Обавештење о доношењу решења у поступку одлучивања о потреби процене утицаја пројекта изградња индустријског комплекса-електрана на биомасу

Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09).

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ


На захтев BO BIOPLIN 01 DOO", Сегедински пут 86, 24000 Суботица спроведен је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта изградњa индустријског комплекса – електрана на биомасу, производног капацитета 6,5 МWh електричне енергије и до 2 МWh топлотне енергије за сопствено коришћење у даљем технолошком процесу, на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница. У спроведеном поступку донето је решење да је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, по три основа:
1. Наведени пројекат предвиђа да изградња индустријског комплекса – електрана на биомасу као улазну сировину користи гас који се добија гасификацијом дрвне биомасе, а крајњи продукт когенерације је електрична енергија коју откупљује оператер на тржишту максималне количине 6,5 МWh. Укупна енергија добијена технолошким процесом је до 8,5 МWh, где је делом од 6,5 МWh електрична енергија предвиђена за даљу продају, а 2 МWh је топлотна енергија и користи се у даљим технолошким процесима. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 3. Производња енергије, подтачка 1) Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива, студија се може захтевати за капацитет снаге у распону од 1 до 50 МW.
2. У оквиру Идејног решења број 1/IX-18 од септембра 2018. године, у делу логистика производног процеса овог постројења једна од основних радњи подразумева складиштење финалног производа помоћу три резервоара за дрвни гас, сваки запремине 120м3, што је укупно 360м3. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 5. Складиштење запаљивих течности и гасова или производа који садрже запаљиве гасове, подтачка 1) Складиштење запаљивих гасова или производа који садрже запаљиве гасове, студија се може захтевати за укупни капацитет преко 50м3.
3. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 14. Остали пројекти, подтачка 11) Постројења за производњу био гаса, студија се може захтевати за све пројекте.
Листа II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, дефинисана је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС" бр. 114/2018).
Увид у решење може се обавити у згради општине Бабушница, (канцеларија 43), радним данима од 10 до 14 часова. Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.