дома културе“ Бабушница, у среду, 21. јануара биће одржана промоција Зборника под називом „Принциповање“ и „Сажвежђа“, Савеза књижевника у отаџбини и расејању- огранка Бабушница. О зборницима ће говорити председница огранка Бабушница Вера Цветановић, као и чланови огранка Саша Аранђеловић, Јелица Богојевић, Горан Ранчић и Јелена Божиловић. Почетак промоције је у 19.00 часова

  13. јануар 2015.

 • Појединачно стонотениско првенство

  Појединачно стонотениско првенство Регионалног стонотениског савеза Ниш за јуниорке и јуниоре за такмичарску 2014/2015. годину одржава се у недељу, 15. фебруара у Алексинцу. На првенству ће учествовати 40 јуниора и 18 јуниорки из клубова који се такмиче у оквиру овог савеза. Међу пријављеним такмичарима су и два јуниора и четри јуниорке СТК „Лужница“ из Бабушнице. Поред такмичења у појединачној конкуренцији, јуниорке и јуниори такмичиће се и у конкуренцији парова. Домаћин и организатор турнира је СТК „Шуматовац“.

  12. фебруар 2015.

 • Зимски успон на Трем

  Планинарски клуб „Руј 1706“ из Бабушнице организује за све свој чланове и љубитеље планинарења одлазак на републичку планинарску акцију „Зимски успон на Трем“.Акција ће бити одржана у суботу 21. Фебруара. Организатор успона на Трем је Планинарски клуб „Железничар“ из Ниша. До врха Трема, који се налази на 1810 метара надморске висине, учесници акције прећи ће стазу дужине 13 километара, кроз Доњу и Горњу Студену, преко излетишта Бојанине воде, изворишта Љубина чесма, превоја Девојачки гроб и гребена Суве планине.

  После краћег задржавања на врху и фотографисања, планинари ће кренути назад у доњу студену, где ће учесницима акције бити подељене захвалнице и пехари, биће организован и културно забавни-програм.

  11. фебруар 2015.

 • Мала школа музике

  У оквиру реализације пројекта „Мала школа музике“ , Удружење за неговање културно музичког стваралаштва „Лукул“ из Бабушнице организује „Малу школу музике“. У музичкој радионици деца и сви заинтересовани ће се упознати са музичким инструментима, а имаће и прилику да овладају свирањем на гитари, бас гитари, бубњевим и клавијатури. „Мала школа музике“ биће одржана у просторијама Дома културе Бабушница, а све информације заинтересовани могу добити на телефоне: 069-383-363-0, 064-33-58-348. Пројекат „Мала школа музике“ се реализује средствима из буџета општине Бабушница за 2014. Годину, а која су опредељена за финансирање пројеката од јавног интереса, а на основу расписаног конкурса.

  Вредност пројекта је 450.000 динара.

  11. фебруар 2015.

 • Радионица луткарског позоришта

  У оквиру пројекта „Омладински клуб“, Удружења грађана „ Поглед са Југа“, сутра од 18.30 часова у сали биоскопа Дома културе Бабушница почиње са радом радионица луткарског позоришта под називом „Железничка станица-детињство“. Рад радионице одвијаће се у сали Дома културе, а 15-торо основаца, полазника радионице, имаће прилику да нaуче технике изрде лутака, сценографије, глуме, сценског кретања и говора, као и технику анимирања лутака, њихових сценских кретњи и руковањем њима, а током радионице полазници ће радити на представи која као тему има екологију. Рад радионице се завршава генералном пробом представе 27. марта. Планирани термин за премијерно извођење представе „Железничка станица-детињство“ је уторак, 31. март од 19.00 часова. У оквиру реализације пројекта „Омладински клуб“, у току децембра прошле године оргаганизована је Фото радионица.Радионица је одржана у холу Гимназије „Вук Караџић“, а у раду је учествовало око четрдесетак полазника свих узраста. Пројекат „Омладински клуб“ се реализује средствима из буџета општине Бабушница која су опредељена за финансирање пројеката од јавног интереса, а на основу расписаног конкурса.

  Вредност пројекта „Омладински клуб“ је 499.460 динара.

  11. фебруар 2015.

 • Седница Савета Пиротског округа

  Данас је у Пироту одржана седница Савета Пиротског управног округа. Седници су поред начелника округа Димитрија Видановића присуствовали и представници свих општина у Округу. На састанку се говорило о стању водопривредних објеката на територији пиротског округа, а известиоци су били директори и шефови водопривредног сектора Морава из Ниша. Тема  данашње седнице Савета округа било је и обезбеђивање средстава за поправку скенера у Општој болници Пирот. Након састанка, начелник округа Димитрије Видановић рекао је да је у плану уређење канала за воду на подручју све четири општине, као и да ће инсталација скенера почети до краја месеца. Седници Савета округа испред општине Бабушница присуствовао је РадеМинић, помоћник председника општине, који је рекао да су имали садржајан и успешан састанак и истакао да ће општина Бабушница у што краћем року издвојити средства и помоћи набавку скенера.

  11. фебруар 2015.

 • 13. Коло квалитетне лиге Србије

  У 13. колу Квалитетне лиге Србије, стонотенисери Лужнице дочекују у суботу, 14. фебруара на свом терену екипу Радничког из Крагујевца једног од лидера на табели. Дерби 13. кола између Лужнице и Радничког из Крагујевца игра у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, а почетак је заказан за 15.00 часова.

 • Контрола пројектних активности

  Представници Сталне конференције градова и општина Марија Мијатовић, Ана Рајковић и Владимир Зафировић и представник Министарства пољопривреде и заштите животне средине Предраг Симић јуче извршили контролу пројектних активности на реализацији пројекта „Чиста животна средина за бољи живот у општини Бабушница“ који се релизује у оквиру програма Еxchange 4. Пројктне активности су оцењене позитивно, а на састанку са члановима Пројектног тима општине Бабушница донета је одлука о распоређивању суфицита који се појавио у току релизације пројекта. Један део суфицита биће намењен за куповину аброл контејнера, запремине 30 метара кубних у циљу смањења трошкова транспорта одвожења смећа на Регионаналну санитарну депонију у Пироту. Други део суфицита биће употребљен на проширењу опсега колске ваге чиме би се унапредио рад Санитарне депоније. Јучерашњем састанку су поред Јелене Миленовић, Милана Искренова и Мирољуба Стојановића, чланова Пројектног тима општине Бабушница присуствовали и председник општине Бабушница Саша Стаменковић, председник скупштине Дејан Лазаревић, помоћмик председника општине Раде Минић и Владан Савић Шеф Одсека за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове.

  10. фебруар 2015.

 • Вече Лужничана у Нишу

  Друштво Лужничана из Ниша, по 13 пут, организује „Вече Лужничана у Нишу“ које ће се одржати у суботу 28. фебруара, са почетком у 20.00 часова. Вече ће се одржати у ресторану Романса у Нишу. Цена конзум карте са комплетним менијем и и неогранеченим пићем је 1.800 динара и може се купити у ресторану.

  9. фебруар 2015.

 • Prodaja imovine Fabrike glinenih proizvoda u Babušnici

  Na osnovu rešenja stečajnog sudije  Privrednog suda u Nišu, stečajni upravnik Fabrike glinenih proizvoda u Babušnici oglasio je  prodaju imovine, ove nekada uspešne fabrike, putem javnog nadmetanja. Predmet prodaje je rashodovana proizvodna oprema za izradu predmeta od opeke i pečene gline, uključujući i inventar koji se nalazi u fabrici. Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 30.000 dinara. Rok za otkup dokumentacije je 18. februar. Zainteresovani za otkup imovine Fabrike glinenih proizvoda u Babušnici dužni su da uplate i depozit u visini od 774.000 dinara. Nakon uplate depozita, a najkasnije do 20. februara, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati povereniku Agencije za privatizaciju popunjen obrazac prijave za učešće na javno nadmetanje, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, kao i potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Početna cena celokupne imovine koja se prodaje je 1.935.000 dinara.

  Javno nadmetanje će se održati 25. februara u Agenciji za privatizaciju sa početkom u 11.00 časova.

  9. februar 2015.

 • Продаја имовине Фабрике глинених производа у Бабушници

  На основу решења стечајног судије  Привредног суда у Нишу, стечајни управник Фабрике глинених производа у Бабушници огласио је  продају имовине, ове некада успешне фабрике, путем јавног надметања. Предмет продаје је расходована производна опрема за израду предмета од опеке и печене глине, укључујући и инвентар који се налази у фабрици. Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000 динара. Рок за откуп документације је 18. фебруар. Заинтересовани за откуп имовине Фабрике глинених производа у Бабушници дужни су да уплате и депозит у висини од 774.000 динара. Након уплате депозита, а најкасније до 20. фебруара, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију попуњен образац пријаве за учешће на јавно надметање, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, као и потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита. Почетна цена целокупне имовине која се продаје је 1.935.000 динара.

  Јавно надметање ће се одржати 25. фебруара у Агенцији за приватизацију са почетком у 11.00 часова.

  9. фебруар 2015.

 • Стонотенисери

  Стонотенисери Лужнице гостују у недељу, 8. фебруара у Крушевцу, где ће се у оквиру 12. кола Квалитетне лиге Србије састати са истоименом екипом. У викенду пред нама, други део првенства почињу и стонотенисерке Лужнице у оквиру Друге лиге Србије-група југ, и  стонотенисери екипе Лужница 2 у Регионалној лиги југ -групе Б.   Обе екипе своје сусрете играју на домаћем терену у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници. Стонотенисерке Лужнице у шестом колу Друге лиге Србије-група југ сутра од 17.00 часова дочекују  екипу Хајдук Вељко из Неготина. 

  У недељу, 8. фебруара од 14.00 часова стонотенисери Лужнице 2 у сусрету шестог кола Регионалне лиге југ – група Б дочекују екипу НЕСТРУС из Витковца.

  6. фебруар 2015.

 • Фудбалери Лужнице

  Фудбалери Лужнице на крају друге недеље припрема за пролећни део првенства Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије одиграће сутра свој први контролни сусрет. Први тест ривал биће им нишки српсколигаш Синђелић, а сусрет је заказан за 13.00 часова на игралишту ФК Синђелић у Нишу.

  6. фебруар 2015. 

 • Туристичка мапа општине Бабушница

  Туристичка мапа општине Бабшница ускоро излази из штампе на којој ће бити представљени сви туристички потенцијали и манифестације на терторији општине Бабушница. По речима Милана Стаменковића, директора Туристичке организације на мапи ће се наћи најважније манифестације које организује Туристичка организација као што су Међународни успон на Руј, Тодорица у Горњем стрижевцу и Лужнички мегдан. Мапа туристичких потенцијала општине Бабушница биће представљена на Сајмовима туризма и активног одмора у Софији, Београду и Нишу, на којима ће учествати и Туристичка организација општине Бабушница.

  6. фебруар 2015.

 • Нови председник Савеза спортова општине Бабушница

  На јучерашњој редовној Скупштини Савеза спортова општине Бабушница, прихваћена је оставка досадашњег председника овог савеза Славише Димитријевића, и за новог председника Савеза спортова општине Бабушница изабран је Горан Димитријевић. Скупштина је усвојила извештај о раду за 2014. годину,  разматрала предлоге за даље функционисање Савеза спортова, као и одлуку о расподели новчаних средстава спортским клубовима и организацијама на територији општине Бабушница за 2015. годину.

  5. фебруар 2015.

 • Из пореске управе

  Порески обвезници који желе да избегну плаћање пореске камате треба да до 17. фебруара текуће године уплате прву рату пореза на имовину за 2015. годину. Иако ће решења о износу пореза на имовину за ову годину стићи касније, порески обвезници би на име прве рате требало да уплате износ у висини четвртине прошлогодишњег пореза по решењу које су добили, кажу у Локалној пореској администрацији општине Бабушница. 

  5. фебруар 2015.

 • Европски прогрес

  Шеф Делегације Европске уније у Републици Србији, амбасадор Мајкл Давенпорт, уручио је јуче уговоре о додели бесповратних средстава за 15 пројеката организација цивилног друштва и институција локалних самоуправа на југу Србије. Међу одобреним пројектима је и пројекат Удружења „Лужничке рукотворине“ из Горчинца. Назив пројекта је „Сачувајмо старе од заборава“, а пројектом се предвиђа побољшање услуга заштите и бриге о старим лицима из руралних средина које живе саме.

  Пројектне активности у 12 општина јужне Србије вредне више од 300.000 евра финансираће Европска унија и Влада Швајцарске преко Програма Европски ПРОГРЕС а кроз Фонд за учешће грађана. На југу Србије, путем Фонда за учешће грађана биће финансирано по два пројекта у Босилеграду, Бујановцу и Сурдулици, док ће по један бити спроведен у Трговишту, Владичином Хану, Врању, Бабушници, Гаџин Хану, Књажевцу, Лебану, Лесковцу и Власотинцу. Главни циљеви пројеката биће да помогну социјалну инклузију грађана ромске националности и особа са инвалидитетом, да подрже економско оснаживање жена и да промовишу међуетничку толеранцију. Пројекти Фонда за учешће грађана највише показује европски карактер овог програма. Партнерство између локалних самоуправа и невладиних организација је основа доброг управљања и самим тим кључна европска вредност а њихов заједнички рад води у правцу дуготрајних решења проблема заједнице”, рекао је амбасадор Давенпорт. У оквиру првог круга позива Фонда за учешће грађана, укупно је одобрено 20 пројеката на југу и југозападу Србије, у вредности  400.000 евра. До сада је уручено 15 уговора о додели бесповратних средстава, док ће преосталих пет уговора у наредном периоду бити додељена и невладиним организацијама на југозападу земље. Активности Европског ПРОГРЕСа, програма који доприноси одрживом развоју 34 општине јужне и југозападне Србије, до краја 2017. године Европска унија и Влада Швајцарске подржаће са укупно 24,46 милиона евра.  У програм Европски ПРОГРЕС су укључене следеће 34 локалне самоуправе, међу којима је и општина Бабушница.

  5. фебруар 2015.

 • СТК ЛУЖНИЦА

  Током протеклог викенда на два регионална првенства чланови СТК „Лужница“ из Бабушнице освојили су три медаље. На екипном јуниорском првенству одржаном у Јагодини женска екипа у саставу Анђела Огњановић, Љубица Николић и Милица Томић освојила је друго место, пошто је у одлучујућем сусрету поражена од нишке екипе „Стони“ резултатом 3:1. На појединачном сениорском првенству одржаном у Нишу, у такмичењу парова, дубл Лужнице Милица Томић/Аница Јовановић осојио је треће место, док је у конкуренцији микс дублова Љубица Николић у пару са Жарком Закићем из нишког Железничара освојила друго место. Након регионалних првенстава такмичаре Лужнице предстојећег викенда очекују првенствени сусрети. Стонотенисери Лужнице, након два узастопна сусрета на домаћем терену у којима су остварили две максималне победе, у недељу, 8. фебруара гостују у Крушевцу, где ће се у оквиру 12. кола састати са истоименом екипом. Победом у Крушевцу Лужница би сачувала шансу за сам врх табеле, и направила добру увертиру за дерби сусрет 13. кола са Радничким из Крагујевца који ће бити одигран 14. фебруара у Бабушници. У викенду пред нама, други део првенства почињу и стонотенисерке Лужнице у оквиру Друге лиге Србије-група југ, и стонотенисери екипе Лужница 2 у Регионалној лиги југ -групе Б. Обе екипе своје сусрете играју на домаћем терену у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници. Прво ће се у суботу, 7. фебруара у оквиру шестог кола Друге лиге Србије састати од 17.00 часова стонотенисерке Лужнице и Хајдук Вељка из Неготина, а у недељу, 8. фебруара од 14.00 часова стонотенисери Лужнице 2 у сусрету шестог кола Регионалне лиге југ – група Б дочекују екипу НЕСТРУС из Витковца.

  4. фебруар 2015.

 • ФК Лужница

  Фудбалери Лужнице, на крају друге недеље припрема за пролећни део првенства Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије одиграће у суботу, 7. фебруара свој први контролни сусрет. Први тест ривал биће им нишки српсколигаш Синђелић, а сусрет је заказан за 13.00 часова на игралишту ФК Синђелић у Нишу.

  4. фебруар 2015.

 • Право на бесплатне уређаје за дигитализацију

  Грађани који имају право на бесплатне уређаје за дигитализацију могу и даље да подносе потребну документацију. Рок за добијање бесплатних уређаја за дигитализацију истекао je 1. фебруара, али како кажу из Министарства трговине, туризма и телекомуникација тај рок је продужен до средине марта. После овог периода вероватно неће више бити продужаван рок за подношење документације. Бесплатне апарате могу да добију корисници новчано социјалне помоћи и корисници права на туђу негу и помоћ, као и пензионери са минималним пензијама који су носиоци самачког домаћинства. Категорије које остварају своје право на основу Закона о социјалној заштити захтев могу да поднесу у центрима за социјални рад, док пензионери то могу да ураде у филијалама Фонда ПИО.

  У овом тренутку 93 одсто становништва Србије покривено дигиталним сигналом, а да ће до краја јуна биће покривено 95 одсто, док је само 62 одсто становништва било покривено анологним сигналом.

  Гашење аналогног сигнала телевизије предвиђено је до 1. јула текуће године.

  3. фебруар 2015.

 • Захтев за рефундацијом ПДВ-а на беби опрему

  Рок за враћање пореза на додату вредност на беби опрему, је почео данас и траје до 16. фебруара. Захтев за рефундацијом ПДВ-а на беби опрему могу да предају родитељи деце млађе од две године и имају укупан нето приход по породици у претходних годину дана мањи од 981.120 динара. Такође, не смеју да имају имовину вреднију од 23 милиона динара. Укупан износ враћеног пореза не може бити већи од 70.000 динара и то 40.000 у првој години детета, а 30.000 у другој.

  3. фебруар 2015.

 • Не заборавимо наше старе

  Шеф Делегације Европске уније у Републици Србији, амбасадор Мајкл Девенпорт посетиће данас и сутра Лесковац, Бујановац и Врање .

  Он ће се према најави састати са представницима локалних власти, обићи неке од пројеката које је финансирала Европска унија и предати уговоре о додели бесповратних средстава за реализацију партнерских пројеката организација цивилног друштва и локалних самоуправа на југоистоку Србије. Амбасадор Девенпорт се данас састао и са градоначелником Лесковца, Гораном Цветановићем, који га је упознао са напретком пројека тако које је у граду финансирала Европска унија.

  У Бујановцу, амбасадор Девенпорт је присуствовао свечаном обележавању почетка радова на изградњи зграде за бујановачко одељење Економског фаукултета у Суботици, коју финансирају Европскаунија, Влада Швајцарске, Координационо тело за Прешево, Бујановац и Медвеђу, и Општина Бујановац. Другог дана посете, у среду, 4. фебруара, шеф Делегације Европске уније ће са градоначелником Врања, Зораном Антићем, предати уговоре о финансирању 15 партнерских пројеката организација цивилног друштва и институција локалних самоуправа. Пројекти првенствено имају за циљ да побољшају положај рањивих група, а средства за њихову реализацију су обезбедиле Европска унија и Влада Швајцарске кроз Европски Прогре. Уговор о финансирању пројекта под називом „ Не заборавимо наше старе“ биће уручен и Каролини Стаменковић, председници Удружења „Лужничке рукотворине „ из Горчинца.

  Амбасадор Девенпорт присуствоваће и отварању регионалне трафостанице у Врању, заједничком пројетку Европске уније и Електромреже Србије којим се обезбеђује напајање југоистока земље електричном енергијом.

  3. фебруар 2015.

 • Из Дома здравља

  Из Дома здравља Бабушница обавештавају све пацијенте да ће сутра у Дому здравља, од 14.00 часова, радити лекар специјалиста ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ. Како кажу из Дома здравља, лекар специјалиста за грудне болести долазиће сваког уторка. Од јула прошле година пнеумофтизиолог није примао пацијенте у Дому здравља Бабушница.

  2. фебруар 2015.

 • "Искористи тренутак"

  Међународни сајам туризма ове године биће одржан од 19. до 22. фебруара у шест хала Београдског сајма а на њему ће се представити више од 1.100 излагача. На сајму ће се представити и Туристичка организација општине Бабушница која ће посетиоцима презентовати туристичке манифестације општине као што су: „Вурдијада“, „Тодорица“, Међународни успон на планину „Руј“, „Лужнички мегдан“ и друге манифестације. Под мотом "Искористи тренутак" манифестација ће окупити највеће туристичке организације, агенције, туроператоре, хотеле, планинске центре, бање, језера, градове, регије и земље са свих континената. Земља партнер овогодишњег Сајма туризма су Уједињени Арапски Емирати - најразуђенија острвска држава на свету која има велики туристички и културни потенцијал.
  Истовремено са Сајмом туризма биће организоване још три манифестације које туризам чине потпуним - Међународни сајам опреме за хотелијерство и угоститељство ХОРЕЦА, Сајам вина БеоWине и Сајам сувенира, саопштили су организатори сајма.

  2. фебруар 2015. • „Железничка станица-детињство“

  Удружење грађана „ Поглед са Југа“, у оквиру пројекта „Омладински клуб“, организоваће током овог месеца радионицу луткарског позоришта под називом „Железничка станица-детињство“. Током рада радионице полазци че имати прилику да нуче технике изрде лутака, сценографије, пропагандног материјала, као и технику анимирања лутака. Радионица је намењена ученицима основне школе, а након завршетка радионице бице организована луткарска позоришна представа.
  У оквиру реализације пројектних активности, у току децембра прошле године оргаганизована је Фото радионица. Радионица је одржана у холу Гимназије „Вук Караџић“, а у раду је учествовало око четрдесетак полазника свих узраста. Радионицу је водио Иво Пејчев, председник фото-клуба „Цариброд“ из Димитровграда. Пројекат „Омладински клуб“ се реализује средствима из буџета општине Бабушница која су опредељена за финансирање пројеката од јавног интереса, а на основу расписаног конкурса. Вредност пројекта „Омладински клуб“ је 499.460 динара

  2. фебруар 2015.

