Утовар, транспорт, разастирање и ваљање стругане (глодане) асфалтне масе

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама         ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-43/2018-1
Утовартранспортразастирањеи ваљање стругане лодане) асфалтнемасе

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
23. јул 2018. године