 • "Југословенски филм се враћа кући"

  Директор Туристичке организацје општине Бабушница потписао је, прошлог петка, уговор о пословно-техничкој сарадњи са Удружњем „Форум Артистикум“ из Ниша. Испред удружења „Форум Артистикум“, уговор је потписао Маријан Цветановић, председник удружења, а потписивању уговора су присуствовали Мирослав Докман, представник Планинарског клуба „Железничар“ из Ниша и Саша Аранђеловић, представник Планинарског клуба „Руј 1706“ из Бабушнице. Уговором су регулисане обавезе удружења које ће учествовати у организацији филмског фестивала под називом „Руј Фест“, а који ће се одржати у оквиру 6. Међународног успона на РУЈ. Гесло фестивала биће "Југословенски филм се враћа кући", а током фестивала биће приказан и први играни филм у историји кинематографије на овим просторима - "Рударева срећа" . Филм „Рударева срећа“ је снимљен 1929. Године, а филм је рађен по мотивима приче о благу цара Радована које се налазило у кањону реке „Јерме“.  Филмови ће бити приказивани у зграда сеоског дома у Ракити. Зграда сеоског дома у Ракити је изграђена давне 1921. године и у њој је отворен први биоскоп у пиротском крају. Овај биоскоп радио је дуги низ година, све док је радио рудник каменог угља. Традиционални, шести по реду, Међународни успон на планину Руј, као и „Руј Фест“ одржаће се 13. јуна 2015. године.

  2. фебруар 2015.

 • Нова седница Општинског већа

  Јуче је одржана нова седница општинског већа којом је председавао Саша Стаменковић, председник општине Бабушница. Чланови већа су на седници усвојили предлог закључка о расподели средстава која су намењена спортским клубовима и организацијама на територији општине Бабушница. Највише новца из буџета добиће фудбалски клуб „Лужница“ - 5 милиона и 348. хиљаде динара. Карате клуб „Тигар“ добиће у овој години 540.000 динара, стонотениски клуб 800.000, Тениски клуб 380.000, Кошаркашки клуб 480.000, Клуб малог фудбала 250.000, Шах клуб 120.000, Планинарски клуб „Руј 1706“ 100.000 и Одбојкашки клуб 80.000 динара. Савез спортова општине Бабушница ће у овој години за своје активности добити око милион динара. Општинско веће разматрало је и друга питања из своје надлежности.

  2. фебруар 2015.

 • Два регионална стонотениска првенства

  Сутра и у недељу одржавају се два регинална стонотениска првенства за сезону 2014/2015. годину. Најпре ће сутра у Јагодини бити одржано екипно првенство за јуниоре и јуниорке, док ће у недељу у Нишу бити одржано првенство у појединачној конкуренцији сениора и сениорки, на коме ће се одржати и првенства парова сениора и сениорки, као и мешовитих парова. Такмичари СТК „Лужница“ из Бабушнице учествоваће на оба ова такмичења. Због регионалних првестава овог викенда неће се играти сусрети 12. кола Квалитетне лиге Србије. Сусрети овог кола у коме стонотенисери Лужнице гостују у Крушевцу истоименој екипи одржаће се у суботу и недељу, 7. и 8. фебруара када ће почети и други део првенства Друге лиге Србије-група југ за жене, и групе Б - Регионалне лиге југ у којима наступају стонотенисерке Лужнице и стонотенисери екипе Лужница 2.

  30. јануар 2015.

 • Подршка Планинарског савеза Србије

  Планинарски савез Србије је, на једној од седница управног одбора, дао пуну подрску Међународном успону на „Руј“ који заједницки организују Туристицка организација опстине Бабусница и Планинарски клуб „Руј 1706“ из Бабусница. Целници Планинарског савеза Србија посебно су истакли међународни успон на Руј, као акцију која окупља, за наше услове, изузетно много планинара и обилује бројним пратећим културним садржајима. Мирослав Докман из ПК "Железничар" и Дејан Радојловић из ПК "Мосор", једни од покретача успона на Руј, захвалили су се у име клубова са југа Србије и у своје име, Управном одбору Планинарског савеза Србије, на великој подршци коју је, у садашњем сазиву, почео да пружа акцијама на југу Србије. Изразили смо захвалност на уврштавању успона на Руј, успона на Оштру чуку и успона на Соколов камен, у календар традиционалних акција Планинарског савеза Србије, као и конкретним потезима на обезбеђивању логистике за успон на Руј. Акције на југу Србије, које су и потекле од успона на Руј, представљају за локалне средине нешто много више од планинарења и спорта. Овакви догађаји су празник и почетак новог надања за свеукупни економски и културни опоравак нашег југа Србије. Захваљујући управо оваквим акцијама, отпочело се са организацијом и манифестација народног стваралаштва и традиције. Најбољи пример је и изузетан развој и напредовање манифестације Вурдијада у Бабушници.

  30. јануар 2015.

 • Одржана прва седница

  Данас је одржана прва седница Скупштине општине Бабушница у 2015. години. На данашњој седници одборници локалног парламента након датих образложења од стране свих директора, као и секретара Црвеног крста Бабушница, дали су сагласност на програме рада за 2015. годину јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштине општине Бабушница, и Црвеног крста Бабушница, као и на Програм рада са финансијским планом Историјског архива Пирот за 2015. годину. Скупштина је прихватила и Предлог Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Бабушница са Законом о јавним предузећима, и дала сагласност на Правилник о раду ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница“. Одборници СО Бабушница дали су овлашћење председнику општине да потпише уговор ради реализације пројекта социјална инклузија и побољшање услова становања рома и ромкиња у Србији у 2015. години, и прихватили Предлог Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бабушница, који поред команданта штаба, председника општине Саше Стаменковића, заменика команданта, заменика председника општине Драгана Видановића, и начелника штаба Родољуба Видановића има још 15 чланова штаба. Након завршетка данашње седнице Скупштине, председник СО Бабушница Дејан Лазаревић је у складу са Чланом 47, став 2, и Чланом 49, став 3 заказао за данас и седницу Скупштине по хитном поступку која je одмах одржана и на којој су одборници на предлог Општинског већа дали сагласност на Правилник о раду ЈКП „Комуналац“ Бабушница.

  30. јануар 2015.

 • Екипно првенство

  Екипно првенство Регионалног стонотениског савеза Ниш за јуниоре и јуниорке за сезону 2014/2015. годину одржава се у суботу, 31. јануара у Јагодини. На првенству ће наступити шест екипа у мушкој и четри у женској конкуренцији, међу којима су и мушка и женска екипа СТК „Лужница“ из Бабушнице. Обе екипе Лужнице спадају главне фаворите за највиши пласман. Дан касније, у недељу, 1. фебруара одржава се у Нишу појединачно првенство региона за сениоре и сениорке за 2014/2015. годину. Поред појединачног, биће одржана и првенства парова сениора и сениорки, као и мешовитих парова. СТК „Лужница“ ће и на овом првенству имати представнике у свакој од такмичарских конкуренција.

  29. јануар 2015.

 • Еxchange 4

  У оквиру реализације пројекта „Чиста животна средина за бољи живот“ у оквиру програма Еxchange 4, сутра се у сали 2. Општине Бабушница одржава Форум на тему: Управљање чврстим отпадом-Разматрање проблема дивљих депонија на територијама општина Бабушница и Димитровград, са циљем унапређења животне средине. Циљеви Форума су презентовање стратегије правилног управљања чврстим отпадом, као и проналажење решења проблема дивљих депонија које се налазе на територији општна Бабушница и Димитровград. Пројекат „Чиста животна средина за бољи живот“ у оквиру програма Exchange 4 финансира се од стране Делегације Европске Уније.

  28. јануар 2015.

 • Седница Скупштине општине

  Седница Скупштине општине Бабушница биће одржана у петак 30. јануара. Седница ће се одржати у сали 3 зграде општине Бабушница са почетком у 14.00 часова. Одборници ће на седници разматрати програме радаи пословања јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштине општине Бабушница. На дневном реду ће се наћи и предлог решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Бабушница.

  28. јануар 2015.

 • Светосавски турнир у шаху

  На јучерашњем Светосавском турниру у шаху одржаном у просторијама ГимназијеВук Караџић” у Бабушници, прво место освојио је Дејан Ђорђевић из Бабушнице са максималних седам победа из исто толико кола. Друго место заузео је Божидар Ристић из Стрелца са 5,5 поена,док је треће место заузео Радомир Николић из Бабушнице са освојена 4,5 поена.

  На турниру који је организовао Шаховски клуб „Лужница“ учествовало је 20 играча. Шаховски клуб се захваљује свим уцесницима на успесној и фер борби, а посебно захвалност из клуба изажавају Гимназији Вук Караџић Бабушница на уступљеном простору за турнир.

  27. јануар 2015.

 • Завршен Лужнички мегдан

  На подручју Власине и бабушничке општине, тачније по гребенским масивима Грамаде, Рудине и Црног врха овог викенда одржана је јединствена зимска авантуристичка трка "Лужнички мегдан" на којој се пет тимова из Србије и Црне Горе такмичило ко ће, у готово немогућим условима мећаве, магле и хладноће, на турно-скијама први савладати руту од 45 километара по планинским беспућима овог дела Србије. Ову трку организовали су Савез екстремних спортова из Београда и Туристичка организација Бабушнице.

  Како је изјавио Марко Николић, из Савеза екстремних спортова, трка је одржана у крајње суровим условима.

  "Трка је кренула са Власине. Стартовало је пет тимова сачињених од оријентираца, алпиниста, маратонаца, скијаша, планинара, спелеолога, а било је и припадника специјалних јединица и Горске службе спасавања.

  Тимови су јако тешко напредовали због немогућих услова у којима се трка одвијала.Тимови су се ка циљу кретали кроз изузетно тежак терен, у готово немогућим условима па је било и оних који су се на кратко губили, односно због изузетно слабе видљивости и мећаве нису успевали да се оријентишу па суноћили нa планини и чекали да невреме прође", каже Николић.Он додаје да су победници овогодишњег Лужничког мегдана Ненад Митровић, Жељко Дулић и Слободан Вулић.

  По речима директора Туристичке организације општине Бабушница, такмичари су показали невероватну упорност и истрајност, као и физичку кондицију, али и психичку стабилност, преко потребну за овако сурове услове.

  "Овогодишњи Лужнички мегдан је успешно одржан упркос чињеници да је старт био на подручју где је била ванредна ситуација збо гмећаве. У једном моменту, група такмичара се нашла усред немогуће мећаве па су ноћили на планини и сачекали да прође невреме, како би сишли у цивилизацију", каже Стаменковић.

  27. јануар 2015.

 • Штаб за ванредне ситуације општине Бабушница

  Данас је одржана седница Штаба за варедне ситуације општине Бабушница којом је председавао командант штаба Саша Стаменковић . На седници је разматран извештај о штети која је настала на махалским путевима у селима Драгинац, Горчинце, Калуђерево и Стрелац, а које су изазвале велике падавине и изливање бујичних потока прошлог петка. Чланови штаба усвојили су закључак да се, након извештаја екипа Дирекције са терена, процени стварна штета која је причињена, а да општина Бабушница у складу са својим могућностима, помогне око санирања махалских путева. На данашњој седници разматрана су и друга актуелна питања која су у надлежности штаба за ванредне ситуације општине Бабушница.

  27. јануар 2015.

 • Школе прославиле дан Светог Саве

  Школе у Србији обележиле су данас Светог Саву, дан духовности и школску славу у част првог српског архиепископа, просветитеља и творца законодавства. Сечењем славског колача, приредбама и доделом награда и признања, Савиндан је обележен и у свим основним и срењим школама и предшколској установи „Дечија радост“ у општини Бабушница. У основној школи Деспот Стефан Лазаревић обележавање Савиндана почело је такмичењем традиционалним светосавским шаховским турниром. Након сечења славског колача присутне је поздравила директорка школе Радмила Младеновић. Радмила Младеновић, је након обраћања поделила награде најбољим ученицима у области ликовног и литерарног стваралаштва, и победницима шаховског светосавског турнира и квиза знања, као и најбољим ученицима и одељењима у друштвено-корисном раду. Светосавском химном и пригодним манифестацијом посвећеном Светом Сави уз сечење славског колача,обележен је Савиндан и у Гимназији „Вук Караџић“ и Техничкој школи. Свечано је било и у школама у Великом Боњинцу, Стрелцу, Љуберађи и Звонцу, као и у предшколској Установи „Дечија Радост“ у Бабушници.

  27. јануар 2015.

 • Додела Светосавских награда

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић на данашњој свечаности уприличеној поводом школског празника Светог Саве уручио је Светосавске награде овогодишњим лауреатима овог виског признања: у категорији запослених Вери Цветановић, наставници српског језика и књижевности ОШ Деспот Стефан Лазаревић Бабушница, за постигнуте резултате у васпитно-образовном раду у 2014. години, и целокупном раду и доприносу у образовно васпитном раду, и у категорији ученика Александру Цветкову ученику осмог разреда Основне школе „Братство“ из Звонца за постигнуте резултате на Окружном такмичењу из Географије. Одлуком Општинског већа Вери Цветановић и Александру Цветкову поред Светосавске повеље уручене су и пригодне награде. Данашњој свечаности поред водећих људи локалне саоуправе, присуствовали су директори основних и средњих школа општине Бабушница, Предшколске установе, ученици и представници медија.

  27. јануар 2015.

 • Победа стонотенисера

  И у другом сурету наставка првенства Квалитетне лиге Србије у стоном тенусу стонотенисери Лужнице демонстрирали су силу и забележили убедљиву победу. Њихова жртва у сусрету 11. кола била је екипа Прве Петолетке из Трстеника, коју су савладали резултатом 4:0, као и пре седам дана екипу Бране Пауновића. Сигурне победе резултатима од по 3:0 у сетовима, забележили су Стефан Јанаћковић, против Спасојевића и Тодоровића, и Стефан Игњатовић у дуелу са Перовићем. Нешто више неизвесности било је у другом сусрету између Алексе Ђорђевића и првог рекета гостију Мише Тодоровића, у коме је Ђорђевић забележио победу резултатом 3:2 у сетовима након што је Тодоровић водио 2:1 у сетовима. Другом узастопном победом стонотенисери Лужнице остали су на трећем месту на табели са скором 7 победа и 4 пораза и 18 освојених бодова. Након победе Славије из Ћуприје у дербију кола над лидером првенства екипом Радничког из Крагујевца резултатом 4:2, дошло је до смене на врху, па иако обе екипе имају по 21 бод, екипа Славије се због бољег сет количника налази на лидерској позицији. Због екипног јуниорског првенства, и појединачног првенства сениора предстојећег викенда, сусрети 12. кола у коме Лужница гостује екипи Крушевца играће се 7. и 8. фебруара.

  26. јануар 2015.

 • Зона Југ

  Првим окупљањем и радним састанком, јуче су почеле припреме ФК Лужница за пролећни део првенства Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије. На прозивци обављеној на Спортском центру у Бабушници, коју је у присуству председника клуба Милета Панчића и спортског директора Милета Стојановића, обавио шеф стручног штаба Братислав Митровић, поред познатих лица играча који су дрес Лужнице носили и у јесењој полусезони, појавила су се и нека нова-стара лица фудбалера. Добра вест за навијаче Лужнице, и љубитеље фудбала у Бабушници је да је у клуб у коме је начинио прве фудбалске кораке из пиротског Радничког стигао Немања Петров, суперталентовани играч средине терена, који је због болести пропустио јучерашње окупљање. Поред Петрова, нови играчи Лужнице су и нападач Стефан Тодоровић, из редова пиротског српсколигаша, затим искусни играч средине терена Милан Игић, досадашњи играч Рудар Алпоса, и Јован Ћирковић који игра на позицији штопера, а долази из зонаша Слободе из Горње Врежине. Након паузе од шест месеци фудбалским обавезама вратио се и голман Александар Вацић, па ће и он представљати значајно појачање екипи Лужнице. Шеф стручног штаба Братислав Митровић задовољан је урађеним у прелазном року, и сматра да је овај састав Лужнице веома квалитетан и да је кадар да равноправно конкурише за прво место. На састанку са играчима челници клуба су још једном поновили зацртани план са почетка првенства, да се у години јубилеја ФК Лужница из Бабушнице, поново након више од једне деценије нађе у срсколигашком друштву. Уз захвалност за допринос у претходном периоду у клубу више не рачунају на услуге: Николе и Саше Стојановића, Милоша Петровића, Владана Стојића, Милоша Станковића, као и голман Саше Станковића и они су слободни у избору нове средине. После две ипо сезоне проведене у Лужници, због немогућности усклађивања пословних и спортских обавеза, редове Лужнице на свој захтев напустио је штопер Марко Стојковић. Исписницу је због одласка у иностранство узео и Немања Матковић. Планом припрема до краја фебруара радиће се углавном на физичкој припреми и вежбама снаге, а потом на техници, тактици и уигравању екипе. Током припрема, и до прве утакмице наставка првенства биће одиграно више припремних утакмица, углавном са српсколигашким екипама рекао је Братислав Митровић у свом обраћању играчима. Првенство Зоне „Југ“ наставља се полoвином марта сусретима 16. кола у коме ће екипа Лужнице у комшијском дербију дочекати на свом терену осмопласирану екипу Власине из Власотинца.

  26. јануар 2015.

 • Дан Светог Саве

  Школе у Србији обележевају сутра Светог Саву, дан духовности и школску славу, у част првог српског архиепископа, просветитеља и творца законодавства. Савиндан ће сутра бити обележен и у свим основним и средњим школама на територији општине Бабушница. У ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници, обележавање Светoг Саве уз пригодан програм, сечењем славског колача и доделе награда и признања најуспешнијим ученицима почеће у 12.00 часова.

  26. јануар 2015.

 • Форум у оквиру пројекта „Чиста животна средина за бољи живот“

  У оквиру реализације пројекта „Чиста животна средина за бољи живот“ у оквиру програма Exchange 4, у четвртак 29. jануара, у сали 2. Општине Бабушница биће одржан Форум на тему: Управљање чврстим отпадом-Разматрање проблема дивљих депонија на територијама општина Бабушница и Димитровград, са циљем унапређења животне средине. Циљеви Форума су презентовање стратегије правилног управљања чврстим отпадом, као и проналажење решења проблема дивљих депонија које се налазе на територији општна Бабушница и Димитровград. Пројекат „Чиста животна средина за бољи живот“ у оквиру програма Еxchange 4 финансира се од стране Делегације Европске Уније.

  26. јануар 2015.

 • Обилне падавине захватиле нашу општину

  Услед обилних падавина које су у петак захвартиле општину Бабушница дошло је до изливања бујичних потока који су изазвали оштећења на локалним и махалским путевима у Драгинцу, махале Царевци и Којшинци, у Калуђереву у место званом Брод, у Горчинцу , локални пут до гробља и у Стрелцу ка махали близу Студене. Поводом насталих штета сутра ће, у 11.00 сати заседати Штаб за ванредне ситуације општине Бабушница који ће донети конкретне мере за санацију оштећених махалских путева. По речима председника општине Бабушница Саше Стаменковића у раним јутарњим часовима представници Дирекције за грађевинско земљиште, путеве, и комунални развој општине Бабушница обићи ће махале у наведеним селима и проценити штету, а извештај ће бити поднет Штабу за ванредне ситуације опшзтине Бабушница.

  26. јануар 2015.

 • Прва седница Општинског Већа у текућој години

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић заказао је за сутра прву седницу општинског већа у текућој години. Седница ће се одржати у сали 2 општине Бабушница са почетком у 12.00 часова. На сутрашњој седници ће присуствовати директори јавних предузећа и установа, а чланови већа разматраће програме рада и финасијске планове корисника средтава Буџета у 2015. години.

  26. јануар 2015.

 • Предлог за промену критеријума за доделу Светосавске награде

  Комисија за достављање предлога за доделу Светосавске награде за постигнуте резултате у 2014. години упутила је препоруке и предлоге Општинском већу општине Бабушница којима се предлаже промена критеријума за доделу Светосавскуе награде. Зa постигнуте резултате у 2014. години кандидоване су две васпитно-образовне институције: Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“ и Основна школа „Братство“ из Звонца. Комисија је након разматрања приспелих предлога, а на основу бројних значајних резултата ученика и ментора остварених на републичком такмичењу, међуокружном и окружном такмичењу, литерарним и ликовним конкурсима, спортских и других резултата, одлучила је да добитници Светосавске награде општине Бабушница за 2014. годину буду Вера Цвтановић наставница Основне школе „Деспот Стефан Лазаревић“ из Бабушница и Александар Цветков, ученик осмог разреда Основне школе „Братство“ из Звонца. Општинско веће општине Бабушница на данашњој седници усвојило је предлог одлуке о додели Светосавске награде Вери Цветановић и Александру Цветкову. На сутрашњој свечаности поводом Савиндана председниј општине Бабушница Саша Стаменковић уручиће светосавске награде у сали 2 скупштине општине Бабушница.

  26. јануар 2015.

 • ФК Лужница

  У недељу, 25. јануара ФК Лужница из Бабушнице почиње припреме за пролећни део првенства Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије. Прозивка фудбалера, коју ће обавити шеф стручног штаба Братислав Митровић, заказана је за 12.00 часова на Спортском центру у Бабушници.

  23. јануар 2015.

 • Квалитетна стонотениска лига Србије

  Предстојећег викенда на програму су сусрети 11. кола Квалитетне стонотениске лиге Србије. Стонотенисери Лужнице дочекују сутра на свом терену екипу СТК „Прва Петолетка“ из Трстеника. Сусрет између Лужнице и Прве Петолетке игра се у малој сали ОШ Деспот Стефан Лазаревић а почетак сусрета је у 14.00 часова. У осталим сусретима овог кола састају се: Брана Пауновић-Крушевац, Славија-Раднички, Топличанин 2- Бор и Дубочица-Лала.

  23. јануар 2015.

 • Имплементација Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

  Потпредседник Владе Републике Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић одржала је данас састанак са претавницима локалне самоуправе из читаве Србије. Тема састанка је била „Имплементација Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи. Пре почетка састанка, потписан је Споразум о сарадњи између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Сталне конференције градова и општина. Споразум су потписали министарка Михајловић и председник Сталне конференције градова и општина – Савеза општина и градова Србије Зоран Перишић. На данашњем састанку испред општине бабушница присуствовали су председник општине Саша Стаменковић и начелник општинске управе Славица Милић.

  23. јануар 2015.

 • Почиње Мегдан

  Сутра, у 5.00 часова ујутру стартом на Власинском језеру почиње Трећи по реду „Лужнички мегдан“, најтежа зимска авантуристичка трка на Балкану. За овогодишњи мегдан пријавено је осам екипа: пет из Србије, по једна из Македоније и Црне Горе, и једна микс екипа од једног представника Босне и Херцеговине и једног из Црне Горе, тако да је овогодишњи „Лужнички мегдан“ по свом карактеру међународна трка. По речима Марка Николића, организатора трке, све је спремно за почетак Лужничког мегдана. Одређена је траса трке, на траси има снега, а прави изазов за екипе биће спуст у јаму „Безданку“ у сеулу Пресека, где ће их на дну чека мапа за наставак трке. Екипе су се окупиле у планинарском дому на Власинском језеру и спремне су за сутрашњи старт. Тимови су опремљени само неопходном опремом и морају да пређу одређену трасу на којој их чекају различити задаци. Ове године мегдан се одвжава као дводневна трка. Први дан је „Дан издржљивости“ у коме ће тимови морати да пређу близу 30 километара на турно скијама и са ранчевима на леђима, а имаће и посебне задатке које ће морати да ураде. Први дан се завршава на локацији са које нико неће моћи даље, док не пристигну остали тимови. Сутрадан ујутру креће „Дан вештине“, где такмичаре чека мање успона, али више техничких задатака.Трка се завршава у недељу, 25. јануара у Љуберађи. Према проценама организатора први пролазак екипа кроз циљ очекује се након 15.00 часова. За победнике трке обезбеђене су награде, медаље и плакете. Први „Лужнички мегдан“ је одржан 2013. године, а о тежини тадашње трке говори чињеница да је од 12 такмичара на циљ стигло само троје. Победник првог „Лужничког мегдана“ била је екипа „Wild Serbia“ из Београда, која и ове године учествује на мегдану. Прошле године недостатк снега и хладног времена одложоли су „Лужнички мегдан“ па је зимску заменила пролећна авантура. Организатори „Лужничког мегдана“ Удружење екстремних спортова Фристајлер из Београда и Туристичка организација општине Бабушница, док покровитељ овогодишњег мегдана Ред Бул.

  23. јануар 2015.

 • Комисија за доделу Светосавске награде

  Комисија која ће разматрати предлоге за доделу Светосавске награде одржаће у понедељак, 26. јануара састанак на коме ће изабрати кандидате за ово признање. Ове године биће додељене Светосавске награде у три категорије: у категорији ученика, радника школе и предшколске установе, и образовних установа. Комисији коју је образовао председник општине Саша Стаменковић своје предлоге кандидата за ово високо признање доставили су: ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ Бабушница и ОШ „Братство“ Звонце. Предлоге кандидата за доделу Светосавске награде биће упућен Општинском већу на усвајање. Награде ће уручити председник општине Бабушница Саша Стаменковић.

  23. јануар 2015.

 • Седница управног одбора ФК Лужнице

  Фудбалери Лужнице из Бабушнице припреме за пролећни део првенства Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије почињу у недељу, 25. јануара. Прозивка играча заказана је за 12 часова на Спортском центру у Бабушници. За сутра је заказана седница Управног одбора овог спортског колетива на којој ће бити разматрани резултати постигнути у првом делу првенства, план активности у актуелном прелазном року, као и текућа битања везана за неопходне радове на одржавању фудбалског терена и изналажење решења око терена за припреме и тренинге. Почетак седнице је у 18.00 часова у просторијама на Спортском центру у Бабушници.

  22. јануар 2015.

 • Сезона грипа

  Пошто су у Србији регистровани први случајеви оболелих од грипа, сезона вируса грипа је и званично почела. У Пиротском округу у последње две недеље повећан је број пацијената са симптомима сличним грипу, чему погодују временске прилике и температуре изнад просека за ово доба године, али и наставак школске године. Лекари понављају да је вакцинација најбоља заштита од грипа. За ову сезону пиротском округу је опредељено 2.920 доза вакцина, а све количине у Пироту, Димитровграду и Белој Паланци су утрошене, једино је у Бабушници остало још 20-так доза вакцина. С обзиром, да се према прогнозама, епидемија грипа неће јавити бар до половине фебруара, и да је 15 до 20 дана довољно да вакцина код људи створи имунитет, лекари кажу да још увек није касно за вакцинацију, па они који то желе још могу то учинити у бабушничком Дому здравља.

  22. јануар 2015.

 • Центар за социјални рад

  У Србији је у току процес дигитализације, и биће завршен до 17. јуна 2015. године. За пријемDVB-T2сигнала, јединог сигнала који ће се емтовати у Србији од јуна 2015. потребна вам је антена, ТВ пријемник који прима такав сигнал, а ако имате старији телевизор онда сет-топ-бокс, односно декодер или тјунер дигиталног сигнала. С обзиром да наједноставнији сет-топ боксови коштају између 2.500 и 3.000 динара држава за најугроженије категорије становништва обезбеђује бесплатне уређаје за пријем дигиталног сигнала. Право на бесплатно добијање овог уређаја преко Центара за социјални рад имају корисници социјалне помоћи, као и права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, али само они који активно примају накнаду и нису у некој врсти прекида. У бабушничком Центру за социјални рад , у току пријављивање грађана који испуњавају услове за добијање бесплатног СТБ уређаја, а како каже директорка Центра за социјални рад општине Бабушница Адријана Јовановић интересовање је велико, и до данас је примљено преко четристотина захтева лица која испуњавају критеријуме за доделу уређаја.Према њеним речима до истека рока за подношење захтева број пријављених лица ће сигурно бити још већи.

  Рок за подношење пријава је 31. јануар текуће године. По завршетку пријављивања СТБуређаји ће бити испоручивани на кућне адресе оних који ће добити решења за њихову бесплатну доделу. Право на бесплатно добијање уређаја за дигитални пријем сигнала имају и пензионери чија висина пензије не прелази износ од 13 хиљада 288 динара. Пензионери који испуњавају услов за бесплатно добијање уређаја пријаве могу подносити у експозитури Фонда за пензијског и инвалидског осигурања у Бабушници.

  22. јануар 2015.

 • Шаховски турнир

  Поводом обележавања школске славе Светог Саве, Шаховски клуб Лужница Бабушница организује турнир у шаху. Турнир ће бити одржан у понедељак, 26. јануара са почетком у 14 часова у просторијама гимназије Вук Караџић. Уплата по играчу је 200 динара, а играчи су у обавези да са собом понесу шаховску гарнитуру и сат. Турнир ће бити игран по Швајцарском систему, а број кола зависи од броја пријављених такмичара. Пријављивање учесника је до почетка турнира, а за прва три освојена места, организатор је обезбедио вредне награде.

  21. јануар 2015.

 • Лужнички мегдан

  Трећи по реду зимска авантуристичка трка „Лужнички мегдан“ одржаће се од 23. до 25. јануара. Ове године „Лужнички мегдан ће бити одржан само на територији општине Бабушница, а старт трке је на Власинском језеру. По речима Марка Николића, организатора трке, све је спремно за почетак Лужничког мегдана. Одређена је траса трке, на траси има снега, а биће га и у петак када званично почиње трка. За трку су пријављена четири тима: „Високогорци“ из Црне Горе, Вилд Србија из Београда, „Огњени вукови“ из Београда и „Медијана“. За победнике трке обезбеђене су награде, медаље и плакете. Тимови за мегдан биће опремљени само неопходном опремом и морају да пређу одређену трасу на којој их чекају различити задаци. Први је „Дан издржљивости“ у коме ће тимови морати да пређу близу 30 километара на турно скијама и са ранчевима на леђима, а имаће и посебне задатке које ће морати да ураде. Први дан се завршава на локацији са које нико неће моћи даље, док не пристигну остали тимови. Сутрадан ујутру креће „Дан вештине“, где такмичаре чека мање успона, али више техничких задатака. Први „Лужнички мегдан“ је одржан 2013. године, а о тежини тадашње трке говори чињеница да је од 12 такмичара на циљ стигло само троје. Прошле године недостатак снега и хладног времена одложоли су „Лужнички мегдан“ па је зимску заменила пролећна авантура. Организатори „Лужничког мегдана“ Удружење екстремних спортова Фристајлер из Београда и Туристичка организација општине Бабушница, док покровитељ овогодишњег мегдана Ред Бул.

  21. јануар 2015.

 • Припреме за пролећни део првенства Зоне „Југ“

  Фудбалери Лужнице припреме за пролећни део првенства Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије почињу у недељу, 25. јануара. Прозивку заказану за 12 часова на Спортском центру у Бабушници обавиће шеф стручног штаба Братислав Митровић са помоћником Сашом Илићем. С обзиром на амбиције, да се Лужница у години у којој слави деведесет година постојања пласира у Српску лигу,вероватно ће бити и измена у играчком кадру. О томе ко ће појачати редове бабушничког зонаша, као и то ко ће ове зиме напустити редове Лужнице, знаће се током прелазног рока који је јуче почео и траје до до 14. фебруара. Лужница је први део првенства Зоне „Југ“ завршила на четвртом месту са 29 освојених бодова, са само два бода мање заостатка за јесењим прваком Јединством из Бошњаца, и бодом мање за екипама Балканског из Димитровграда и Мораве из Владичиног Хана које заузимају друго и треће место. Пролећни део првенства Зоне „Југ“ почиње половином марта, када ће у оквиру 16. кола у комшијском дербију Лужница на свом терену дочекати осмопласирану екипу Власине из Власотинца.

  20. јануар 2015.

 • Предлог за Светосавску награду

  Сутра истиче рок за предлагање кандидата за доделу Светосавских награда општине Бабушница. Предлоге за Светосавску награду још сутра могу доставити установе из области образовања и васпитања, орган локалне самоуправе, културне и друге институције и месне заједнице. Право да буду предложени за доделу Светосавске награде имају предшколска установа, основне школе, средње школе, запослени у предшколској установи, основним и средњим школама, као и аутори стручних и научних радова из области образовања и васпитања и ученици основних и средњих школа. Ове године биће додељене Светосавске награде у три категорије: категорији ученика, радника школе и предшколске установе и образовних установа. Предлози са документацијом за доделу Светосавске награде достављају се у Комисији за достављање предлога за доделу Светосавске награде општине Бабушница. Комисија, коју је образовао председник општине, размотраће пристигли материјал и предложиће општинском већу кандидате за доделу светосавске награде. Светосавском наградом одаје се признање и почаст појединцу, образовно васпитној установи и ученицима за постигнут успех од посебног значаја за развој васпитања и образовања на територији општине Бабушница за 2014. годину. Председник општине Саша Стаменковић ће Светосавске награде уручити на свечаности поводом школског празника Светог Саве.

  20. јануар 2015.

 • Успешан почетак

  Стонотенисери Лужнице успешно су започели други део првенства Квалитетне лиге Србије, пошто су у сусрету 10. кола пред својим навијачима победили екипу СТК „Брана Пауновић“ из Рашанца код Петровца на Млави убедљивим резултатом 4:0. Колико је победа Лужнице била убедљива говори податак да је гостујућим стонотенисерима од укупно тринаест одиграних сетова припао само један, као и да су од четри сусрета чак три завршена резултатима 3:0 по сетовима. Одличну игру играча Лужнице са две победе крунисао је Стефан Јанаћковић, док су по једну забележили Стефан Игњатовић и Алекса Ђорђевић. Овом победом стонотенисери Лужнице налазе се на деоби трећег и четвртог места на табели са екипом СТК „Лала“ из Мајура. Обе екипе имају по 16 освојених бодова, и до краја првенства водиће велику борбу за треће место које на крају сезоне може водити у бараж за улазак у Другу лигу Србије. Прво место на табели заузима екипа Радничког из Крагујевца са 20 бодова, док је на другом месту са бодом мање екипа Славије из Ћуприје. И предстојећег викенда стонотенисери Лужнице играће пред својим навијачима, када ће у оквиру 11. кола дочекати на свом терену екипу СТК „Прва Петолетка“ из Трстеника. Сусрет између Лужнице и Прве Петолетке игра се у малој сали ОШ Деспот Стефан Лазаревић а почетак је заказан за 15.00 часова.

  19. јануар 2015.

 • Пројекат Омладински клуб

  Удружење грађана „ Поглед са Југа“, у оквиру пројекта „Омладински клуб“, организује радионицу луткарског позоришта под називом „Железничка станица-детињство“. Током рада радионице полазци ће имати прилику да нуче технике изрде лутака, сценографије, пропагандног материјала, као и технику анимирања лутака. Радионица је намењена ученицима основне школе, а све информације у вези рада радионице могу се добити у Дому културе Бабушница код Радета Маринковића, реализатора културних активности. Радионица луткарског позоришта ће бити реализована у току фебруара, а након завршетка радионице бице организована луткарска позоришна представа. У оквиру реализације пројектних активности, у току децембра прошле године оргаганизована је Фото радионица.Радионица је одржана у холу Гимназије „Вук Караџић“, а у раду је учествовало око четрдесетак полазника свих узраста. Радионицу је водио Иво Пејчев, председник фото-клуба „Цариброд“ из Димитровграда. Пројекат „Омладински клуб“ се реализује средствима из буџета општине Бабушница која су опредељена за финансирање пројеката од јавног интереса, а на основу расписаног конкурса. Вредност пројекта „Омладински клуб“ је 499.460 динара.

  19. јануар 2015.

 • Носиоц часног крста Милан Петровић

  Српска православна црква и верници прослављају данас један од највећих хришћанских празника- Богојављање – „објављивање Богочовека“ и „ увођење Христа у месијанску мисију“. Празником се обележава то што је, по верском учењу, Јован Крститељ, пошто је крстио Исуса Христа у реци Јордан, видео како се „небо отвара“ и на Исусову главу у облику голуба слеће „Свети Дух“, чиме је први пут објављена тајна Свете Тројице, и први пут су се заједно појавили Отац, Син и Свети Дух. На Богојављање се у храмовима обавља чин великог освећења воде, коју верници носе својим кућама и чувају је као лек током целе године.Празник крштења Исуса Христа традиционално се обележава пливањем за Часни крст, па је као и прошле године Српска православна парохија бабушничка у сарадњи са општином Бабушница, Дирекцијом за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница и Домом културе Бабушница, организовала на Купалишном комплексу пливање за Часни богојављански крст. Међу четрнаесторо пливача из Бабушнице, Беле Паланке, Дивљане и Пирота деоницу од 33 метара први је препливао 21 годишњи белопаланчанин Милан Петровић и понео ласкаву титулу витеза Богојављањског пливања и носиоца Часног крста. Српска парохија бабушничка свим учесницима у пливању уручила је захвалнице и скромне поклоне, а награду победнику Милану Петровићууручио је прошлогодишњи победник Милан Стаменковић.Победнику као и свим учесницима у пливању Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница уручила је сезонске улазнице за базен у Бабушници.  Обележавању Богојављања допринос су дали и чланови фолклорног ансамбла Дома културе Бабушница који су пре пливања за посетиоце извели културно-уметнички програм и представили се сплетом народних кола и игара.

  19. јануар 2015.

 • Други део првенства Квалитетне лиги Србије у стоном тенису

  Сутра почиње други део првенства Квалитетне лиги Србије у стоном тенису. На програму ће бити сусрети 10. кола, а стонотенисери Лужнице дочекују на свом терену екипу СТК „Брана Пауновић“ из Рашанца код Петровца на Млави. Сусрет четвртопласиране Лужнице и седмопласиране екипе „Бране Пауновић“ почиње у 15.00 часова у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ Бабушница.У дуелу ових екипа у оквиру првог кола одржаном у Рашанцу славила је екипа „Брана Пауновић“ резултатом 4:3.

  16. јануар 2015.

 • Освајање врхова Ракош и трестен на Старој планини

  Планинарски клуб „Руј 1706“ из Бабушнице спровешће сутра акцију освајања врхова Ракош и трестен на Старој планини. По речима Саше Аранђеловића и из Планинарског клуба „Руј 1706“ експедиција ће кренути из села Бежиште ка Сувој планини и врховима Ракош и Трестен. Полазак експедиције је у 8. сати из центра Бабушнице.

  16. јануар 2015.

 • Књижевно вече просветних радника књижевних стваралаца за децу

  У оквиру јануараских дана просветних радника Србије, вечерас се у Кући Ђуре Јакшића у Београду одржава Књижевно вече просветних радника књижевних стваралаца за децу. Песмом Ђуре Јакшића „На липару“ манифестацију ће отворити Вера Цветановић, књижевни стваралац и наставница Српског језика и књижевности ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ из Бабушнице, која ће казивањем своје поезије намењене деци узети учешће у представљању књижевних-стваралаца за децу. Ово књижевно вече је између осталог замишљено као подстицај наставницима и ученицима да поштују, воле и цене књиге надајњујући се из њих хуманошћу и лепотом, да се, можда, и сами опробају на књижевном пољу. Књижевно вече се одржава у Кући Ђуре Јакшића једног од најизразитијих романтика међу српским уметницима, који се поред свог учитељског позива бавио и књижевношћу, сликарством, приповедањем и драмским писањем.

  16. јануар 2015.

 • На дан Богојављања

  У понедељак, 19. јануара Српска православна црква и верници прослављају Богојављање- празник крштења Христовог. На сам дан Богојављања, са почетком у осам часова у храму Светог Николе у Бабушници одржаће се Света Литургија након које ће се у порти обавити освећење воде. У 14.00 часова након окупљања верника креће Литија до Купалишног комплекса где ће се од 14.30 часова по други пут у Бабушници одржати пливање за Часни богојављански крст. Поред пливања за Часни крст, на купалишном комплексу од 14.00 часова биће уприличен културно-уметнички програм фолклорног ансамбла Дома културе Бабушница. У понедељак, 19. јануара од 11.00 часова и у цркви „Свете тројице“ у Драгинцу биће обављено традиционално освећење воде уз народно весеље.

  16. јануар 2015.

 • Обавештење из Дома здравља

  Потврде о ослобађању од плаћања партиципације за здравствене услуге издате за 2014. годину од јуче више не важе, обавештавају из Дома здравља „Др Јован Ристић“ у Бабушници. Пацијенти који испуњавају услове за ослобађање од плаћања партиципације потребно је да се обрате Филијали Републичког фонда за здравствено осигурање у Бабушници како би добили потрвде о ослобањању од партиципације за 2015. годину.

  15. јануар 2015.

 • Пливање за часни крст

  У понедељак, 19. јануара Српска православна црква и верници прослављају Богојављање- празник крштења Христовог. Као и прошле године Српска православна парохија бабушничка у сарадњи са општином Бабушница, организује на Купалишном комплексу у Бабушници пливање за Часни богојављански крст. Сви они који имају навршених 18 година и желе да учествују на овој манифестацији, која се по други пут организује у Бабушници, могу се пријавити још данас и сутра, пароху бабушничком Славиши Смиљићу, лично или на телефон 064/42-83-775. Број пливача је ограничен. Обичај пливања за Часни крст је већ традиција у Србији. Крст би требало да се прави од залеђене прошлогодишње Богојављенске водице. Затим се он баца у воду, а углавном млађи мушкарци се такмиче ко ће га први пронаћи и извадити из воде. Верује се да ће ту особу током целе године пратити нарочита срећа.

  15. јануар 2015.

 • Из Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница

  Машине за чишћење снега Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, јуче су биле ангажоване на чишћењу снега на општинским путевима у селима Пресека и Нашушковица. Данас су чишћени путеви у делу села Ракита и општинског пута до Јасенов Дела. По речима Миљана Тодоровића, директора Дирекције уколико у наредном периоду буду великих снежне падаване Дирекција ће, на основу информација о ситуацији на путевима, предузимати све што је неопходно како би путеви до наших најудаљенијих села били проходни“. Штаб за ванредне ситуације општине бабушница, на седници која је одржана 30. децембра донео закључак по коме су Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој и радио Бабушница у обавези да обавештавају јавност о деоницама пута на којима ће се предузимати радови на чишћењу снега , као и да примају информације од стране грађана о ситуацији на путевима. Уколико у наредном периоду буде проблема на путевима због снежних падавина и наноса грађани информације могу достављати на телефоне: 385-116, 385-030 и 385 -888.

  14. јануар 2015.

 • Успон на Руј

  Планинарски савез Србије уврстио је за 2015. годину шести Успон на Руј у Традиционалне акције ове организације. Ово је велико признање Бабушници али и уштеда у организацији масовног похода на Руј. Ове године се очекује преко хиљаду планинара, и биће потребно ангажовање Горске службе спасавања. Успон на Руј биће одржан 13. јуна.

  13. јануар 2015.

 • Стонотенисери Лужнице

  Стонотенисери „Лужнице“ прва су бабушничка екипа која ће у Новој 2015. години наставити своје лигашко такмичење, пошто се предстојећег викенда након једномесечне паузе наставља првенство Квалитетне лиге Србије. На програму ће бити сусрети 10. кола, а стонотенисери Лужнице дочекују у суботу, 17. јануара на свом терену екипу СТК „Брана Пауновић“ из Рашанца код Петровца на Млави. Сусрет четвртопласиране Лужнице и седмопласиране екипе „Бране Пауновић“ почиње у 15.00 часова у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ Бабушница. У дуелу ових екипа у оквиру првог кола одржаном у Рашанцу славила је екипа „Брана Пауновић“ резултатом 4:3.

  13. јануар 2015.

 • „АРДО КУП 2015“

  На дводневном Међународном стонотениском турниру под називом „АРДО КУП 2015“ одржаном овог викенда у Нишу, Анђела Огњановић, чланица СТК „Лужница“ из Бабушнице освојила је две бронзане медаље. Прва бронзана медаља Огњановићевој је припала за освојено треће место у кадетској конкуренцији, док јој је друго бронзано одличје припало за освојено треће место у такмичењу сениорки. На турниру је учествовало преко 200 такмичара из Србије, Румуније, Бугарске, Црне Горе и Македоније.

  12. јануар 2015.

 • ЛУЖНИЧКИ МЕГДАН

  Савез екстремних спортова Србије упутио је позив за учешће на другом „Лужничком мегдану“ који ће се 24. и 25. јануара текуће године. Пријављивање екипа трајeдо 15. јануара, а до тада је и рок за уплату котизације која износи 20 евра по тиму.  Планом организатора, окупљање тимова за трку биће у планинарском дому на Власинском језеру у петак, 23. јануара, одакле ће у суботу, 24. јануара у 5.00 часова уследити и старт трке. Поред Туристичке организације општине Бабушница, у организацији трећег „Лужничког мегдана“ учествују Савез екстремних спортова Србије и Спортско удружење Фристајлер из Београда. Активно учешће, логистичку и материјалну помоћ пружају Предео изузетних одлика „Власина“, „Infoteam“, „Sport Depot“ i „Red bull“.

  12. јануар 2015.

 • Пливање за часни крст

  Српска православна парохија бабушничка, у сарадњи са општином Бабушница, организује пливање за Часни богојављански крст. Пливање ће бити организовано у понедељк, 19. јануара на Купалишном комплексу у Бабушници. Сви они који имају навршених 18 година и желе да учествују на овој манифестацији, која се по други пут организује у Бабушници, могу се пријавити до петка, 16. јануара, пароху бабушничком, јереју Славиши Смиљићу, лично или на телефон 064/42-83-775. Број пливача је ограничен. Сви учесници пливања за часни крст морају да буду пунолетни. Обичај пливања за Часни крст је већ традиција у Србији. Крст би требало да се прави од залеђене прошлогодишње Богојављенске водице. Затим се он баца у воду, а углавном млађи мушкарци се такмиче ко ће га први пронаћи и извадити из воде. Верује се да ће ту особу током целе године пратити нарочита срећа.

  12. јануар 2015.

 • Статус енергетски заштићеног купца

  Грађани који су остварили статус енергетски заштићеног купца у 2014. години потребно је да до 15. јануара поднесу нови захтев. Уз захтев, уколико није дошло до промене, што ће се констатовати узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред надлежним органом, није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени, осим доказа о укупним месечним примањима домаћинства. Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца , односно угроженог купца је укупан месечни приход и то : до 13.222 динара за домаћинство са једним чланом, до 19.251 динара за домаћинства са два или три члана, до 25.276 динара за домаћинства са четири и пет чланова и до 31.786 динара за домаћинства са шест и више чланова.

  Захтеви за добијање решења о енергетски заштићеном купцу могу се подносити од 1. јануара 2015. године у Општинском услужном центру, сваког радног дана од 7.00 до 14.30 часова.

  9. јануар 2015.

 • Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница

  Машине за чишћење снега Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, данас су биле ангажоване за чишћење снега на прилазном путу до села Јасенов дел. По речима Миљана Тодоровића, директора Дирекције уколико у наредном периоду буду великих снежне падаване Дирекција ће, на основу информација о ситуацији на путевима, предузимати све што је неопходно како би путеви до наших најудаљенијих села били проходни. Он је додао да је Штаб за ванредне ситуације општине бабушница, на седници која је одржана 30. децембра донео закључак по коме су дирекција и радио бабушница у обавези да обавештавају јавност о деоницама пута на којима ће се предузимати радови на чишћењу снега , као и да примају информације од стране грађана о ситуацији на путевима.

  Уколико у наредном периоду буде проблема на путевима због снежних падавина и наноса грађани информације могу достављати на телефоне: 385-116, 385-030 и 385 -888.

  9. јануар 2015.

 • Добровољно давање крви

  У првој овогодишњој акцији добровољног давања крви коју су у сали 2 СО Бабушница данас заједнички реализовали Црвени крст Бабушница и Завод за трансфузију крви из Ниша прукупљено је 14 јединица крви. Наредна акција добровољног давања крви биће реализована у фебруару текуће године.

  6. јануар 2015.

 • Честитка

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић и председник Скупштине општине Бабушница Дејан Лазаревић честитали су данас Бадњи дан и Божић свим грађанкама и грађанима који овај празник прослављају по јулијанском календару.

  "У име локалне самоуправе свим суграђанима који поштују јулијански календар честитамо Бадњи дан и Божић и желимо им добро здравље и пуно среће, стоји у честитци коју су својим суграђанима упутили председник општине и председник Скупштине општине Бабушница.

  6. јануар 2015.

 • Пораз на домаћем терену

  У последњем, 9. колу првог дела првенства Квалитетне лиге Србије у стоном тенису, стонотенисери Лужнице поражени су у суботу на свом терену од другопласиране екипе Славије из Ћуприје резултатом 4:0. Резултатски превисока победа с обзиром на развој догађаја у сваком од сусрета у којима су стонотенисери Лужнице били равноправни противници и имали и вођства у сетовима. Међутим, још једном је до изражаја дошло неискуство младих  играча Лужнице, који се нису најбоље снашли у кључним поенима у свакој од четри одигране партије, па су тако губили већ добијене сетове. Када се све сабере, победио је тренутно бољи и далеко искуснији тим који чине квалитетни играчи са дугогодишњим такмичарским стажом и пружају игру на врхунском нивоу. И поред пораза бабушнички стонотенисери полусезону завршили су на одличном четвртом месту са 14 освојених бодова, колико имају и екипе Лала из Мајура на трћем, и Дубочица из Лесковца на петом месту. Прво место на табели на крају овог дела сезоне заузима крагујевачки Раднички са максималних 18 бодова, док је на другом месту Славија из Ћуприје са 17 бодова. Првенства у лигама под окриљем Регионалног стонотениског савеза Ниш настављају се почетком фебруара 2015. године. Стонотенисери Лужнице у прва два кола другог дела првенства дочекаће на свом терену екипе Бране Пауновић из Рашанца и Прве Петолетке из Трстеника. 

   

 • Рајски врт

  У  петак, 19. децембра, Српски културни клуб „Сербика“ из Гњилана извешће у сали биоскопа Дома културе Бабушница представу за децу „Рајски врт“. Почетак представе је у 12.00 часова, а улаз је слободан.

 • Завршава се први део првенства Квалитетне лиге Србије

  Дербијем 9. кола, у коме стонотенисери Лужнице дочекују сутра на свом терену другопласирану екипу Славије из Ћуприје, овог викенда завршава се први део првенства Квалитетне лиге Србије. Млада екипа бабушничког клуба ове јесени пружа одличне партије у изузетно јакој конкуренцији, и потпуно заслужено се са скором од пет победа и три пораза нашлази у врху табеле. Успех је још и већи ако се у обзир узме чињеница да су стонотенисери Лужнице у овом делу првенства више сусрета одиграли у гостима него на домаћем терену, а да је било мало више самопоуздања и спортске среће на гостовањима у Рашанцу и Крагујевцу, у којима су стонотенисери Лужнице губили сусрете резултатима 4:3, у овом тренутку бабушничка екипа налазили би се на лидерској позици.   У сутрашњем дербију стонотенисери Лужнице јуре четврту узастопну победу на домаћем терену којом би се екипи из Ћуприје примакли на бод заостатка, па би у наставку првенства  били у позицији да се боре за сам врх табеле.  Сусрет Лужница-Славија игра се сутра од 15.00 часова у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници. 

 • Успон на Црни врх

  Планинарски клуб „Руј 1706“ из Бабушнице организује, сутра, успон на Црни врх. Поред планинара из Бабушнице у акцији ће учествовати и планинари из Ниша, Лесковца и Врања. Полазна тачка успона је село Пресека, а дужина стазе је око 14 километра. Након акције планинари ће обићи јаму Горња безданка у селу Пресека.

 • Општинско Веће

  На јучерашњој седници,  Општинско Веће општине Бабушница прихватило је Предлог Закључка о измени Закључка о новчаној помоћи ученицима, чиме су се стекли технички услови за спровођење Закључка општинског већа, са седнице одржане 23. јуна ове године, којим се ученицима са територије општине Бабушница који по први пут редовно уписују први разред  Гимназије и Техничке школе у Бабушници као стимулација за упис у средње школе у Бабушници месечно издваја стипендија од 3.000 динара за период од 10 месеци у школској 2014/2015. години. По том Закључку, редовним ученицима Гимназије и Техничке школе из удаљених села наше општине определиће се новчана средства за смештај у Дому ученика у Бабушници у износу од 1.248.00 динара месечно. Јучерашњим Закључком Веће је одлучило да се новчана средства за смештај у Дому ученика не исплаћују ученицима, већ да се збирно  пренесу на рачун школе која управља Домом. 

 • Осмо коло Квалитетне лиге Србије

  У претпоследњем, 8. колу Квалитетне лиге Србије, стонотенисери Лужнице победили су синоћ у Прокупљу домаћу екипу Топличанин 2 резултатом 4:0. Два поена у јучерашњем сусрету Лужници је донео Алекса Ђорђевић победама против Вукојевића 3:0 у сетовима, и најбољег играча домаће екипе Дробњаковића резултатом 3:2. По један поен за Лужницу освојили Стефан Игњатовић, победом против Дробњаковића резултатом 3:1, и Стефан Јанићијевић победом против Илића 3:0. Након комплетног осмог кола Лужница се налази на четвртом месту на табели са 13 освојених бодова, колико има и треће пласирана екипа СТК „Лала“ из Мајура и петопласирана лесковачка „Дубочица“. Прво место на табели заузима крагујевачки Раднички са максималих 16 бодова, док друго место са бодом мање  заузима Славија из Ћуприје, која ће у последњем, 9. колу првог дела првенства гостовати Лужници у суботу, 13. децембра.  Почетак овог дербија заказан је за  15.00 часова у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници. 

 • Отворено писмо Управном одбору Планинарског савеза Србије

  Председник Планинарског клуба „Руј 1706“ из Бабушнице Милан Искренов упутио је отворено писмо Управном одбору Планинарског савеза Србије у коме између осталог стоји: „У име чланова Планинарског клуба „Руј 1706“ и своје лично име, изражавам велику захвалност што сте у календар активности Планинарског савеза Србије за 2015.годину, уврстили и шести традициолани међународни успон на Руј, који ће бити одржан 13.јуна 2015.године. Проглашење наше акције за Традиционалну акцију Планинарског савеза Србије, вероватно је највеће признање које су наш клуб и мештани општине Бабушница могли да добију за дугогодишњи предан рад на организацији ове манифестације, чији значај за цео наш крај умногоме превазилази оквире спорта и представља један заокрет оптимизма, ка оживљавању наше општине и бољој будућности. Овим путем вас молимо да нам помогнете у организацији и извођењу шестог успона на Руј, и омогућите да припадници Горске службе спасавања Србије изведу спасилачко обезбеђење успона на Руј, без стварања наше обавезе плаћања њиховог доласка и ангажовања. На четвртом и петом успону на Руј који су одржани 2013. и 2014.године, Горска служба спасавања вршила је спасилачко обезбеђење акције, о трошку буџета општине Бабушница,преко Туристичке организације општине Бабушница. Ангажовањем Горске лужбе,задовољни смо били и ми као организатори, и учесници акције, општинско руководство, и мештани. Такође су и надлежни из Горске службе, на званичном сајту службе, износили веома похвалне утиске о нашој акцији. Од изузетног значаја је да акција оваквог типа буде покривена спасилачким обезбеђењем Горске службе спасавања. Пре свега, акција је масовна, очекујемо преко 1000 учесника наредне године, ако узмемо у обзир да је ове године по веома лошем времену и јакој киши учествовало 809 планинара. Затим, планина Руј се налази на државној граници са Бугарском и без обзира на изузетно добро очишћене и обележене стазе, присуство припадника пограничне полиције и Горскеслужбе спасавања Србије намеће се због свеопште сигурности учесника стазама на самој државној граници и око ње. Са надом да ћете уважити ову нашу молбу, и тако знатно помоћи нашем клубу и локалној заједници у Бабушници, срдачно вас поздрављамо и желимо пуно успеха у новој, 2015-ој години“,-стоји у саопштењу Планинарског клуба „Руј 1706“ из Бабушнице.

 • Југословенски филм се враћа кући

  Традиционални, шести по реду,  Међународни успон на планину Руј одржаће се 13. јуна 2015. године. У оквиру успона биће организован и"Руј фест" филмски фестивал који ће бити одржан у 13.јуна у Ракити, у организацији Удружења грађана "ForumArtisticum" из Ниша. Гесло фестивала биће "Југословенски филм се враћа кући", а у оквиру фестивала биће приказан  први играни филм у историји кинематографије на овим просторима - "Рударева срећа". Филм „Рударева срећа“ је снимљен 1929. године, а филм је рађен по мотивима приче о благу цара Радована које се налазило у кањону реке „Јерме“. Поводом организације „Руј феста“, прошле недеље општину Бабушница су посетили представници "ForumArtisticumа", Маријан Цветановић и Владан Павловић, затим филмски критичар Дејан Дабић и један од покретача успона на Руј, Мирослав Докман. Они су се заједно са директором Туристичке организације општине Бабушница Миланом Стаменковићем упознали са техничким карактеристикама филмског пројектора Дома културе Бабушница који ће бити коришћен за пројекцију филмова у сали у Ракити. Зграда сеоског дома у Ракити је још давне 1921.године имала сасвим другачију намену - у њој је отворен можда и први биоскоп у пиротском крају. Овај биоскоп радио је дуги низ година, све док је радио рудник каменог угља.

 • Јавни форум

  Удружење „Пиргос“ из Пирота сутра у Бабушници организује јавни форум на тему „ Препоруке за финансирање цивилног друштва у 2015. години“. Форум ће се одржати у сали 2 скупштине општине са почетком у 11.00 часова. Учесници форума имаће прилику да предлажу конкретне иницијативе за унапређење сарадње цивилног друштва и локалне власти, као и повећање транспарентности и одговорности у раду. Јавни форум се одржава у оквиру реализације пројекта под називом „Грађанско друштво- Идеје за транспарентност и одговорност“, уз подршку фондације Олоф Палме из Шведске.

   

 • Održana sednica opštinskog Veća opštine Babušnica

  Danas je održana sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao Saša Stamenković, predsednik opštine Babušnica. Članovi veća su na današnjoj sednici usvojili predloge rešenja o davanju saglasnosti na Izmene finansijskihplanova za 2014. godinu Predsednika opštine i Opštinskog Veća, Skupštine opštine, Opštinske uprave, Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i komunalni razvoj opštine Babušnica, Doma kulture, Narodne biblioteke, Predškoske ustanove „Dečija radost“  i Turističke organizacije opštine Babušnica. Na današnjoj sednici članovi veća razmatrali su i prihvatili i Predlog Zaključka o izmeni Zaključka o novčanoj pomoći učenicima, kao i druga pitanja iz nadležnosti Opštinskog Veća.

 • Treće mesto na turniru veterana u malom fudbalu

  Na turniru veterana u malom fudbalu pod nazivom “Kup Barezi“ održanom u Bugarskom gradu Etropolu, veterani FK „Lužnica“ iz Babušnice osvojili su treće mesto. Na turniru je učestvovalo šest ekipa iz Bugarske i četri iz Srbije, a prvo mesto osvojila je bugarska ekipa Zlatija, pobedivši u finalu na penale Olimpec iz Bugarske. Četvrto mesto na turniru osvojio je Balkanski iz Dimitrovgrada, peti je bio Zadrugar iz Krupca, dok je  šesto mesto osvojila ekipa Dragoša iz Pirota kojoj je pripala nagrada za fer-plej. Goran Mladenović iz Lužnice proglašen je za najkorisnijeg igrača turnira, dok je Ljubiša Takov iz Balkanskog najbolji strelac. 

   

 • Седница Савета Пиротског управног округа

  Седница Савета Пиротског управног округа биће заказана за понедељак, 15. децембaр, рекао је начелник пиростког округа Димитрије Видановић на конференцији за медије, одржаној данас у седишту округа. На конеренцији су поред начелника округа присуствовали и шефови инспекцијских служби који су свако из свог домена рада говорили о резултатима и спроведеним контролама током месеца новембра.  

 • Снабдевање електричном енергијом нормализовано

  Због квара на далеководу у правцу Студене, који се догодио ноћас око 2 часа иза поноћи, без електричне енергије остали су потрошачи у Радошевцу, Калуђереву, Драгинцу, Вави, Столу, Александровцу, Камбелевцу, Дучевцу, Кијевцу, Раљину, Радињинцу и Масуровцу. Након интервенције екипа ЕД Бабушница, у раним јутарњим сатима снабдевање потрошача електричном енергијом у већини ових села је нормализовано. Једино су потрошачи у Вави и Столу електричну енергију добили у току преподнева.  Проблема у снабдевању било је и у селима звоначког краја. У току преподнева без електричне енергије остали су потрошачи у Ракити и Вучи Делу, али је након интервеције екипа ЕД Бабушница снабдевање електричном енергијом и у овим селима нормализовано.  

 • Интервју председника општине Бабушница

  Наредне године локална самоуправа ће у Буџету за 2015. годину издвјати више средстава за реализацију инфраструктурних пројеката, изјавио је председник општине Бабушница Саша Стаменковић гостујући на телевизији Пи канал. Он је додао да је остварење буџета општине Бабушница, за девет месеци у текућој години,  нешто више од 80 посто. Разлог оваквом остварењу буџета лежи у чињеници да многи планирани пројекти нису реализовани услед кашњења у спровођењу јавних набавки.  Реализација пројекта на уређењу центра у Бабушници требало би, ако временски услови дозволе, да почне током овог месеца, а вредност радова је 22. милиона динара. На тендеу је, како каже Стаменковић, изабран извођач са најнижом понудом од 16. милиона. Према Стаменковићевим речима општина Бабушница ће конкурисати за пројекте Европског прогреса, за које су Европска Унија, Влада Швајцарске и Србије издвојиле око 25 милиона евра за подршку развоју 34 локалне самоуправе на  југоистоку и југозападу Србије,а  међу којима је и општина Бабушница. Програм Европски прогрес трајаће три године.Такође, општина Бабушница ће наставити да, преко Еврорегиона „Нишава“, конкурише за пројекте прекограничне сарадње који се реализују средствима из Европске Уније.Сви планирани пројекти односе се на унапређење инфраструктуре, као и развоја туризма, здравства и школства.  

 • Пето коло првог дела првенства Друге лиге Србије-група југ

  У дербију последњег, 5. кола првог дела првенства Друге лиге Србије-група југ, стонотенисерке Лужнице победиле су, до овог кола другопласирану екипу РСТК Пирот резултатом 4:3, чиме су први део првенства завршиле са максималним учинком од пет победа из исто толико сусрета, и потврдиле прво место на табели на коме се налазе од старта првенства.  Сусрет две водеће екипе, потпуно је оравдао епитет дербија, јер је виђен добар стони тенис, уз велику неизвесност до самог краја. Лужница је повела са 1:0 након победе Огњановићеве над Вукумиревићевом резултатом 3:0.  У другој партији, у сусрету две Милице, домаће Томић и гостујуће Ћирић, славила је Ћирићева са 3:1, па су гошће из Пирота иједначиле на 1:1. Ново вођство Лужници доноси Николићева лаком и убедљивом победом против Младеновићеве резултатом 3:0. Четврта партија у којој су се састале Анђела Огњановић и Милица Ћирић донела је највише  драме и узбуђења, јер је након вођства Огњановићеве од 1:0 и 2:1 у сетовима, најбоља играчица пиротске екипе успела да забележи победу резултатом 3:2, и изједначи резултат на 2:2. Треће воћство Лужници доноси одлична Љубица Николић која у петој партији добија дуел са Андријаном Вукумировић резултатом 3:0 у сетовима. И када се чинило да се сусрет ближи крају, и да ће стонотенисерке Лужнице стићи до победе, у шестој партији, Милица Томић, потпуно неочекивано након вођства од 1:0 у сетовима, губи од Данице Младеновић са 3:1, чиме је резултат и трећи пут изједначен,  па је о коначном победнику овог сусрета одлучивао дуел дублова. Дубл Лужнице, Огњановић/Николић, за нијансу је био бољи од дубла Ћирић/Младеновић, и са 3:1 у сетовима осваја одлучујући поен за победу Лужнице резултатом 4:3.  

  До фебруара 2015. године следи пауза у првенству, а онда ће првенство бити настављено сусретима шестог кола у коме стонотенисерке Лужнице дочекују на свом терену екипу Хајдук Вељка из Неготина. 

 • Превенција насиља- безбедност у школи и окружењу

  Савез учитеља Србије и Учитељско друштво из Ниша организовали су,  у суботу у Пироту, трибину о теми „Превенција насиља-безбедност у школи и окружењу“. На трибини су учествовали и учитељи из Бабушнице. Учесници трибине имали су прилику да се упознају са унапређивањем компетенција за подршку развоју личности ученика, као и са начинима примене конструктивних поступака при  решавању развојних проблема. Трибина је одржана у Дому војске у Пироту, а покровитељ трибине било је Министарство просвете и науке Владе Републике Србије. 

 • Награда за најбољи пројекат у Србији

  Омладинско удружење „Шанса“ из Бабушнице добило је награду за најбољи пројекат у Србији на завршној конференцији програма „Млади су закон 2014“ у категорији Промоција солидарности и хуманости. Награду, председници удружења Ани Вељковић, уручио је министар Омладине и спорта Вања Удовичић и представник Европске Уније у Србији Мајкл Девенпорт, аволонтере је поздравила и стална координаторка Уједињених нација у Србији, Ирена Војачкова Солорано. Пројекат удружења под називом „Једнаки, али различити“ реализован је у оквиру програма  „Млади су закон 2014“ за Пиротски округ.Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је национални програм Министарства омладине и спорта који има за циљ промоцију активизма и волонтеризма и пружања подршке младима да допринесу бољем животу у месту у коме живе. До сада, од 2010. године када је покренут финансирано је 930 омладинских волонтерских пројеката реализованих од стране удружења младих и неформалних омладинских група уз стручну и техничку подршку Ресурс центара широм Србије, у износу од скоро 64 милиона динара. Додели награда која је одржана у Дому омладине у Београду присуствовали су и представници ресурс центра уза Пиротски округ Удружење грађана „Визија“ из Пирота.

 • Седница Савета Пиротског управног округа

  Седница Савета Пиротског управног округа биће одржана средином децембракаже начелник Димитрије Видановић. Позиви су упућени свим председницима општина у Округуа главна тема на седници, која ће уједно бити и конститутивна, биће привредни развој и активности које локалне самоуправе спроводе у циљу привлачења инвестиција и унапређења општих оквира за привређивањеЈедна од тема биће и обезбеђење средстава за поправку скенер апарата у Општој болници

 • Промоција романа Вечност у Власотинцу

  Саша Аранђеловић, књижевни стваралац из Бабушнице одржаће сутра у Власотинцу промоцију свог романа „Вечност“. Промоција ће се одржати у сали Скупштине општине Власотинце са почетком у 18.00 часова. Гости на промоцији романа су Горан Ранчић, Анђела Цветковић и Саша Адамовић. Организатор промоције романа Саше Аранђеловића је Народна библиотека Власотинце.   

    

 • Трећи Лужнички мегдан

  Трећи „Лужнички мегдан“ одржаће се од 23. до 25. јануара 2015. године. За разлику од претходних година, овога пута „Лужнички мегдан“ одржаће се као дводневна комплексна трка, која поред врхунске кондиционе припреме, захтева основно скијашко и алпинистичко знање и сналажење у природи. Трка је тимског карактера, а тим је састављене од два члана. Старт трке је 24. јануара 2015. године у 5.45 часова на Власинском језеру, а очекује се велики број екипа из земље и иностранства, што ће мегдану дати међународни карактер. Трка је отвореног типа, а пријављивање екипа почело је данас и трајаће до 15. јануара 2015. године. Заинтересоване екипе могу се пријављивати путем фејсбук странице Туристичке организације општине Бабушница или на мејл адресу Удружења фристајлера: marko@udruzenjefreestylera.com У случају да не буде довољно снега трка ће бити померена за седам дана. 

 • Исплата новчане помоћи за студенте и средњошколце

  Исплата новчане помоћи за студенте и средњошколце, за последња два месеца, почиње у понедељак, 08.12. 2014. године у 10 часова, у згради Општине Бабушница, у канцеларији благајника број 28

 • Шесто коло Регионалне ФУТСАЛ лиге

  У шестом колу Регионалне ФУТСАЛ лиге екипа КМФ „Бабушница 2011“ дочекује у суботу, 6. децембра као домаћин у Белој Паланци екипу КМФ „Бањица“ из Беле Паланке. Први комшијски ФУТСАЛ дерби, игра се од 15.30 часова у Спортској хали „Бањица“. Бабушничка екипа се са скором од једне победе и три пораза налази се на седмом месту на табели, док екипа из Беле Паланке, у дебитантској сезони бележи одличне резултате, и са три победе и једним нерешеним резултатом заузима друго место на табели.

 • Prvenstvo Druge lige Srbije-grupa jug

  U poslednjem, 5. kolu prvog dela prvenstva Druge lige Srbije-grupa jug, stonoteniserke Lužnice dočekuju u subotu, 6. decembra ekipu RSTK Pirot. Derbi kola između Lužnice i RSTK-a Pirot igra se od 17.00 časova u maloj sali OŠ „Despot Stefan Lazarević“ u Babušnici. 
  Stonoteniserke Lužnice u ovaj komijski derbi ulaze sa vodeće pozicije na tabeli, bez izgubljenog susreta, dok su stonoteniserke Pirota trenutno trećeplasirane na tabeli i za vodećom Lužnicom imaju bod zaostatka.

 • Првенство Друге лиге Србије- група југ

  У последњем, 5. колу првог дела првенства Друге лиге Србије-група југ, стонотенисерке Лужнице дочекују у суботу, 6. децембра екипу РСТК Пирот. Дерби кола између лужнице и РСТК-а Пирот игра се од 17.00 часова у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници. Стонотенисерке Лужнице у овај комшијски дерби улазе са водеће позиције на табели, без изгубљеног сусрета, док су стонотенисерке Пирота тренутно трећепласиране на табели и за водећом Лужницом имају бод заостатка.  

   

 • Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга

  Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга, који је ступио на снагу крајем 2012. године, омогућено је пореским обвезницима да главни порески дуг: по основу пореских обавеза на доходак грађана, пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклон, доприноса за обавезно социјално осигурање предузетника, доприноса по одбитку запослених радника и осталог, доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, измире без зарачунавања пореске камате,  уз уредно измирене текуће пореске обавезе. Порески обвезници који су стекли услов за измирење пореског дуга измиривањем текућих пореских обавеза, у обавези су да главницу пореске обавезе која је мировала од дана ступања на снагу овог Закона измире до краја 2014. године, како би им се отписала камата. У случају да порески обвезници до краја текуће године не изврше уплату пореза у мировању, камата неће бити отписана и биће урачуната уз главницу пореског дуга.

 • ЕДУКАТИВНО ПРЕДАВАЊЕ

  Едукативним предавањем о сиди и HIV инфекцији ученицима Гимназије „Вук Караџић“ у Бабушници, Црвени крст Бабушница обележио је Светски дан борбе против сиде.  Предавање су одржали  лекари Дома здравља у Баушници, а приказан је и документарни филм „Дечак који се стидео“. Након предавања, волонтери Црвеног крста,учесницима предавања поделили су пропагандни материјал.

   

 • Рачунари за сеоске школе Пиротског округа

  Еврорегион Нишава у оквиру свог пројекта Рачунари за сеоске школе Пиротског округа, данас је у просторијама Социјалистичке партије Србије у Пироту, поделио рачунаре представницима општина: Беле Паланке, Бабушнице и Димитрограда. Општина Бабусница добила је пет рачунара које су преузели помоћници председника општине: Раде Минић и Горан Димитријевић. Рачунари ће бити подељени школама на територији општине Бабушница. Поред представника локалних самоуправа Баушнице, Беле Паланке и Димитровграда, свечаном уручењу рачунара присуствовао је и начелник Пиротског управног округа Димитрије Видановић.

 • Пето коло Регионалне ФУТСАЛ лиге

  У петом колу Регионалне ФУТСАЛ лиге екипа КМФ „Бабушница 2011“ поражена је јуче у Књажевцу од екипе КМФ „Гургусовац“ резултатом 6:2, полувреме 1:1. Бабушничка екипа пропустила је прилику да забележи другу првенствену победу, јер је на два ипо минута пре краја сусрета имала вођство од 2:1. Међутим, поред неколико грешака играча бабушничке екипе, поразу су кумовале и судије овог сусрета својим чудним и тенденциозним одлукама. У наредном, шестом колу екипа КМФ „Бабушница 2011“  као фиктивни домаћин дочекује у Белој Паланци екипу КМФ „Бањица“ из Беле Паланке. Ово ће бити први сусрет ових екипе, јер је белопаланачка екипа од ове сезоне почела да се такмичи у Регионалној ФУТСАЛ лиги.

 • Пето коло Регионалне ФУТСАЛ лиге

  У петом колу Регионалне ФУТСАЛ лиге екипа КМФ „Бабушница 2011“ поражена је јуче у Књажевцу од екипе КМФ „Гургусовац“ резултатом 6:2, полувреме 1:1. Бабушничка екипа пропустила је прилику да забележи другу првенствену победу, јер је на два ипо минута пре краја сусрета имала вођство од 2:1. Међутим, поред неколико грешака играча бабушничке екипе, поразу су кумовале и судије овог сусрета својим чудним и тенденциозним одлукама. У наредном, шестом колу екипа КМФ „Бабушница 2011“  као фиктивни домаћин дочекује у Белој Паланци екипу КМФ „Бањица“ из Беле Паланке. Ово ће бити први сусрет ових екипе, јер је белопаланачка екипа од ове сезоне почела да се такмичи у Регионалној ФУТСАЛ лиги.

 • Стонотенисери екипе Лужница 2

  Стонотенисери екипе Лужница 2, у четвртом колу Регионалне лиге југ-група Б, поражени су јуче у Власотинцу од екипе Росуљa 016 резултатом 4:0. У последњем, петом колу првог дела првенства стонотенисери Лужнице 2, дочекују у недељу, 7. децембра на свом терену екипу Врањског стонотениског клуба ТОП СПИН.

 • Победа на домаћем терену

  Стонотенисери Лужнице настављају са добрим играма у Квалитетној лиги Србије. Они су у суботу победили на свом терену екипу Дубочице из Лесковца, једног од претендената за пласман у Другу лигу Србије, убедљивим резултатом 4:1. Победу бабушничкој екипи обезбедила су два Стефана, Игњатовић и Јанаћковић забележивши по две победе у овом дербију. Једини пораз претрпео је Алекса Ђорђевић у дуелу са најбољим играчем гостију Тончићем. После седам одиграних кола, стонотенисери Лужнице налазе се на четвртом месту на табели са скором од четри победе и три пораза, што им омогућава да се до краја првенства укључе у борбу за једно од прва три места на табели. До краја првог дела првенства остало је да се одиграју још два кола. У претпоследњем 8. колу, стонотенисери Лужнице гостују у недељу, 7. децембра у Прокупљу екипи Топличанин 2, а у последњем 9. колу дочекују на свом терену, у суботу, 13. децембра другопласирану екипу Славије из Ћуприје.

 • Вакцина против грипа

  Још није касно да грађани приме вакцину против грипа, јер онима који се редовно вакцинишу довољне су само две седмице за стицање отпорности према тој болести. Вакцина у бабушничком Дому здравља има још, а заинтересовани за имунизацију уз издати налог изабраног лекара вакцинацију могу обавити и у амбулантама у Звонцу и Великом Боњинцу. У Дому здравља у Бабушници на залихама има још 25 доза вакцине против сезонског грипа. У амбуланти у Звонцу 10,  док у амбуланти у Великом Боњинцу на залихама се налази још 8 доза. Вакцине су бесплатне за старије од 65 година, за децу и ризичне групе становништва, као и за хроничне болеснике, код којих грип може да изазове озбиљне компликације. Имунизација је нарочито важна за особе које пате од кардиоваскуалрних, бубрежних, срчаних, или ендокринолошких болести, као и за оне који имају ослабљен имунитет услед других обољења. Вакцину може да прими свако. Не препоручује се једино особама алергичним на јаја, месо и протеине из живине, јер се вакцина справља од пилећег ембриона. Вакцинисање би требало да одложе особе које имају високу температуру, или пате од неког акутног обољења, јер ће у таквом стању имунолошки одговор тела на вакцину бити слабији. Када је реч о трудницама, стручњаци кажу да се њима вакцинација препоручује од 14. седмице трудноће, нарочито ако им се трећи триеместар поклапа са очекиваном епидемијом грипа.

 • Еврорегион Нишава

  Еврорегион Нишава у оквиру свог пројекта Рачунари за сеоске школе Пиротског округа, захваљујући професору др Иви Висковићу, професору Факултета политичких наука у Београду и доскорашњем амбасадору Србије у Немачкој, поделиће рачунаре представницима општина: Беле Паланке, Бабушнице и Димитрограда. Подела рачунара обавиће се сутра у 11 сати у просторијама СПС у Пироту, каже Владица Тошић, копредседник Еврорегиона Нишава. Он додаје да ће локална самоправа општине Бабушница преузети компијутере који ће касније бити подељени школама на територији општине Бабушница.

 • Сајам етно хране и пића

  Шести Међународни Етно сајам хране и пића завршен је у суботу 29. Новембра. На о вогодишњем сајму учествовало је око 350 домаћих и страних  излагача са око 1500 различитих етно производа. Као и ранијих година и на овогодишњем сајму учествовала је Туристичка организација општине Бабушница, кој је по први пут имала презентацију вурде у етно  дворишту сајма. Присутнима се представио и фолклорни ансамбл Дома културе Бабушница, а у презентацији вурде учествовао је и Саша Мишић, председник жирија последње Вурдијаде. Поред вурде, на штанду Туристичке организације, посетиоци су могли да пробају и вино од црне рибизле, свилене бомбоне, лужнички мед и лужничку ракију. Овогодишњи Етно сајам хране и пића одржан је  под покровитељством Министарства пољопривреде и заштите животне средине, уз подршку Привредне коморе Србије и Привредне коморе Београда.

 • Одржана седница СО Бабушница

  Данас је одржана седница СО Бабушница којом је председавао председник Дејан Лазаревић. Усвојен је Деветомесечни извештај о извршењу буџета општине Бабушница, за период јануар-септембар 2014. године, као и предлози Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине; и утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница. Скупштина је усвојила предлог Одлуке о Општинском правобранилаштву, предлог одлуке о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као и Предлог измене одлуке о коришћењу службених возила. Усвојен је и предлог решења о образовању интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком деци и ученицима, а донета су и решења о именовању чланова Школских одбора ОШ „Светозар Марковић“ Љуберађа, Гимназије „Вук Караџић“ и Техничке школе из Бабушнице. Председник СО Бабушница Дејан Лазаревић, затражио је од надлежних служби да се одборницима достави извештај о трошковима службених путовања свих директних и индиректних корисника буџета за период од 2012. до 2014.године.

 • Упис полазника у школу каратеа

  Један од најуспешнијих спортских колектива у Бабушници, Карате клуб „Тигар“, од понедељка, 1. децембра почиње са уписом полазника у школу каратеа. Упис у школу каратеа је бесплатан, а могу се уписати сви заинтересовани са навршених шест година живота и старији. Упис ће се вршити током тренинга понедељком, средом и петком у времену од 19.00 до 20.00 часова, и трајаће  до краја текуће године. Из Карате клуба „Тигар“  обавештавају своје чланове да ће се тренинзи клуба од понедељка, 1. децембра одржавати у фискултурној  сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ Бабушница, у напред поменутим терминима.  

 • Пројекат "Повратак у школу"

  Компанија „Бамби“ из Пожаревца реализује пројекат под називом „Повратак у школу“. Пројекат ће бити спроведен у 71. основној школи у Србији, а обухвата дистрибуцију поклон пакетића ђацима првацима. Међу школама које су укључене у реализацију овог пројекта компаније „Бамби“ налази се и ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ из Бабушнице, па су бабушничким првацима крајем прошле седмице из ове компаније дистрибуирана 79 пакетића слатких производа. Пројекат „Повратак у школу“ компаније „Бамби“ из Пожаревца, подржан је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. 

 • Одржана седница општинског већа

  На данашњој седници Општинског већа општине Бабушница, Веће је прихватило Нацрт Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Бабушница; и Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница. У односу на досадашње зонирање на територији општине Бабушница, измена се односи на поједине делове, јер су због побољшања инфраструктуре прешли из једне у другу зону. Што се тиче цене квадрата за опорезивање стамбених објеката (станова и кућа) нема измена, и цене остају на досадашњем нивоу и за наредну 2015. годину.

  На данашњој седници општинско веће прихватило је Одлуку о Општинском правобранилаштву општине Бабушница, која је у складу са Законом о правобранилаштву којим је прописана обавеза јединица локалне самоуправе о успостављање и организацији својих  правобранилаштва. У складу са Законом о ванредним ситуацијама Веће је донело и Одлуку о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа, о којој је позитивно мишљење дао и Општински штаб за ванредне ситуације општине Бабушница. О свим напред поменутим одлукама, као и Одлуци о измени одлуке о коришћењу службених возила, изјасниће се и одборници Скупштине општине Бабушница на сутрашњој седници Скупштине. Чланови већа на данашњој седници прихватили су и Измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница“, и Наративни Извештај УГ „Млади сточар“ за период од 16.06. до 31. 10. 2014. године. Општинско веће  дало је сагласност на измене и допуне Финансијског плана Скупштине општине Бабушница; и прихватило Меморандум о заједничкој сарадњи на унапређењу положаја ромкиња, између Скупштине општине Бабушница и Иницијативе ромкиња у Бабушници, уз подршку Удужења грађанки „Женски простор“ из Ниша и Удружења „Тернипе“ из Пирота.

  Поред осталих питања из своје надлежности, Веће је разматрало и прихатило и решења о одређивању надлежности члановима Општинског Већа.  

 • Доста су свету једне Шумарице

  Наталија Охњец, ученица 5. разреда ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ из Бабушнице, добитник је треће награде за литерарни рад у оквиру манифестације „Доста су свету једне Шумарице“ у организацији Спомен-парка „Крагујевачки октобар“. На конкурсу на ову тему пристигла су  1.152 рада ученика из 102 основне и 48 средњих школа из Србије и Црне Горе. Награда Наталији Охњец биће уручена у петак, 28. новембра у Музеју „21. октобар“ у Крагујевцу. Том приликом захвалницу ће добити и њен ментор  Вера Цветановић.  

 • Радионица у оквиру пројекта

  У оквиру Exchange 4 пројекта и реализације програма „Чиста околина за бољи живот“, данас је у Бабушници одржана радионица на тему „Управљање чврстим отпадом и заштита животне средине“. У раду радионице је учествовало 15 ученика 3. и 4. године бабушничких средњих школа, са којима су радили: Ален Рангелов из Димитровграда, стручњак за заштиту животне средине, и чланови Пројектног тима општине Бабушница: Јелена Миленовић, Мирољуб Стојановић, Милан Искренов и Александар Николов. Циљ данашње радионице био је представљање плана реализације програма „Чиста околина за бољи живот“ у оквиру пројекта Exchange 4, као и стицање нових сазнања ученика из области заштите животне средине и управљања чврстим отпадом,  и значаја управљања чврстим отпадом, као и подизања свести код ученика о значају заштите животне средине. Програм EXCHANGE 4 је двогодишњи програм који финансира Европска унија, а спроводи га делегација Европске уније у Републици Србији. Пројекат  „Чиста животна средина за бољи живот“ обухвата управљање отпадом кроз сепарацију и унапређење одлагања отпада, као и подршку санација сметлишта и дивљих депонија. Вредност пројекта је 160.000 евра. Носилац пројекта је општина Бабушница, док је општина Димитровград партнер у пројекту.

 • Седница Скупштине општине Бабушница

  Председник Скупштине општине Бабушница Дејан Лазаревић заказао је за четвртак, 27. новембар XXVIII седницу Скупштине. Седница ће бити одржана у сали 3 зграде општине Бабушница, а почетак је заказан за 15.00 часова.

  Пред одборницима локалног парламента наћи ће се Деветомесечни извештај о извршењу буџета општине Бабушница, за период јануар-септембар 2014. године, као и предлози Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине; и утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница. Скупштина ће разматрати и Предлог Одлуке о Општинском правобранилаштву, Предлог Одлуке о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као и Предлог Одлуке о измени одлуке о коришћењу службених возила. На дневном реду Скупштине наћи ће се и Нацрт Решења о образовању интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком деци и ученицима, као и Предлоге Решења о именовању чланова Школских одбора ОШ „Светозар Марковић“ Љуберађа, Гимназије „Вук Караџић“ и Техничке школе из Бабушнице. На дневном реду скупштине наћи ће се и друга питања из надлежности локалног парламента.

 • Седница општинског Већа општине Бабушница

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић заказао је за сутра седницу Општинског већа општине Бабушница. Седница ће бити одржана у сали 2 општине Бабушница са почетком у 13 часова. На сутрашњој седници Веће ће разматрати Нацрте Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине; и утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница. Веће ће разматрати Нацрт Одлуке о Општинском правобранилаштву, Нацрт Одлуке о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као и Нацрт Одлуке о измени одлуке о коришћењу службених возила. Чланови већа разматраће и Измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница“, и Наративни Извештај УГ „Млади сточар“ за период од 16.06. до 31. 10. 2014. године, као и Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Скупштине општине Бабушница. На сутрашњој седници веће ће разматрати предлоге решења о одређивању надлежности члановима Општинског Већа, као и друга питања из своје надлежности.

 • Предавање о воћарству

  У оквиру Данског програма развоја воћарства на југу Србије „Fruits end beriеs“, у четвртак, 27. новембра у сали 3 зграде општине Бабушница биће одржано предавање воћарства.  Предавачи испред програма „Fruits end beriеs“ ће бити пофесор др Радисав Благојевић и  професор др Славиша Трајковић, док ће предавање одржати и дипломирани инжињери Горан Тобић, Горан Светозаревић и Зоран Панајотовић из Пољопривредне саветодавне стручне службе из Пирота. Присутнима на предавању биће подељена и стручна литература. Почетак предавања је у 10 часова. 

 • Лужничани у Београду

  Годишња скупштина Удружења „Лужничани у Београду“ и заједничко завичајно окупљање и дружење „Лужничко вече 2014“ одржаће се у суботу 29. новембра, у ресторану Дома војске у Београду са почетком у 18.00 часова. У оквиру програма наступ ће имати школске позоришне трупе из Бабушнице, а биће одржана и промоција књиге „Мешење и готвење у Лужницу“ аутора Анкице Николић. Цена овогодишњег дружења по особи је 1.700 динара, а уплата се врши искључиво на жиро рачун удружења.

 • Представљање на Сајму етно хране и пића

  ПОЗИВ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЈЕЛА, КУЛТУРЕ И ОБИЧАЈА ЛУЖНИЧКОГ КРАЈА

              Поштовани,

              Туристичка организација        општине Бабушница од 26. – 29. новембра 2014. учествоваће на 9. Сајму етно хране и пића у Београду.         Током трајања Сајма етно хране и пића приређујемо презентацију традиционалних јела, културе и обичаја Лужничког краја.

  Позивамо Вас да нам се придружите у петак, 28. новембра у етно дворишту сајма, са почетком у 12 часова.

  Са поносом истичемо победнике манифестације „Вурдијада 2014“ у припремању Вурде и кулинаре традиционалних јела нашег краја.

  Сплетом игара представиће се и фолклорни ансамбл Дома културе Бабушница.

  Дођите и уверите се у сласт укуса Лужничке вурде

                                                         

  Добродошли!!!

           С поштовањем

     Туристичка организацијa                                                                                 општине Бабушница  

 • КМФ Бабушница на седмом месту

  У четвртом колу Регионалне ФУТСАЛ лиге екипа КМФ „Бабушница 2011“ забележила је прву првенствену победу, пошто је јуче као домаћин у Белој Паланци победила екипу  КМФ“Зуфо“ из Бујановца резултатом 5:4.  Након прве победе екипа КМФ „Бабушница 2011“ заузима седмо место на табели са 3 освојена бода, колико има и шестопласирана екипа КМФ „Гургусовац“ из Књажевца, којој бабушничка екипа гостује предстојећег викенда у оквиру петог кола.

 • Четврто коло Друге лиге Србије

  Стонотенисерке Лужнице у сусрету 4. кола Друге лиге Србије-група југ победиле су у Крепољину екипу Рудара резултатом 4:0. Четвртом узастопном победом стонотенисерке Лужнице потврђују доминацију у лиги и чврсто држе прво место на табели. У последњем, 7. колу првог дела првенства, стонотенисерке Лужнице дочекују на свом терену 6. децембра екипу РСТК „Пирот“.

 • Шесто коло Квалитетне лиге Србије

  У шестом колу Квалитетне лиге Србије стонотенисери Лужницепоражени су на гостовању  у Мајуру од екипе СТК „Лала“ резултатом 4:2. И поред пораза Лужница је са учинком од три победе и три пораза остала на петом месту на табели. У седмом колу стонотенисери Лужнице дочекују у суботу, 29. новембра трећепласирану Дубочицу из Лесковца. Почетак сусрета је у 15.00 часова у малој сали ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници.

 • Завршен јесењи део првенства Зоне "Југ"

  Поразом на гостовању у Бујановцу од екипе БСК-а резултатом 3:0, фудбалери Лужнице завршили су јесењи део првенства Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије на четвртом месту на табели са са 29 освојених бодова. Лужници је ово најуспешнија полусезона у последње три године, а с обзиром да за јесењим прваком Јединством из Бошњаца заостаје два бода, налази се у повољној позицији да у пролећном делу сезоне конкурише за освајање првог места и пласман у виши ранг такмичења. У осталим сусретима последњег, 15. кола овог дела првенства постигнути су следећи резултати: Јединство Бошњаце-Слога 1:1, Младост-Јединство Бела Паланка 5:0, Балкански-Јабланица 6:1, Пуста Река-Бобиште 1:0, Ропотово-Небески анђели 2:2, Морава-Слобода 2:0 и Моравац-Власина 1:3. Прво место и титулу јесењег првака са 31 бодом освојила је екипа Јединства из Бошњаца. Друго и треће место са по 30 бодова деле Балкански из Димитровграда и Морава из Владичиног Хана. Првенство Зоне „Југ“ наставља се половином марта 2015. године утакмицама 16. кола у коме ће Лужница дочекати на свом терену екипу Власине из Власотинца.

 • Акција "Исправно возило- безбедно возило"

  У оквиру акције "Исправно возило - безбедно возило" возачи у Србији могу  од данас па до 29. новембра да обаве бесплатан технички преглед својих возила на више од 150 линија техничког прегледа широм Србије. Ову традиционалну акцију организује Ауто-мото савез Србије, у сарадњи са Управом саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова Србије и Асоцијацијом техничких прегледа возила. "Управа саобраћајне полиције ће током трајања ове заједничке акције у редовним саобраћајним контролама обавештавати возаче да могу да искористе пружену могућност и бесплатно преконтролишу своја возила", наводи се у саопштењу АМСС-а. Адресе центара за ванредни технички преглед објављене су на сајту АМСС www.amss.org.rs, а информација о најближем центру може се добити и позивом на познати број Оперативног центра АМСС - 1987 АМСС истиче значај акције наводећи да је кроз више од 15.000 техничких прегледа обављених током ранијих акција Исправно возило - безбедно возило" утврђено да је готово свако треће прегледано возило било неисправно. У летњој акцији је утврђено да је преко 32 процената с неисправним кочницама, око 13 процената с неисправним системом за управљање, а 31 одсто с неисправном светлосном сигнализацијом, навео је АМСС. "Веома је важно да ову акцију АМСС-а искористи што више возача, јер се с бројем технички исправних возила повећава безбедност саобраћаја, спречавају се људске жртве и утиче директно на општу свест и одговорност у саобраћајној култури", наводи се у саопштењу.

 • Аутентични производ лужничког краја- ВУРДА

  Манифестација “Вурдијада 2014” ове године одржавала се два дана, 14. и 15. новембра у Бабушници. Организатори ’’Вурдијаде’’ су Туристичка организација општине Бабушница и        Удружење угоститељских и туристичких посленика Ниша под покровитељством општине Бабушница. У петак, 14. новембра одржан је концерт Фолклорног ансамбла Дома културе из Пирота и Фолклорног ансамбла Дома културе Бабушница а потом наступ Звезде Гранда, Стевана Анђелковића и Александре Бурсаћ.
  У суботу, пре подне -такмичарски део Вурдијаде бројао је преко стотину излагача у категоријама припреме вурде и јела националне кухиње, у две конкуренције: појединци и регистровани произвођачи. Председник жирија на овогодишњој манифестацији био је чувени кувар Саша Мишић, познат и као кувар из популарне емисије “Паклена кухиња”. За лужничку вурду каже да је реч о заиста квалитетном и јединственом производу који може да се сервира на много начина и додао да је реч о производу који може на достојан начин да презентује крај из кога потиче, али и нашу земљу.. „Цела Бабушница, домаћице и угоститељи треба да буду поносни на рецепте јела а посебно на вурду која је већ бренд . Она је врхунског квалитета и брзо ће наћи своје место на тржишту. Без даљег, где год у свет да ме неко пошаље са килограм вурде, ја би ишао као амбасадор и пешке. - каже Мишић.

  Председник општине Бабушница, Саша Стаменковић отворио је манифестацију речима: „За нашу вурду се зна и ван граница Србије. ‘’Вурдијада’’ је добила и међународни карактер јер имамо учеснике из неколико градова из суседне Бугарске и Македоније. Заиста велико интересовање и сала хотела ‘’Црни врх’’је била претесна да прими све посетиоце. Учинићемо све да се сачува овај производ и веома озбијно се припремамо за заштиту географског порекла вурде”.
  Директор Туристичке организације Бабушнице, Милан Стаменковић каже да је ове године рекордан број учесника. „И овом манифестацијом желимо да сачувамо овај специјалитет од нестанка и да га промовишемо не само у Србији него и у иностранству . Наша вурда је већ према мишљењима многих стручњака оцењена као гастрономско откриће 21. века. Радимо на њеној промоцији. Вурда из нашег краја се пласира широм Србије. Све што се призведе се и прода- каже Стаменковић.
  Од 13 часова, 15. новембра, посетиоци су могли да пробају све припрељене специјалитете. 

  Зорица Петровић из Горчинца победник је Треће ’’Вурдијаде’’, гастрономско-туристичке манифестације.
  Друго место припало је Душици Соколов из Раките 
  Треће Бојан Алексић из Горцинца. 
  Своје умеће у припремању вурде, специјалитета бабушничког краја, приказало је више од 40 произвођача вурде док се шездесетак такмичара надметало у припремању јела националне кухиње из Србије, али и из Бугарске и Македоније. 

  У категорији Националне кухиње професионалци: 
  прво место припало је Милени Алексић из Ниша, 
  друго место ЕПС турсу из Београда и 
  треће Мрњег 2 Пирот. 

  Национална кухиња аматери: 
  прво место освојила је Ангеицина Скопље, 
  друго место Актив жена Ниш, 
  треће место Миленка Савић Сврљиг.

  У поподневном делу програма, приређене су у Дому културе Бабушница две изложебе: изложба докуметнарних фотографија "Лужница кроз деценије", а потом и изложба слика “Рат” на тему сто година од избијања првог светског рата. Ову изложбу организовала је академски сликар из Бабушнице, г-ђа Валентина Николић-Радивојев, а учешће је узело око 20 сликара из нашег краја. У холу Гимназије “Вук Караџић” у Бабушници, посетиоци су могли да погледају представу "Лужничка раћија" у извођењу аматерског позоришта из Бабушнице, по тексту писца Горана Ранчића, а у режији Радољуба Маринковића. 
  На крају дана организована је свечана вечера у сали хотела "Црни врх". Приказан је краћи филм о На Вурдијади је премијерно приказан и видео "Оутдоор Сербиа" наменски рађен за ТО Србије у продукцији удрузења фреестyлера Београд. Филм ће бити приказан на сајмовима у Холандији, Русији, Немачкој а своју премијеру је доживео пре пар недеља у Лондону. Значајно место у том видео споту заузима Руј, Големи стол и кањон Цедилка. Том приликом су председник општине Бабушница и директор Туристичке организације општине Бабушница доделили златне плакете планинарима Мирославу Докману и Марку Николићу, за велики допринос у развоју и промоцији Бабушнице и Лужничке котлине.
  Ове године, организовано су аутобусима, у салу хотела "Црни врх", пристизали посетиоци: из Ниша, Софије, Трна, Београда, Скопља…

 • Мини макси лига у Пироту

  У суботу 22. новембра почиње осма сезона мини макси лиге у Пироту. И ове године окупиће велики број малишана, најављено је учешће 25 екипа из Пирота, Димитровграда, Бабушнице и Беле Паланке. До краја године је ревијални део, а од краја јануара почиње и такмичарск, који ће трајати два месеца. Организатори су Спортски центар Пирот, локална самоуправа и Општински фудбалски савез. Мини макси лига организује се под покровитељством Дечије фудбалске асоцијације Србије . Прво коло игра се у суботу у хали Кеј од 15.30.

 • Републичко такмичење у стоном-тенису за ученике средњих школа

  У оквиру школског спорта сутра се у Трстенику одржава Републичко такмичење у стоном-тенису за ученике средњих школа. Бабушнички школски спорт на овом такмичењу представљаће наступом у појединачној конкуренцији Анђела Огњановић ученица Техничке школе, и женска екипа Гимназије „Вук Караџић“  у екипној конкуренцији. Право наступа за сутрашње државно првенство бабушничке средњошколке избориле су освајањем првих места у појединачној и екипној конкуренцији на недавном Окружном првенству одржаном у Димитрограду.

  Крајем прошле седмице у Лесковцу је одржано Окружно такмичење за ученике основних и средњих школа у пливању.  Ученици ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ и Гимназије „Вук Караџић“ из Бабушнице изборили три пласмана на Републичко такмичење.

  У такмичењу основаца, категорија ученика 7. и 8. разреда пласмане на Републичко такмичење изборили су  Лука Николић ученик 8/3 разреда и Алекса Видановић ученик 7/1 разреда освајањем првог и другог места у дисциплини 50 метара слободно. Пласман на државно такмичење у конкуренцији средњошколаца изборио је Предраг Поповић ученик IV/1 Гимназије „Вук Караџић“ из Бабушнице освајањем првог места у дисциплини 100 метара слободно.  Републичко такмичење у пливању за основце и средњошколце биће одржано 25. новембра у Београду.

  18.11.2014.

 • Треће коло Регионалне ФУТСАЛ лиге

  У трећем колу Регионалне ФУТСАЛ лиге фудбалери КМФ „Бабушница 2011“ поражени су у Бујановцу од екипе КМФ „БСК“ резултатом 12:1. У четвртом колу следећег викенда екипа КМФ „Бабушница 2011“ дочекује на свом терену у Белој Паланци екипу КМФ“Зуфо“ из Бујановца.  

 • Четрнаесто коло Зоне Југ

  У претпоследњем, 14. колу јесењег дела првенства Зоне "Југ" фудбалери ЛУЖНИЦЕ победили су у суботу на свом терену, у дербију кола доскорашњег српсколигаша екипу МОРАВЦА из Предејана резултатом 1:0. Гол одлуке, прелепим ударцем са преко 20 метара постигао је Данијел Селимовић у 37. минуту сусрета. У борбеној утакмици у којој су виђена и два црвена и седам жутих картона, домћи састав је могао да забележи и убедљивији тријумф да су стопостотне прилике пред голом гостију искористили Виденовић, Милош Станковић, Ал Камах, и да ударац Ненада Јовановића у 90. минуту није зауставила пречка. 
  Суботњом победом Лужница је са 29 освојених избила на другу позицију првенствене табеле иза екипе Јединства из Бошњаца која са 30 бодова заузима лидерску позицију. 
  Након треће узастопне победе и пробоја у сам врх Зоне „Југ“, требер Лужнице Братислав Митровић задовољан је резултатом, али игром својих изабраника није.
  У последњем, 15. колу јесењег дела првенства, Лужница гостује у недељу, 23. новембра у Бујановцу екипи „БСК“-а, која се са само 9 освојених бодова налази на претпоследњем, 15. месту на табели.

 • Нови начелник Пиротског округа

  Влада Србије, на седници одржаној 14. новембра, донела је одлуку да разреши дужности начелника Пиротског округа, Александра С.Ћирића и донесе решење о постављењу Димитрија Видановића за начелника Пиротског округа. Поред начелника Пиротског округа, разрешени су још начелници Топличког, Моравског и Расинског округа. Ова одлука објављена је 14. новембра у Службеном гласнику број 125. Именовањем на место начелника Округа, Димитрију Видановићу престао је мандат одборника у Скупштини Општине Пирот.

 • Потписани уговори о расподели средстава за финансирање пројеката од јавног интереса

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић потписао је, у суботу, 15. новембра, са председницима удружења грађана са територије општине Бабушница, уговоре о расподели средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења и неформалне групе средствима из буџета општине Бабушница. Он је честитао свим председницима удружења  којима су одобрени пројекти и пожелео им  је успешниу реализацију. Општинско веће општине Бабушница одобрило је седам пројеката за реализацију: Пројекат Удружења грађана „Зелена земља“ под називом „Инклузивни центар за децу и омладину општине Бабушница“ у вредности од 500.000 динара.Пројекат Удружења грађана „Зелено царство“ из Драгинца – Успостављање прикупљања и одвожења комуналног отпада на територији села Звонце у вредности од 480.600 динара, пројекат Омладинског удружења „Шанса“ под називом „У корист младих“ вредности 358.700 динара, Пројекат Удружења „Поглед са Југа“- Спорт за све“ вредности 499.460 динара, пројекат удружења „Агапе“ –„Упознајмо треће доба“ вредности 450.000 динара, пројекат Удружења „Лужничке рукотворине“ из Горчинца под називом „Стари занати“ у вредности од 378.500 динара и пројекат удружења за неговање културно музичког стваралаштва „Лукул“ под називом „Мала школа музике“, вредности 450.000 динара.

 • Регионална ФУТСАЛ лига

  У трећем колу Регионалне ФУТСАЛ лиге екипа КМФ „Бабушница 2011“ гостује у  суботу, 15. новембра у Бујановцу другопласираној екипи КМФ „БСК“. Почетак сусрета заказан је за 19.00 часова. 

  13.11.2014.

 • Бабушнички зонаш

  Фудбалери Лужнице, у последњој утакмици пред својим навијачима ове јесени, дочекују у суботу, 15. новембра петопласирану екипу Моравца из Предејана. Бабушнички зонаш налази се у одличној форми и серији од четри победе и једним нерешеним резултатом.

  После две везане и убедљиве победе против Мораве на свом терену резултатом 3:0, и још  убедљиве победе у прошлом колу на гостовању у Белој Паланци против Јединства резултатом 4:0, Лужница се налази на домак првог места, јер за водећим екипама Балканског из Димитровграда и Јединства из Бошњаца има бод заостатка. Победом против одличне екипе из Предејана, и оствареним условом да  Балкански и Јединство из Бошњаца не остваре победе на гостовањима Слоги и Бобишту, Лужница би овог викенда могла да преузме челну позицију на табели и била на корак од освајања титуле јесењег првака Зоне „Југ“.  Предуслов за све то је победа у суботу, до које фудбалери Лужнице могу доћи само максимално озбиљним приступом, великим залагањем и фанатичном борбеношћу, јер ће за противника имати квалитетну екипу која је у прошлој сезони наступала у Српској лиги исток, и која се такође налази у доброј форми и серији добрих резултата. Своју форму фудбалери Моравца  потврдили прошлог викенда када су на гостовању у Владимоном Хану победили домаћу Мораву резултатом 1:0 и скинули је са првог места на табели.  

  Лужница и Моравац су се последњи пут састајали у првенству Нишке зоне 2012/2013. године. У сусрету 12. кола одиграном у Предејану 3. новембра 2012. Моравац је славио са 4:1, док је у оквиру 27. кола одиграном у Бабушници 18. маја 2013. године победила Лужница резултатом 3:2, иако је на полувремену Моравац водио са 2:1. То је била једна од најбољих утакмица коју су љубитељи фудбала видели у Бабушници у последњих неколико сезона. На крају те сезоне Моравац се освајањем првог места пласирао у Српску лигу исток, у којој је провео прошлу сезону, али је поред освојеног седмог места и избореног опстанка због финансијских проблема морао да иступи из српсколигашког каравана. У складу са формом и позицијама на табели, као и ранијих дуела ових екипа, с правом се очекује врхунска фудбалска представа на стадиону у Бабушници.  За то постоје сви предуслови: добра форма и атмосфера у редовима Лужнице, квалитетан и инспиративан противник, и јасано зацртан циљ- пласман Лужнице у Српску лигу исток. А да би се жељени циљ остварио, и да би се Лужница након више од једне деценије поново нашла у српсколигашком друштву, потребна је и још већа подршка са трибина. Од добре игре, резултата, голова и зацртаног циља, боље позивнице навијачима нема! Она је већ послата, а хоће ли је љубитељи најважније споредне ствари на свету прихватити, видећемо у суботу. Дерби сусрет 14. кола између Лужнице и Моравца игра се од 13.30 часова на стадиону Спортског центра у Бабушници.

 • „Јерма“ заштићено подручје

  Влада Републике Србије усвојила је недавно уредбу о проглашењу специјалног резервата природе  „Јерма“  за заштићено подручје, од међународног, националног и изузетног значаја.

  СпецијалнирезерватЈЕРМАобухвата масиве Гребена и Влашке планине, као и већи део слива реке ЈермеСпецијални резерват природеЈермапростире се на територији општина Бабушница, Димитровград и Пирот, на површини од 6.995 хектара. 

  Резерват чини јединствени комплекс долина и кречњачких клисура са импозантним литицама. Одликује га изузетна флористичка и фитоценолошка разноврсност са присуством великог броја ендемичних, ретких и угрожених биљних и животињских врста.

              Лепоти и атрактивности овог подручја доприносе и изразити геоморфолошки облици, бројни спелеолошки објекти, као и интересантни и значајни хидрографски феномени и процеси. Карактеристички предеони елементи, културно, етнолошко и историјско наслеђе чине овај простор јединственим.

  Специјални резерват природе „Јерма“ поверен је на управљање Јавном предузећу „Србија шуме“.

 • Вурдијада

  Трећа по реду манифестација здраве хране и традиционалне лужничке кухиње „Вурдијада 2014“ одржаће се у суботу, 15. новембра. Ове године трајаће два дана, а отварање је заказано за петак, 14. новембар у 20 часова на централном градском тргу у Бабушници уз културно-уметнички програм фолклорних ансамбала домова културе Бабушница и Пирот, и концерт звезда гранда Александре Бурсаћ и Стевана Анђелковића. Наредног дана у Сали хотела „ЦРНИ ВРХ“ биће одржано такмичење у припремању вурде, као и такмичење у припремању националних јела аматера и професионалаца. Почетак манифестације у суботу је у 10.00 часова постављањем штандова и доласком  гостију. Од 11.00 часова почиње оцењивање излагача, док је за 13.00 часова предвиђено Свечано отварање „Вурдијаде 2014“. Проглашење победника и додела признања је у 16.00 часова. Затврање треће „Вурдијаде“ је у 17.00 часова. Председник жирија овогодишње „Вурдијаде“ биће Саша Мишић, познатији ка Паклени кувар, по популарном куварском шоу на Првој ТВ. Саша Мишић је освојио четири награде на изложби Међународног сајма угоститељства и туризма у Штутгарту, а аутор је и коаутор многих туристичких и угоститељских часописа. Милан Стаменковић, директор Туристичке организације Бабушница каже да је „Вурдијада“ у Бабушници ушла у календар манифестација туристичких приредби Туристичке организације Србије, и да представља промоцију вурде као  аутентичног производа Лужничког краја. Организатори „Вурдијаде“ су Туристичка организација Бабушнице и Удружење угоститељских и туристичких посленика Ниша. Покровитељ манифестације је општина Бабушница.

 • КМФ Бабушница

  Фудбалери КМФ „Бабушница 2011“, у премијерном сусрету првенства Регионалне ФУТСАЛ лиге, поражени су као домаћини у Белој Паланци у сусрету другог кола од екипе КМФ Јастребац из Блаца резултатом 5:2. У трећем колу наредног викенда екипа КМФ „Бабушница 2011“ гостује у Бујановцу екипи КМФ „БСК“.  

 • Стонотенисери Лужнице

  У петом колу Квалитетне лиге Србије стонотенисери Лужнице победили су у суботу на свом терене екипу СТК „Бор“ резултатом 4:0. Лако и без превише драме стонотенисери Лужнице решили су овај сусрет у своју корист, за пласман у горњи део табеле и миран наставак првенства. Доминантна фигура овог сусрета био је Стефан Игњатовић, који је са две убедљиве победе од по 3:0 у сетовима донео Лужници први и четврти поен у мечу. Нешто више неизвесности било је у другом и трећем дуелу, када су Алекса Ђорђевић и Стефан Јанаћковић преокретима против Гавриловића и Буџелана донели Лужници други и трећи поен победама од по 3:2 у сетовима. Након пет одиграних кола, прво место на табели заузима крагујевачки Раднички са максималних 10 освојених бодова. Друго и треће место деле Славија из Ћуприје и Дубочица из Лесковца са по 9 бодова, док четврто и пето место деле стонотенисери екипе „Лала“ из Мајура и Лужнице са по осам освојених бодова. У шестом колу стонотенисери Лужнице гостују 22. новембра у Мајуру екипи СТК „Лала“.

  10.11.2014.

 • Победа у Белој Паланци

  У 13. колу Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије, фудбалери Лужнице победили су јуче у Белој Паланци екипу Јединства резултатом 4:0. У комшијском дербију и борби за три веома значајна бода за обе екипе, чиста и потпуно заслужена победа екипе Лужнице. Од почетка сусрета фудбалери Лужнице наметнули су свој темпо и контролу игре, тако да се ни у једном тренутку није постављало питање победника овог неравноправног сусрета. 
  Лужница је повела у 20. минуту голом Бориса Миљковића, што је уједно био и резултат првог дела игре. У наставку игре Лужница је преко Селимовића повела са 2:0 у 52. минуту, и отклонила сваку сумњу у коначни исход утакмице. На 3:0 повећао је Ненад Јовановић у 75. минуту, да би коначних 4:0 за госте из Бабушнице поставио Али Ал Камах голом у 82. минуту. 
  Јучерашњом победом Лужница је поправила пласман на табели, и на два кола до краја јесењег дела првенства заузима треће место на табели са 26 освојених бодова, са бодом заостатка за водећим двојцем Балканским из Димитровграда и Јединством из Бошњаца, који са по 27 бодова заузимају пво и друго место првенствене табеле. 
  Прилику да заседну на чело табеле Зоне "Југ" фудбалери Лужнице имају следеће суботе, када у 14. колу дочекују на свом терену петопласирани Моравц из Предејана, бившег српсколигаша, и екипу која је победом у Владичином Хану скинула са трона екипу Мораве. 
  Дерби кола између Лужнице и Моравца игра се у суботу, 15. новембра од 13.30 часова на стадиону Спортског центра у Бабушници.
  Победу су овог викенда забележили и пионири ФК Лужница, који су у суботу на свом терену у последњем колу јесењег дела Окружне пионирске лиге, победили вршњаке пиротског Јединства резултатом 6:0. Пионири Лужнице до краја сезоне треба да одиграју одложени сусрет другог кола са пионирима Радничког из Пирота.

 • Огранак СКОР-а Бабушница

  Одлуком Председништва Савеза књижевника у отаџбини и расејању на седници одржаној у Новом Саду протекле суботе, формиран је Огранак СКОР-а Бабушница. За предника Огранка Бабушница изабрана је Вера Цветановић, књижевница из Бабушнице. Формирањем Огранка Бабушница, због недовољног броја чланова, престао је са радом  Огранак Бела Паланка, тако да чланови из Беле Паланке могу узети учешће у раду Огранка Бабушница док се не стекну услови за реактивирање белопаланачког Огранка.  

  10.11.2014.

 • Општинско Веће општине Бабушница

  На данашњој седници Општинско Веће општине Бабушница разматрало је и усвојило измене и допуне финансијских планова буџетских корисника општине Бабушница, осим финансијских планова Скупштине општине и Центра за социјални рад општине Бабушница о којима ће се чланови већа изјаснити на наредној седници.  Веће је разматрало и усвојило пројекат санације и рекултивације депоније Крушка, као и програм ЈКП Комуналац који се односи на чишћење сеоских депонија ради побољшања животних услова на селу.  На данашњој седници, Веће је донело одлуку о расподели средстава по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката-програма од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета општине, и одобрило средства Црвеном крсту Бабушница за организовање трке под називом „Трка за срећније детињство“. Општинско Веће разматрало је и друга питања из своје надлежности.

 • Девети Сајам етно хране и пића

  Девети Сајам етно хране и пића одржаће се од 26. до 29. новембра на Београдском сајму. Циљ ове манифистације је представљање произвођача етно хране и пића ради закључења купопродајних уговора са потенцијалним купцима из Србије и иностранства, проналажење инвеститора за производњу, амбалажу и пласман етно производа, едукација произвођача из области стандардизације, упознавање тржишта са специфичним производима и промоција етно хране и пића и традиционалног начина припремања прехрамбених производа као дела културног идентитета народа. На тродневној Сајамској манифестацији општину Бабушница представљаће Туристичка организација општине Бабушница и Удружење жена „Лужничке рукотворине“ из Горчинца, који ће на свом штанду представити вурду, лужничку ракију, лужнички мед и свилене бомбоне. Покровитељ овогодишњег Сајма етно хране и пића је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, а суорганизатор је Привредна комора Србије.

 • Тринаесто коло Зоне „Југ“

  Предстојећег викенда на програму су сусрети 13. кола Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије. Фудбалерима Лужнице у овом колу предстоји традиционални комшијски дерби у Белој Паланци против домаћег Јединства. Ова изузетно значајна утакмица за обе екипе, игра се у недељу, 9. новембра, а почетак је заказан за 13.30 часова. У осталим утакмицама 13. кола састаће се:  БСК Бујановац-Јабланица, Младост-Слога, Балкански-Бобиште, Јединство Бошњаце-Небески анђели, Пуста Река-Слобода, Ропотово-Власина и Морава-Моравац.

 • Фудбалери КМФ

  Фудбалери КМФ „Бабушница 2011“, у другом колу Регионалне ФУТСАЛ лиге дочекују сутра екипу КМФ „Јастребац“ из Блаца. Сусрет између КМФ „Бабушница 2011“ и КМФ „Јастебац“ игра се од 15.00  часова у Спортској хали „Бањица“ у Белој Паланци, у којој ће, као и прошле сезоне, бабушничка екипа играти своје утакмице као домаћин. 

  7.11.2014.

 • Квалитетна лига Србије

  У петом колу Квалитетне лиге Србије стонотенисери Лужнице дочекују сутра на свом терену екипу СТК „Бор“. Сусрет, петопласиране Лужнице и шестопласираног Бора, игра се од 15.00 часова у малој сали ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници.

  7.11.2014. 

 • Девети Сајам етно хране и пића

  Девети  Сајам етно хране и пића одржаће се од 26. до 29. новембра на Београдском сајму.

  Циљ ове манифистације је представљање произвођача етно хране и пића ради закључења купопродајних уговора са потенцијалним купцима из Србије и иностранства, проналажење инвеститора за производњу, амбалажу и пласман етно производа, едукација произвођача из области стандардизације, упознавање тржишта са специфичним производима и промоција етно хране и пића и традиционалног начина припремања прехрамбених производа као дела културног идентитета народа. На тродневној Сајамској манифестацији општину Бабушница представљаће Туристичка организација општине Бабушница и Удружење жена „Лужничке рукотворине“ из Горчинца, који ће на свом штанду представити вурду, лужничку ракију, лужнички мед и свилене бомбоне. Покровитељ овогодишњег Сајма етно хране и пића је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, а суорганизатор је Привредна комора Србије.

  7.11.2014.

 • Пето колo Квалитетнa лигa Србије

  У петом колу Квалитетне лиге Србије стонотенисери Лужнице дочекују у суботу, 8. новембра  на свом терену екипу СТК „Бор“. Сусрет, петопласиране Лужнице и шестопласираног Бора, игра се од 15.00 часова у малој сали ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници. 

  06.11.2014.

 • Сезонa 2014/2015.

  Утакмицама првог кола, протеклог викенда почело је првенство Регионалне ФУТСАЛ лиге за сезону 2014/2015. годину. Фудбалери КМФ „Бабушница 2011“, који су према распореду у првом колу били слободни,  другу такмичарску сезону у овој лиги, почињу у суботу, 8. новембра, када ће као домаћини  дочекати екипу КМФ „Јастребац“ из Блаца. Сусрет другог кола између КМФ „Бабушница 2011“ и КМФ „Јастебац“ игра се од 15.00  часова у Спортској хали „Бањица“ у Белој Паланци, у којој ће, као и прошле сезоне, бабушничка екипа играти своје утакмице као домаћин. У прошлој сезони, као дебитант у лиги, екипа КМФ „Бабушница 2011“  заузела је последње место на табели освајањем само шест бодова, уз учинак од две победе и дванаест пораза. 

  06.11.2014.

 • Савет за здравље општине Бабушница

  Данас је одржана седница Савета за здравље општине Бабушница којом је председавао председник савета др Славољуб Костић. На седници је усвојен деветомесечни извештај саветника за права пацијената, а извршена је и анализа епидемиолошке ситуације у општини Бабушница са посебним освртом на актуелну ситуацију заразне болести Еболе која је тренутно актуелна у свету. Савет је разматрао и друга питања из своје надлежности.

  06.11.2014.

 • Општинско Веће

  Председник општине Бабушница Саша Стаменковић заказао је седницу општинског Већа које ће се одржати сутра у 08.00 часова. Чланови Већа разматраће измене и допуне финансијски планова буџетских корисника општине Бабушница. На дневном реду седнице наћиће се и разматрање пројекта санације депоније Крушка као и програма ЈКП Комуналац који се односи на чишћење сеоских депонија ради побољшања животних услова на селу. Такође биће и разматран захтев Црвеног крста Бабушница за одобравање средстава за организовање трке под називом „Трка за срећније детињство“. Општинско Веће разматраће и друга питања из своје надлежности.

 • Гимназија „Вук Караџић“ обележава 53. годину свог постојања

  Гимназија „Вук Караџић“ из Бабушнице сутра обележава 53. годину свог рада и постојања. Почела је са радом 1961. године. Као и ранијих година, Дан школе се обележева спортским и културним манифестацијама. Од спортских  такмичења организован је турнир у баскету и шутирање тројки, као и такмичења у стоном тенису и шаху. Такође је одиграна  одбојкашка утакмица женских екипа Гимназије и ОШ Деспот Стефан Лазаревић. Часлав Тасић, директор школе каже да сутра бити промовисан нови број школског листа „ПОГЛЕД“, а у холу школе биће приређене изложбе ликовних  и литерарних радова ученика, као и Зидне новине које ће уредити чланови историјске, географске и биолошке секције. На централној манифестацији прославе Дана школе, која ће почети у 12.00 часова, најуспешнијим екипама и појединцима биће уручене награде и признања.

  Сутрашњем обележавању дана Гимназије присуствоваће кости из Школске управе Ниш, као и из округа и локалне самоуправе.

 • Новинарска протестна шетња

  Синдикат новинара Србије организује сутра на Европски дан одбране новинарсктва протестну шетњу против недавно усвојеног сета Медијских закона. Протестна поворка кретаће се од Трга Николе Пашића до Министарства културе и информисања, Скупштине Србије и Уставног суда Србије. Поред представника Синдиката новинара Србије, у протестној шетњи учествоваће и представници Професионалног удружења новинара Србије и Медијског удружења послодаваца Србије. Поворка ће са Трга Николе Пашића кренути у 12.05 часова, а представници три организације предаће на портирници Министарства културе и информисања допис министру Ивану Тасовцу. Након краћег задржавања поворка ће кренути до Скупштине Србије где ће на портирници Скупштине такође бити предати дописи шефовима посланичких група. Последње одредиште сутрашње шетње је Уставни суд Србије, где ће учесници ове манифестације предати допис председнику Уставног суда, након чега ће скуп бити завршен. Пуну подршку сутрашњем скупу пружа и Синдикат новинара Радио Бабушнице.

  04.11.2014.

 • Сетва пшенице у Бабушници

  Због неповољних временских услова и кашњења у берби кукуруза, сетва пшенице у Бабушничкој, као и у осталим општинама пиротског округа касни. У оптималном року према проценама засејано је тек трећина планираних површина. Сетва пшенице требало би да буде обављена до 10. новембра, али према мишљењу стручњака сетва се може продужити и до 20. новембра уз сејање сорти краћег вегетационог периода. Ове године планирано је да пшеницом буде посејано 11.000 хектара на територији пиротског округа. За оне који још нису посејали пшеницу стручњаци предлажу уштеде у том послу. "Препоручио бих да обавезно редукују обраду земљишта јер ће значајно смањити трошкове производње, мање улагања у гориво, да се определе за домаћи сортимент, сорте краћег вегетационог периода јер су боље адаптиране за ове касније рокове сетве", објашњава Ђорђе Гламочлија, професор Пољопривредног факултета у Земуну. Ратари и повртари имају рок да до 20. новембра предају захтеве за регресирану набавку ђубрива и дизел горива.

 • Стонотенисери Лужнице

  Стонотенисери Лужнице у сусрету четвртог кола Квалитетне лиге Србије поражени су јуче у Крагујевцу од екипе Радничког резултатом 4:3. После скоро троипочасовне борбе, мало је недостајало да стонотенисери Лужнице као аутсајдери у овом сусрету нанесу први пораз у сезони једном од фаворита за прво место. Да се водила велика борба, као и то да је до последњег поена владала велика неизвеснот око победника сусрета, говори и податак да је од седам одиграних партија чак шест решено у пет сетова. Екипа Радничког је водила са 1:0 и 2:1, али је Лужница победама Јанаћковића и Ђорђевића преокренула на 3:2 и била на поен од коначног успеха. Прилику да донесе победоносни поен Лужници није искористио повређени Стефан Игњатовић, који је испустио вођство од 2:1 у сетовима против Немање Милановића, и већ виђени поен на страни Лужнице отишао је на конто домаћина за 3:3 у партијама. Питање победника решено је у партији дублова, у коме је домаћи дубл Богавац-Недовић, са 3:2 у сетовима победио дубл Лужнице Игњатовић-Јанаћковић и донео  победу екипе из Крагујевца резултатом 4:3. У петом колу, у суботу 8. новембра стонотенисери Лужнице дочекују на свом терену екипу СТК Бор. Стонотенисери екипе Лужница 2 у трећем колу Регионалне лиге југ-група Б остварили су прву лигашку победу пошто су на гостовању у Владичином Хану победили домаћу Мораву резултатом 4:1. Наредни ривал екипи Лужнице 2 биће екипа Росуља 016 којој ће бабушничка екипа гостовати у оквиру 4. кола 30. новембра.

 • Стонотенисерке

  У дербију трећег кола Друге лиге Србије за жене -група југ, стонотенисерке Лужнице победиле су на свом терену екипу СТК „Стони“ из Ниша резултатом 4:1. У дуелу две непоражене екипе, стонотенисерке Лужнице потврдиле су примат и апсолутну надмоћ у лиги, и након овог кола са максиманим учинком од три победе из исто толико сусрета, осамиле се на првом месту на табели. По две победе за домаћи састав забележиле су Анђела Огњановић и Љубица Николић, док је једини поен гостујућој екипи донела Милица Ђорђевић победом над имењакињом из редова Лужнице Милицом Томић. У четвртом колу стонотенисерке Лужнице гостују у Крепољину екипи Рудара.

 • Фудбалери Лужнице

  У дербију 12. кола Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије, одиграном протекле суботе у Бабушници, фудбалери Лужнице победили су лидера првенства, екипу Мораве из Владичиног Хана резултатом 3:0. У најбољем издању пред својим навијачима ове јесени, Лужница је головима Василија Перовића у 24. и Марка Стојковића у 36. минуту  из пенала, већ до полувремена гостима из Владичиног Хана ставили до знања да бодови остају у Бабушници. Да тријмуф Лужнице буде још убедљивији побринуо се најбољи стрелац Лужнице Џими Виденовић, голом у другом минуту судијске надокнаде за коначних 3:0. Виденовић је  тако својим шестим голом у сезони, ставио тачку на велику и значајну победу бабушничке екипе, која се водећој Морави приближила на три бода заостатка,  и заузима четврто место на табели са  23 освојена бода. Задовољство због остварене важне победе, извојеване великом борбеношћу и залагањем својих играча изразио је након суботњег сусрета шеф стручног штаба Лужнице Братислав Митровић, уз наду да ће његови изабраници овакав приступ имати и у последња три кола јесењег дела првенства.

  У 13. колу, фудбалери Лужнице гостују у недељу, 9. новембра у Белој Паланци, где ће се од 13.30 часова у традиционалном дербију састати са екипом Јединства. У осталим утакмицама 12. кола постигнути су следећи резултати: Моравац-Ропотово 3:0, Власина-Пуста Река 3:0, Слобода-Јединство Бошњаце 0:0, Небески анђели-Балкански 0:3, Бобиште-Младост 3:0, Слога-БСК Бујановац 4:0 и Јабланица-Јединство Бела Паланка 2:0. И поред пораза од Лужнице, прво место на табели сачувала је екипа Мораве из Владичиног Хана са освојених 26 бодова. На другом и трећем месту  налазе се Јединство из Бошњаца и Балкански из Димитровграда са по 24 освојена бода, док четвртопласирана Лужница има 23 бода.

  03.11.2014.

 • Дански програм

  Бабушнички воћари у наредном периоду могу да рачунају на помоћ данског програма Fruits & Berries“, будући да је у току нови конкурс за коришћење подстицаја у пољопривреди. Конкурс ће бити отворен до 31. децембра. Одабрани бабушнички, као и напредни воћари са југа Србије добиће помоћ при куповини опреме и механизације, затим приликом подизања нових засада, као и при подизању матичних засада воћа. За асистенцију приликом подношења захтева заинтересовани воћари треба да се обрате консултану за овај програм Радомиру Златковићу, а додатне инфорамције могу добити и на сајту Министарства пољопривреде. Дански програм развоја воћарства на Југу Србије има за циљ да унапреди производњу, прераду, пласман и продају вишње, шљиве, трешње, малине, боровнице, јагоде и купине. Програм се реализује на простору Нишавског, Топличког, Јабланичког, Пчињског и Пиротског округа.

  03.11.2014.

 • Из Одсека за урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове

  Од стране надлежне инспекције Општинске управе општине Бабушница, контролом је утврђено да се све више отпад одлаже у речна корита, потоке и у заштитном појасу речних корита. Како је сезона брања кукуруза у току, уочено је да је одлагање кукурузне шаше у речна корита, потоке и канале све израженије. Услед оваквог поступања са наведеним отпадаом долази до смањења пропусне моћи речних корита и стварање уских грла што за последицу код већих кишних падавина има изливање река и потока, и плављење њива и објеката дуж речног корита чиме се причињава штета на пољопривредном земљишту и грађевинским објектима. Одлагањем отпада у речна корита чини се прекршај који је кажњив према Закону о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011). На основу напред наведеног, забрањено је одлагање кукурузне шаше и бацање осталог отпада у речна корита, потоке и канале. С тога, из Одсека за урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Бабушница позивају грађане да се придржавају наведене забране, јер ће се од стране надлежне инспекције Општинске управе општине Бабушница вршити редовна контрола на терену. Против лица која се не придржавају наведене забране, покренуће се прекршајни поступак ради кажњавања у складу са Законом.

 • Спорт

  Бабушничким спортистима и екипама предстоји богат спортски викенд. Љубитеље спорта у Бабушници сутра очекују два дерби сусрета.  Прво ће се од 14.00 часова на стадиону Спортског центра у Бабушници, у дербију 12. кола Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије, састати четвртопласирана Лужница, и лидер првенства Морава из Владичиног Хана. За фудбалере Лужнице ово је најважнији сусрет овог дела првенства, јер за сутрашњим ривалом заостају 6 бодова, па би победом преполовили заостатак за водећом Моравом у борби за пласман у Српску лигу Исток. Након фудбалског, љубитељи спорта моћи да прате и стонотениски дерби женских екипа СТК Лужница и СТК „СТОНИ“ из Ниша. Дерби сусрет трећег кола Друге лиге Србије -група југ у коме ће се састати две водеће и непоражене екипе игра се од 17.00 часова у малој сали ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници. Две мушке екипе СТК „Лужница“ из Бабушнице овог викенда своје првенствене сусрете играју на гостујућим теренима. Стонотенисери екипе Лужница 2 у трећем колу Регионалне лиге југ-група Б гостују сутра екипи Мораве у Владичином Хану, док прва екипа Лужнице у 4. колу Квалитетне лиге Србије гостују у недељу, 2. новембра у Крагујевцу  екипи Радничког, Овог викенда почиње и првенство у Регионалној ФУТСАЛ лиги. Вољом жреба, екипа КМФ „Бабушница 2011“  у овом колу је слободна, тако да ће за бабушничку екипу првенство почети недељу дана касније када се буду играле утакмице другог кола у коме ће екипа КМФ „Бабушница 2011“ као домаћин у Белој Паланци, дочекати екипу КМФ „Јастребац“ из Блаца. 

 • "Једнаки, али различити"

  Oмладинско удружење „Шанса“ из Бабушнице реализовало је пројекат под називом "Једнаки, али различити". Пројекат је финансиран у оквиру програма Министарства омладине и спорта под називом „Млади су закон“, а укупна вредност пројеката је око 50 хиљада динара.У оквиру пројекта организована је радионица на тему толеранције и једнаких шанси за све, која је одржана у просторијама гимназије "Вук Караџић". Учесници радионице били су ученици свих разреда гимназије, као и особе са сметњама у развоју. Такође, учесници у пројекту су спровели акцију уређења парка у оквиру Дома здравља, намењеног особама са сметњама у развоју.У реализацији ове пројектне активности учествовали су и полазници дневног боравка.

 • Корисницима дечијег додатка

  Корисницима дечијег додатка сутра истиче рок за доставу потврде о редовном школовању деце за школску 2014/2015. годину. Сви који још нису доставили потврде о редовном школовању деце, могу то учинити још сутра у времену од 6.30 до 14.30 часова Одсеку за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове Општинске управе општине Бабушница.  

  30.10.2014.

 • „ПРЕДАВАЊЕ О ЕБОЛИ“

  У среду, 5. новембра у 13 часова у великој сали Дома здравља у Бабушници биће одржано „ПРЕДАВАЊЕ О ЕБОЛИ“. Предавач ће бити др Аца Цветковић, специјалиста епидемиологије Дома здравља Бабушница. Предавањем је обухваћен настанак болести, ризик од обољевања, превенција и смернице лечења. Предавање је отвореног типа, и могу присуствовати сви заинтересовани.

 • Седница СО Бабушница заказана по хитном поступку

  Данас је одржана седница СО Бабушница заказана по хитном поступку, којој је присуствовало 34 одборника. Усвојен је предлог ребаланса буџета општине, а дата је и сагласност  на статут ЈКП „Регионална депонија Пирот“. Председник СО Бабушница Дејан Лазаревић најавио је следећу седницу СО за десетак дана.

  30.10.2014.

 • Чланови већа прихватили нацрт ребаланса буџета за текућу годину

  На данашњој седници Општинског Већа општине Бабушница, којом је председавао заменик председника општине др Драган Костић, чланови већа прихватили су нацрт ребаланса буџета за текућу годину. Петим ребалансом у овој години, буџет општине Бабушница увећан је за износ од 1.995.488,00 динара, и зноси 420.760.480 милиона динара, рекла је Негослава Костић, шеф Одсека за финансије, локалну пореску аднибистрацију и јавне набавке Општинске Управе, образлажући ребаланс. Буџет се увећава због прилива средстава добијених од Комесаријата за избеглице и продајом општинске имовине. У односу на претходни буџет, нема драстичних промена, већ се ради о прерасподели средстава по позицијама буџетских корисника. О ребалансу буџета изјасниће се и одборници Скупштине општине на данашњој седници.   Веће је прихватило захтев ЈКП „Комуналац“ Бабушница за издвајање средстава у износу од 456.000 динара за санацију и рекултивацију сметлишта „Крушка“. Разматрајући реализацију Закључка општинског већа од 20. маја ове године, чишћење сеоских дивљих депонија ради побољшања животне средине, веће је у ту сврху ЈКП „Комуналац“ Бабушница за реализацију неопходних радова одобрило 606.600 динара.

   На данашњој седници, чланови већа разматрали су и прихватили Елаборат превентивних радова за одбрану од поплава на територији општине Бабушница за воде другог реда, који је на Захтев Општинског Већа израдило ЈКП „Комуналац“ Бабушница. Елаборат садржи тачно назначене критичне локације на више водотокова, са прецизираним радовима које треба извести у циљу превентивног деловања у спречавању поплава. Према елаборату, укупна вредност неопходних радова износи 1.294.000 динара. Чланови већа на данашњој седници разматрали су  и друга питања из своја надлежности.

 • Стонотенисерке СТК „Лужница“ из Бабушнице

  Стонотенисерке СТК „Лужница“ из Бабушнице, у премијерном сусрету пред својим навијачима, дочекују у суботу, 1. новембра екипу СТК „СТОНИ“ из Ниша. Дерби сусрет трећег  кола Друге лиге Србије-група југ, у коме ће се састати две непоражене екипе, заказан је за 17.00 часова у малој сали ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“. Стонотенисери Лужнице у 4. колу Квалитетне лиге Србије гостују у недељу, 2. новембра у Крагујевцу  екипи Радничког, док ће мушка екипа Лужница 2 у трећем колу Регионалне лиге југ-група Б гостовати у суботу, 1. новембра екипи Мораве у Владичином Хану.

 • Регионалнa ФУТСАЛ лигa

  Предствијећег викенда сусретима првог кола почиње првенство у Регионалној ФУТСАЛ лиги  Фудбалског савеза региона источне Србије за сезону 2014/2015. годину. Екипа КМФ „Бабушница 2011“,  у првом колу своје друге такмичарске сезоне, према распореду такмичења је слободна, тако да ће свој први сусрет новог првенства одиграти 15. или 16. новембра, када ће као домаћин у другом колу дочекати екипу КМФ „Јастребац“ из Блаца. Као и у прошлој сезони бабушнички клуб своје сусрете домаћинства играће у Белој Паланци у Спорсткој хали „Врело“. У предстојећој сезони Регионалне ФУТСАЛ лиге поред екипе КМФ „Бабушница 2011“, такмичиће се још осам екипа: „Тимок 2“ из Зајечара, „Јастребац“ из Блаца, „Економист“ из Ниша, „Бањица“ из Беле Паланке, и три клуба из Бујановца: :  „БСК“, „Зуфо“ и „Рота“.

 • Окружно такмичење у стоном тенису за ученике основних и средњих школа

  Данас је у Димитровграду одржано Окружно такмичење у стоном тенису за ученике основних и средњих школа. У такмичењу средњошколаца, у женској појединачној конкуренцији прво место освојила је Анђела Огњановић ученица Техничке школе из Бабушнице. Она је у финалу резултатом 2:0 победила Невену Јовановић из пиротске Гимназије. Освајањем првог места Анђела Огњановић пласирала се  на Републичко такмичење. Прво место и пласман на Републичко такмичење, остварила је и женска екипа Гимназије „Вук Караџић“ Бабушница. Бабушничке гимназијалке победиле су у финалу екипу пиротске Гимназије резултатом 2:0.  У појединачној конкуренцији средњошколаца, Младен Костадиновић ученик Гимназије „Вук Караџић“ из Бабушнице освојио је друго место. Бољи од њега резултатом 2:0 у финалу био је Стефан Јанаћковић ученик Техничке школе из Пирота.   Републичко такмичење у стоном тенису биће одржано 19. новембра у Трстенику.   ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, која је ранијих година у стоном тенису бележила одличне резултате и пласмане на Републичка такмичења, ове године није имала представнике ни у појединачној ни у екипној конкуренцији.  

 • „Црвенкапа и још понешто“

  11. новембра у сали биоскопа Дома културе Бабушница, „Тетар  југа“ из Ниша извешће луткарску представу за децу „Црвенкапа и још понешто“. Почетак представе је у 11.00 часова, а улаз је слободан.


 • Представа „Лазарице“

  Представа под називом „Лазарице“ одржаће се у петак, 31. октобра, у сали Дома културе са почетком у 19.00 часова. Представа се реализује у оквиру пројекта „Млади и традиција“ који спроводи неформална омладинска група „Лужничанке“ из Бабушнице. Пројекат „Млади и традиција“ је одобрен од стране Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије, а у оквиру конкурса „Млади су закон“. Конкурс је, иначе,  расписао Ресурс центар за Пиротски округ Удружење грађана „Визија“ из Пирота. Поред пројекта „Млади и традиција“ чија је вредност око 49.000 динара, одобрени су и пројекти Омладинског удружења „Шанса“ из Бабушнице, под називом „Једнаки, али различити“ чија је вредност око 51.000 динара и пројекат под називом „1003, пошаљи и ти“, чија је вредност око 58.000 динара и који је реализовала Неформална омладинска група „Млади активисти-оптимисти“ из Бабушнице.

  29.10.2014.

 • Седница Општинског Већа

  Седница Општинског Већа општине Бабушница биће одржана сутра. Седницу Већа заказао је  заменик председника општине Бабушница др Драган Костић, а седница ће се одржати  у сали 2 зграде општине Бабушница са почетком у 8.00 часова. Чланови већа разматраће предлог ребаланса буџета за текућу годин, као и друга питања из своја надлежности. О ребалансу буџета за текућу годину изјасниће се и одборници на седници скупштине која ће, такође,  бити одржана сутра са почетком у 16.00 часова. Осим ребаланса буџета, на дневном реду сутрашње седнице биће и тачка предлог решења о давању сагласности на статут ЈКП „Регионална депонија Пирот“.

  29.10.214.

 • Окружно такмичење у стоном тенису

  У оквиру школског спорта, сутра се у Димитровграду одржава Окружно такмичење у стоном тенису за ученике основних и средњих школа. На овом такмичењу бабушнички школски спорт представљаће ученици Гимназије „Вук Караџић“ и Техничке школе наступима у појединачној и екипној конкуренцији. ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, која је ранијих година у стоном тенису бележила одличне резултате и пласмане на Републичка такмичења, ове године неће имати представнике ни у појединачној, а ни у екипној конкуренцији. Републичко такмичење у стоном тенису биће одржано 19. новембра у Трстенику, а право наступа избориће победници у појединачним и екипним такмичењима на сутрашњем Окружном првенству. 

 • Трећа манифестација здраве хране и традиционалне лужничке кухиње

  Трећа по реду манифестација здраве хране и традиционалне лужничке кухиње „Вурдијада 2014“ одржаће се 15. новембра. Ове године трајаће два дана, а отварање је заказано за 14. новембар. На отворању вурдијаде концерт ће одржати звезде гранда Александра Бурсаћ и Стеван Анђелковић. Наредног дана биће одржано такмичење у припремању вурде, као и такмичење у припремању националних јела аматера и професионалаца. Сви који желе да учествују на вурдијади могу се пријавити у просторијама Туристичке организације Бабушница до 5. новембра. Милан Стаменковић, директор Туристичке организације Бабушница каже да је „Вурдијада“ у Бабушници ушла у календар манифестација туристичких приредби Туристичке организације Србије, и да представља промоцију вурде као  аутентичног производа Лужничког краја. Председник жирија овогодишње „Вурдијаде“ биће Саша Мишић, познатији ка Паклени кувар, по популарном куварском шоу на Првој ТВ. Саша Мишић је освојио четири награде на изложби Међународног сајма угоститељства и туризма у Штутгарту, а аутор је и коаутор многих туристичких и угоститељских часописа. Организатори „Вурдијаде“ су Туристичка организација Бабушнице и Удружење угоститељских и туристичких посленика Ниша. Покровитељ манифестације је општина Бабушница.

 • Седница новоизабраног Општинског Већа

  Седница новоизабраног Општинског Већа општине Бабушница биће одржана у четвртак, 30. октобра. Седница Већа коју је заказао заменик председника општине др Драган Костић, одржаће се у сали 2 зграде општине Бабушница са почетком у 8.00 часова. Чланови већа разматраће предлог ребаланса буџета за текућу годин, као и друга питања из своја надлежности. О ребалансу буџета за текућу годину изјасниће се и одборници на седници скупштине која ће бити одржана у четвртак, 30. октобра.

  28.10.2014.

 • Нерешено 0:0

  Фудбалери Лужнице у 11. колу Зоне „Југ“, одиграли су јуче нерешено 0:0 на гостовању у Медвеђи екипи Јабланице. Без петорице стандардних играча фудбалери Лужнице нису успели да забележе и трећу победу заредом. Најбољу прилику за гол, а самим тим и победу Лужнице пропустио је Џими Виденовић, када се у 88. минуту сусрета нашао сам пред голманом Јабланице, али је његов ударац завршио преко гола. Ремијем у Медвеђи, Лужница је са 20 бодова пала са трећег на четврто место на табели. У наредном колу, у суботу 1. новембра у Бабушници гостује лидер првенства екипа Мораве из Владичиног Хана. Дерби сусрет 12. кола игра се од 14.00 часова на стадиону Спортског центра. У осталим утакмицама 11. кола састају се: Јединство Бела Паланка-Слога 1:1, БСК Бујановац-Бобиште 3:1, Младост-Небески анђели 3:1, Балкански-Слобода 2:0, Јединство Бошњаце-Власина 4:0, Пуста Река-Моравац 1:0 и Ропотово-Морава 0:2. Победом на гостовању у Бујановцу над екипом Ропотова, Морава из Владичиног Хана сачувала је лидерску позицију и са 26 бодова држи прво место на табели. Јединство из Бошњаца са 23 освојена бода заузима друго, док се са 21 бодом Балкански из Димитровграда вратио на треће место првенствене табеле. 

 • Oтварањe сезоне у Бабушници

  Стонотенисери Лужнице на отварању сезоне у Бабушници, победили су у суботу на свом терену екипу СТК Крушевац резултатом 4:1. Љубитељи целулоидне лоптице имали су прилику да у малој сали ОШ Деспот Стефан Лазаревић уживају у узбудљивом сусрету две одличне екипе. У прилог томе говоре и резултати пет одиграних партија, завршених истоветним резултатима од по 3:1 у сетовима. Гости су повели са 1:0 пошто помало неочекивано пошто је најмлађи играч екипе из Крушевца Филип Марковић савладао у првој партији индиспонираног  Алексу Ђорђевића, а потом после велике борбе Стефан Игњатовић победом над првим рекетом гостију Давидом Маринковићем изједначује резултат, и прави увертиру за преокрет. Да тако буде побринули су се Стефан Јанаћковић, победама над Лукићем и Марковићем, и Алекса Ђорђевић победом над Маринковићем. Другом узастопном победом после три одиграна кола, Лужница се са пет освојених бодова  налази се на деоби од трећег до петог места са екипама Лала из Мајура и Славије из Ћуприје које се са истим бројем бодова налазе на трећем и четвртом месту. Прво место на табели са максималним учинком од 6 освојених бодова заузима лесковачка Дубочица, док се на другом месту налази крафујевачки Раднички са истоветним учинком. У 4. колу стонотенисери Лужнице, у недељу, 2. новембра гостују у Крагујевцу  екипи Радничког. Овог викенда у Грабовцу је одржан други турнир ЛИГЕ МЛАДИХ на коме су одиграни сусрети 3. и 4. кола. Млади стонотенисери Лужнице због болести двојице играча нису отпутовали на турнир, па су своје сусрете изгубили службеним резултатима.

 • Сајам запошљавања у Спортској хали „Кеј“ у Пироту

  Национална служба за запошљавање-филијала Пирот организује Сајам запошљавања који ће се одржати у четвртак, 6. новембра у периоду од 10.00 до 14.00 часова, у Спортској хали „Кеј“ у Пироту. Незапослена лица ће на Сајму моћи да остваре директан контакт са већим бројем послодаваца који имају потребу за запошљавањем, а моћи ће у разговоту са послодавцима да изнесу своје професионалне карактеристике као и своју радну биографију. Послодавци своје учешће на сајму могу пријавити до краја октобра у Филијали националне службе за запошљавање у Пироту.

 • Национални савет

  Јуче су у Србији одржани избори за Националне савете. На изборима за Национални савет ромске националне мањине  на подручју општине Бабушница право гласа имало је 114 грађана, а то право искористило је 39 гласача. Највећи број гласова освојила је листа „Роми за Србију-Србија за Роме“ која је освојила 13 гласова. На изборима за Национални савет бугарске националне мањине право гласа имало је 128 грађана, а од тог броја гласало је 48 бирача. Највећи број гласова освојила је листа „Будућност у коју верујем-др Владица Димитров“, која је освојила 42 гласа. „Коалиција Бугара у Србији-Зоран Петров“ освојила је 2 гласа, док је листа „ Владимир Захаријев-то смо ми-од срца за бољитак свију нас где год да смо“ освојила 4. гласа. Гласачка места јуче су обишли Атанас Кристин, конзул Бугарске у Нишу, Ева Китзлер из ОЕБСА и Адел Абасура, преводилац.

 • Зонa „Југ“

  Фудбалери Лужнице у 11. колу Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије, гостују у недељу, 26. октобра у Медвеђи екипи Јабланице. У осталим утакмицама 11. кола састају се: Јединство Бела Паланка-Слога, БСК Бујановац-Бобиште, Младост-Небески анђели, Балкански-Слобода, Јединство Бошњаце-Власина, Пуста Река-Моравац и Ропотово-Морава. Све утакмице овог кола играју се у термину од 14.00 часова.

 • Tреће коло Квалитетне лиге Србије

   

  У трећем колу Квалитетне лиге Србије, стонотенисери Лужнице у премијерном наступу пред својим навијачима у новој сезони, дочекују сутра екипу СТК Крушевац. Почетак сусрета заказан је за  15.00 часова у сали ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници.  

   

 • „Мали Будо“, „Пчелица Маја“

  У бископу Дома културе Бабушница сутра ће бити приказане две филмске пројекције. Од 16.00 часова биће пројекција анимираног филма „Пчелица Маја“ у 3Д формату, док ће у терминима од 18.00 и  20. часова бити приказан домаћи филм „Мали Будо“. Цена улазнице за сваку од пројекција је 250 динара.

 • „Улога локалних самоуправа у руралном развоју“

  Стална конференција градова и општина, у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, 5. Новембра у Београду, организује конференцију  под називом „Улога локалних самоуправа у руралном развоју“. Одржавање конференције финансијски ће подржати Швајцарска агенција за развој и сарадњу кроз пројекат „Институционална подршка Сталној конференцији градова и општина-фаза 2“. Учесници конференције имаће прилику да кроз размену мишљења и искуства сагледају улогу локалних самоуправа у дефинисању и примени политике руралног развоја и развоја села. Учесницима конференције обратиће се Зоран Перишић, председник Сталне конференције градова и општина и градоначелник Ниша, Снежана Богосављевић-Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине и Жан- данијел Рух, амбасадор Швајцарске у Србији. Своја искуства у спровођењу локалне пољопривредне политике и политике развоја села представиће и председници општина Неготин и Инђија. Конференцији у Београду присуствоваће и представници општине Бабушница који су задужени за спровђење пољопривредне политике на територији општине Бабушница.

 • Европски ПРОГРЕС

  Други састанак Управног одбора програма Европски ПРОГРЕС биће одржан у Алексинцу, 28. октобра 2014. године, у Центру за културу и уметности.  На састанку ће бити представљени Уводни извештај и Извештај са уводне радионице Програма. Чланови одбора размотриће одобравање активности које се тичу родне равноправности као и два позива за подношење предлога пројеката за оснаживање кластера и за израду техничке документације. У раду састанка учествоваће представници Канцеларије Владе Србије за европске интеграције и релевантних министарстава, 34 општине које учествују у реализацији Европског ПРОГРЕСа, представници развојних агенција и пројеката, цивилног друштва, донатори – представници Европске уније и Владе Швајцарске, док Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге – УНОПС, као извршни партнер, има секретарску улогу Одбора.
  Европски ПРОГРЕС доприноси одрживом развоју недовољно развијених подручја, кроз јачање локалног управљања, стварање повољне средине за развој инфраструктуре и привреде, побољшање спровођења социјалне инклузије и политика запошљавања. За спровођење Европског ПРОГРЕСа, Европска унија издваја 19,6 милиона евра, Влада Швајцарске даје 4,86 милиона евра, док ће Влада Србије преко ресорних министарстава и локалних самоуправа обезбедити додатно учешће у пројектима. На састанку у Алексинцу уцествоваце и цланови пројектног тима опстине Бабусница, као и представници удружења градјана из опстине Бабусница.

 • Почела предизборна тишина за изборе за Националне савете националних мањина у Србији

  Синоћ у поноћ почела је предизборна тишина за изборе за Националне савете националних мањина у Србији који се одржавају у недељу, 26. октобра. На овим изборима учествоваће 82 листе за 17 Савета мањинских заједница, и сви ће бити бирани непосредним путем. Највећи број листа имају припадници ромске заједнице, чак 10, следе Буњевци са 9, док је за избор румунског и русинског савета проглашено по 7 листа. Бугарску националну мањину, за избор својих представнике у савету бугарске националне мањине, представљаће четири листе. Бирачка места отварају се у 7 часова, а гласање се завршава у 20 часова када ће бирачка места бити затворена. На територији општине Бабушница 819 припадника националних заједница уписаних у Посебни бирачки списак гласаће на три изборна места: у Бабушници, у сали 2 зграде општине Бабушница, у Звонцу у ОШ „Братство“ и у Ракити, у просторијама издвојеног одељења ОШ „Братство“.

 • Почела предизборна тишина

  Синоћ у поноћ почела је предизборна тишина за изборе за Националне савете националних мањина у Србији који се одржавају у недељу, 26. октобра. На овим изборима учествоваће 82 листе за 17 Савета мањинских заједница, и сви ће бити бирани непосредним путем. Највећи број листа имају припадници ромске заједнице, чак 10, следе Буњевци са 9, док је за избор румунског и русинског савета проглашено по 7 листа. Бугарску националну мањину, за избор својих представнике у савету бугарске националне мањине, представљаће четири листе. Бирачка места отварају се у 7 часова, а гласање се завршава у 20 часова када ће бирачка места бити затворена. На територији општине Бабушница 819 припадника националних заједница уписаних у Посебни бирачки списак гласаће на три изборна места: у Бабушници, у сали 2 зграде општине Бабушница, у Звонцу у ОШ „Братство“ и у Ракити, у просторијама издвојеног одељења ОШ „Братство“.

  24.10.2014.

 • Други састанак Управног одбора програма Европски ПРОГРЕС

  Други састанак Управног одбора програма Европски ПРОГРЕС биће одржан у Алексинцу, 28. октобра 2014. године, у Центру за културу и уметности.  На састанку ће бити представљени Уводни извештај и Извештај са уводне радионице Програма. Чланови одбора размотриће одобравање активности које се тичу родне равноправности као и два позива за подношење предлога пројеката за оснаживање кластера и за израду техничке документације. У раду састанка учествоваће представници Канцеларије Владе Србије за европске интеграције и релевантних министарстава, 34 општине које учествују у реализацији Европског ПРОГРЕСа, представници развојних агенција и пројеката, цивилног друштва, донатори – представници Европске уније и Владе Швајцарске, док Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге – УНОПС, као извршни партнер, има секретарску улогу Одбора.
  Европски ПРОГРЕС доприноси одрживом развоју недовољно развијених подручја, кроз јачање локалног управљања, стварање повољне средине за развој инфраструктуре и привреде, побољшање спровођења социјалне инклузије и политика запошљавања. За спровођење Европског ПРОГРЕСа, Европска унија издваја 19,6 милиона евра, Влада Швајцарске даје 4,86 милиона евра, док ће Влада Србије преко ресорних министарстава и локалних самоуправа обезбедити додатно учешће у пројектима. На састанку у Алексинцу учествоваће и чланови пројектног тима општине Бабушница, као и представници удружења градјана из општине Бабушница.

  24.10.2014.

 • „Улога локалних самоуправа у руралном развоју“

  Стална конференција градова и општина, у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, 5. новембра у Београду, организује конференцију  под називом „Улога локалних самоуправа у руралном развоју“. Одржавање конференције финансијски ће подржати Швајцарска агенција за развој и сарадњу кроз пројекат „Институционална подршка Сталној конференцији градова и општина-фаза 2“. Учесници конференције имаће прилику да кроз размену мишљења и искуства сагледају улогу локалних самоуправа у дефинисању и примени политике руралног развоја и развоја села. Учесницима конференције обратиће се Зоран Перишић, председник Сталне конференције градова и општина и градоначелник Ниша, Снежана Богосављевић-Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине и Жан- данијел Рух, амбасадор Швајцарске у Србији. Своја искуства у спровођењу локалне пољопривредне политике и политике развоја села представиће и председници општина Неготин и Инђија. Конференцији у Београду присуствоваће и представници општине Бабушница који су задужени за спровђење пољопривредне политике на територији општине Бабушница.

 • Tреће колo Квалитетне лиге Србије

  У трећем колу Квалитетне лиге Србије, стонотенисери Лужнице у премијерном наступу пред својим навијачима у новој сезони, дочекују сутра екипу СТК Крушевац. Почетак сусрета заказан је за  15.00 часова у сали ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" у Бабушници.  

  24.10.2014.

 • 11. колo Зоне „Југ“

  Фудбалери Лужнице у 11. колу Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије, гостују у недељу, 26. октобра у Медвеђи екипи Јабланице. У осталим утакмицама 11. кола састају се: Јединство Бела Паланка-Слога, БСК Бујановац-Бобиште, Младост-Небески анђели, Балкански-Слобода, Јединство Бошњаце-Власина, Пуста Река-Моравац и Ропотово-Морава. Све утакмице овог кола играју се у термину од 14.00 часова.

  24.10.2014.

 • Јесењи део фудбалског првенства Зоне „Југ“

  Јесењи део фудбалског првенства Зоне „Југ“ Фудбалског савеза региона источне Србије улази у последњу трећину. До краја овог дела првенства остало је да се одиграју још пет првенствена кола у којима фудбалере Лужнице очекују три сусрета на гостујућим теренима, екипама из доњег дела табеле, и два тешка домаћинства, са лидером првенства Моравом из Владичиног Хана, и дојучерашњим срсколигашем Моравцем из Предејана. Прво од три гостовања екипу Лужнице очекује већ овог викенда, када ће у оквиру 11. кола гостовати у у Медвеђи петнаестопласираној екипи Јабланице.

  Према тренутном пласману на табели, и форми у којој се налазе екипе, Лужница је фаворит у овом сусрету, јер екипа Јабланице је у десет претходних кола освојила само 5 од могућих 30 бодова и налази се у зони испадања. Међутим. С друге стране, Лужница је након две узастопне победе поново у самом врху табеле, и са 19 бодова заузима треће место, и уколико донесе сва три бода са овог гостовања има прилику да се пред дерби 12. кола са Моравом у Бабушници нађе и на другом месту. Иако се према свему наведеном  може стећи утисак да је победа Лужнице извесна, пред играчима бабушничког зонаша налази се тежак задатак, јер поред тешког и врућег терена у Медвеђи, проблем сртучном штабу Лужнице ове јесени стварају повреде и суспензије кључних играча. Гостовање у Медвеђи, сигурно пропуштају Борис Миљковић и Стефан Панић, због паних жутих картона, као Василије Перовић који је у сусрету против Ропотова зарадио неоправдано црвени картон и аутоматску суспензију,  те и даље повређени Милош Петровић, и раније драстично кажњени Славковића, што представља велики хендикеп за бабушнички састав. Добра околност је што су голман Давор Бојић и нај